Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 621870
Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa, del projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, promoguda per l’empresa Fiesta Hotels & Resorts, a la ctra. de Platja d'en Bossa, 3 de Sant Josep de sa Talaia (AU-01730/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, se sotmet a informació pública la petició de Fiesta Hotels & Resorts per donar compliment al procediment previst per a l'autorització administrativa, les característiques principals del qual s'indiquen a continuació:

Expedient: Instal·lació fotovoltaica apartaments Can Farras.

Dades tècniques:

— instal·lació d'autoconsum sobre coberta a la ctra. de Platja d'en Bossa, 3 de Sant Josep de Sa Talaia.

— 225 panells solars de 450 Wp de potència unitària; per tant, la potència instal·lada total és de 101,25 kWp.

— 3 inversors de 36 kWn cada un.

La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal·lació assenyalada es pugui examinar a:

— La pàgina web de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic <http://energia.caib.es>.

— El Portal de Transparència <http://dgpit.caib.es>.

I s'hi puguin formular, al mateix temps, les al·legacions que es considerin pertinents, en el termini de trenta dies, comptadors a partir de l'endemà de publicar-se aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 16 de desembre de 2021

El director general d'Energia i Canvi Climàtic

José Guillermo Malagrava Rigo

Per delegació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

(BOIB núm. 31, de 4/3/2021)