Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 627253
Anunci exposició al públic aprovació inicial Pressupost General de l'Ajuntament de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment per acord plenari de data 23/12/2021, el Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici de 2022, així com la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, estarà de manifest al públic en la Secretaria d'aquest Ajuntament per espai de quinze dies, durant el termini dels quals qualsevol habitant del municipi o persones interessades podran examinar-lo i presentar contra el mateix reclamacions davant el ple, d'acord  amb l'article núm. 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de l'article núm. 20.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.

El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

 

Fornalutx, 23 de desembre de 2021

El batle Francisco Marroig Arbona