Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 626484
Aprovació inicial ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos al municipi

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic per al general coneixement que en sessió extraordinària i urgent celebrada pel Ple de la Corporació, de data 22 de desembre de 2021, es va aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la tinença d'animals potencialment perillosos al municipi.

De conformitat amb l'article 49 LBRL, de 1985, se sotmet a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies hàbils, per a la presentació de reclamacions i / o suggeriments. Si es presentessin reclamacions, seran resoltes pel Ple de la Corporació.

En el cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments, l'ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'una nova aprovació de ple de la corporació.

 

Búger, document signat electrònicament (23 de desembre de 2021)

El batle Pere Torrens Escalas