Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 6780
Aprovació padrons fiscals any 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat els Padrons Fiscals corresponents a l'exercici de l'any 2018, relatius a:

  • IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
  • IMPOST DE BÉNS IMMOBLES URBANS
  • IMPOST DE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
  • IMPOST DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS
  • IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
  • TAXA RECOLLIDA FEMS HABITATGES I COMERÇOS
  • TAXA ENTRADA VEHICLES HABITATGES I COMERÇOS
  • TAXA SERVEI CLAVEGUERAM

S'exposa al públic perquè durant el termini de 30 dies, comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, puguin examinar l'expedient a les Oficines Municipals del C/ Canàries núm. 35, i presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Eivissa, (Data signaura electrònica: 18/06/18)

LA  REGIDORA DELEGADA

Estefania Torres Sánchez