Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

Núm. 628143
Aprovació inicial del Pressupost 2022 de la Fundació Teatre Principal d'Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb la Llei 50/2002, de 26 de desembre de Fundacions, el que disposen els Estatuts de la Fundació Teatre Principal d'Inca i amb el que disposen els articles 112 de la llei 7/1985, de 2 d'abril i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, a efectes de possibles reclamacions, el Pressupost de la Fundació Teatre Principal d'Inca per a l'exercici 2022, aprovat inicialment al Patronat de la Fundació celebrat el dia 22 de desembre de 2021.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en l'apartat 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1. Termini d'exposició de reclamacions: quinze (15) dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma. 2. Oficina de presentació: Registre de la Fundació. 3. Òrgan davant el qual es reclama: Patronat de la Fundació Teatre Principal d'Inca

 

Inca, document signat electrónicament (23 de desembre de 2021)

El president de la Fundació Virgilio Moreno Sarrio