Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 626072
20/2021. Departament Tributari. Aprovació provisional expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, concepte 310,00. Exercici 2022.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 23 de desembre de 2021, ha aprovat provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per expedició de documents administratius, concepte 310,00.

De conformitat amb el disposat a l'article 49, de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, els esmentats acords s'exposaran al públic al tauler d'edictes de l' Ajuntament de Palma (www.palma.cat), durant el termini de trenta dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a fi que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i suggeriments que estimin oportunes.

La qual cosa es fa pública per coneixement general i als indicats efectes.

 

Palma, 23 de desembre de 2021

La cap del departament, per delegació (Decret de batlia 3000, BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Mª Gloria Belmonte Barcia