Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, promoguda per l’empresa Fiesta Hotels & Resorts, a la ctra. de Platja d'en Bossa, 3 de Sant Josep de sa Talaia (AU-01730/2021)

    Número de registre 12809 - Pàgina 52614

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Extracte de la resolució del director general de Relacions Institucionals i Cooperació Local de 23 de novembre de 2021

    Número de registre 12951 - Pàgina 52615

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de desembre de 2021 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de l’ampliació del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Blai Bonet, de Santanyí

    Número de registre 12869 - Pàgina 52616

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

   • Aprovació inicial del Pressupost 2022 de la Fundació Teatre Principal d'Inca

    Número de registre 13020 - Pàgina 52617

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci mitjançant el qual es fa públic el contracte de pròrroga d’arrendament d’un immoble del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

    Número de registre 13034 - Pàgina 52618

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Anunci d’aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2022

    Número de registre 13017 - Pàgina 52619

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial Pressupost i plantilla de personal 2022

    Número de registre 12968 - Pàgina 52620

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos al municipi de Búger

    Número de registre 12969 - Pàgina 52621

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació incial ordenança reguladora del servei públic de sanejament en sòl urbà (clavegueram i pluvials)

    Número de registre 12971 - Pàgina 52622

  • AJUNTAMENT DE BÚGER

   • Aprovació inicial ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos al municipi

    Número de registre 12972 - Pàgina 52623

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Canvi dels drets de la concessió funerària de la sepultura 76, Sèrie A

    Número de registre 12796 - Pàgina 52624

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Modificació de l'extracte de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions “Bons Reiniciam Inca” en règim de concurrència no competitiva del Ajuntament d'Inca per a l'any 2021

    Número de registre 13007 - Pàgines 52625-52627

  • AJUNTAMENT D'INCA

   • Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2022

    Número de registre 13008 - Pàgina 52628

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

    Número de registre 12840 - Pàgina 52629

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Anunci exposició al públic aprovació inicial Pressupost General de l'Ajuntament de 2022

    Número de registre 13005 - Pàgina 52630

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Anunci expedient aprovació provisional modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'increment del Valors dels terrenys de naturalesa urbana

    Número de registre 13006 - Pàgina 52631

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 21T.OD reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals

    Número de registre 12966 - Pàgina 52632

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Fixar data acta ocupació parcel·la cadastral 7395031ED1779N i 7395023ED1779N

    Número de registre 12993 - Pàgina 52633

  • AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

   • Anunci aprovació inicial de modificació pressupostària

    Número de registre 12988 - Pàgina 52634

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació inicial i exposició pública de la modificacio de l'Ordenança reguladora de l'ocupació d'espais a la Fira del Fang

    Número de registre 12978 - Pàgina 52635

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Extracte de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes extraordinàries destinades a empreses del municipi de Marratxí per a protegir l'activitat econòmica local de l'impacte econòmic de la Covid-19

    Número de registre 13032 - Pàgines 52636-52637

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 20/2021. Departament Tributari. Aprovació provisional expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, concepte 310,00. Exercici 2022.

    Número de registre 12954 - Pàgina 52638

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari derivada de la gestió del servei públic d'abastament d'aigua potable i sanejament a Sant Antoni de Portmany

    Número de registre 12976 - Pàgina 52639

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Anunci aprovació inicial. Pressupost 2022. Mancomunitat des Raiguer

    Número de registre 13015 - Pàgina 52640

  • MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

   • Aprovació inicial pressupost i plantilla orgànica 2022

    Número de registre 13010 - Pàgina 52641