Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 623533
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de desembre de 2021 per la qual s’aprova dur a terme el tràmit d’informació pública del projecte d’execució de l’ampliació del Col·legi d’Educació Infantil i Primària Blai Bonet, de Santanyí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant un acord del Consell de Govern de 18 de maig de 2021, publicat en el BOIB núm. 64, de 18 de maig de 2021, es va declarar inversió d'interès autonòmic el projecte d'execució de l'ampliació del Col·legi d'Educació Infantil i Primària (CEIP) Blai Bonet, de Santanyí, i es va considerar sistema general d'equipament públic docent en sòl urbà la parcel·la cadastral 1367302ED1516N0001SR, de propietat municipal, ubicada al terme municipal de Santanyí.

D'acord amb el que disposa l'article 8.4 del Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una vegada redactat el projecte executiu correspon al Consell de Govern l'autorització del projecte, amb el tràmit previ d'informació pública de quinze dies naturals i l'informe favorable de l'ajuntament on s'ubica l'equipament.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Sotmetre el projecte d'execució de l'ampliació del CEIP Blai Bonet, de Santanyí, a informació pública durant un termini de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, a fi que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte, o bé a les oficines de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (carrer del Ter, 16, polígon de Son Fuster, Palma) tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, o bé en el lloc web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (http://dgplacen.caib.es).

2. Disposar que les al·legacions es podran presentar a la seu de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o en qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins aquest mateix termini i aniran dirigides a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 21 de desembre de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres

Antonio Morante Milla