Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 627263
Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament d'Inca per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, a efectes de possibles reclamacions, el Pressupost General per a l'exercici 2022, aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple a la sessió ordinaria celebrada el dia 23 de desembre de 2021.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en l'apartat 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1. Termini d'exposició de reclamacions: quinze (15) dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma.

2. Oficina de presentació: Registre General.

3. Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.

 

Inca, document signat electrònicament (23 de desembre de 2021)

El batle-president Virgilio Moreno Sarrió