Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 627261
Modificació de l'extracte de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions “Bons Reiniciam Inca” en règim de concurrència no competitiva del Ajuntament d'Inca per a l'any 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 597515

De conformitat amb el previst en els articles 17.3.b i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index)

Per acord del ple de la corporació a data 23 de desembre de 2021, de la modificació de les bases de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions “Bons Reiniciam Inca” en règim de concurrència no competitiva del Ajuntament d'Inca per a l'any 2021, amb acord del següent contingut literal:

Primer. Persones Beneficiàries:

Podran ser persones beneficiàries d'aquestes subvencions les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretenen fomentar.

No obstant, s'inclouen com a beneficiaris indirectes les persones físiques, majors de divuit anys, receptores del cupó de compra per emprar-lo als establiments adherits al programa.

1.1. Criteris generals

a) Que l'activitat econòmica sigui desenvolupada per una persona autònoma o una microempresa. La microempresa és aquella definida conforme a l'art. 4 del Pla General Comptable per a les PIMES, aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre. Segons els criteris assenyalats en els apartats d'aquest article, es considerarà microempresa aquella que durant dos exercicis consecutius reuneixi, a la data de tancament de cada un d'ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

 1. Que el total de les partides de l'actiu no superi el milió d'euros.
 2. Que l'import net de la xifra anual de negocis no superi els dos milions d'euros.
 3. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a deu.

També es podran adherir, dins el termini extraordinari que se regula a l'article 11 de les presents bases, les petites i mitjanes empreses, amb activitat al municipi d'Inca, que compleixin amb els requisits regulats a l'article 2 del Pla General Comptable per a les PIMES, aprovat pel Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, on se regula que tendran la consideració de petita o mitjana empresa aquella que durant dos exercicis consecutius reuneixi, a la data de tancament de cada un d'ells, almenys dues de les circumstàncies següents:

 1. Que el total de les partides de l'actiu no superi els dos milions vuit-cents cinquanta mil euros.
 2. Que l' import net de la xifra anual de negocis no superi els cinc milions set-cents mil euros.
 3. Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici no sigui superior a cinquanta.

b) Estar donat/ada d'alta en el règim de la Seguretat Social o en la mútua professional corresponent i en Hisenda en el moment de la presentació de la instància.

c) Que el domicili fiscal o, en el seu cas, el local de desenvolupament de l'activitat mercantil, empresarial o professional es trobi en el terme municipal d'Inca.

d) Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT), amb l'Ajuntament d'Inca i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

e) En cas de comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica ha de nomenar-se una persona representant apoderada, amb poders bastants per complir les obligacions que corresponen a l'agrupació o comunitat de béns. Així mateix, i en els termes prevists en l'article 11.3 LGS, l'agrupació o comunitat de béns no podrà dissoldre's fins que transcorri el termini de prescripció a què fan referència els articles 39 i 65 de l'LGS.

f) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen a l'apartat 9 d'aquesta convocatòria.

g) Només s'admetrà una ajuda per establiment. No es poden presentar dues sol·licituds per diferents persones o entitats per al mateix establiment o lloc de feina. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, només es tendrà en compte la primera sol·licitud registrada.

h) No trobar-se culpable en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

i) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes, ni de sentències condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

1.2. Criteris específics

Que l'activitat econòmica que desenvolupen els subjectes sol·licitants s'hagi vist greument afectada per la crisi sanitària de la COVID-19. Seran considerats sectors especialment afectats els que figuren a l'annex 1 d'aquestes bases reguladores.

1.3. En qualsevol cas no podran ser persones beneficiàries d'aquests ajuts:

 1. Les persones autònomes col·laboradores que no estiguin integrades en alguna de les societats incloses en els requisits. S'hi consideren les persones que, sense ser titulars d'una activitat de naturalesa autònoma, col·laboren en l'activitat esmentada, encara que sigui de manera personal, habitual i directa.
 2. Les administracions públiques, les societats públiques i les entitats vinculades o dependents de qualsevol d'aquestes.
 3. Les empreses instrumentals.
 4. Les persones sol·licitants que hagin estat sancionades o condemnades en els darrers tres (3) anys per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

1.4. Requisits generals de les persones beneficiàries

Les persones consumidores amb dret a beneficiar-se del descompte del val seran:

 1. Termini d'execució de les compres comprès entre 1 de gener i 31 de gener de 2022: majors de 18 anys i que estiguin empadronades a Inca.
 2. Termini d'execució de les compres de 1 de febrer al 28 de febrer de 2022: majors de 18 anys i tenguin la seva residència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones consumidores tindran el límit de quatre bons per persona.

Segon. Finalitat:

Constitueix l'objecte d'aquestes bases la regulació de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, amb la finalitat d'atenuar les pèrdues econòmiques i socials patides pels comerços i empreses del municipi, degut a les restriccions aprovades pel Govern l'any 2021 arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Per altra banda, amb aquesta mesura s'intenta revitalitzar el teixit productiu i dinamitzar l'activitat econòmica dels petits comerços i empreses de la ciutat.

En aquest sentit, es desenvolupen les presents bases per posar en marxa una campanya de BONS REINICIAM INCA amb l'objecte de poder-los emprar a les empreses del municipi o a aquells comerços que sense tenir es seu domicili dins el terme municipal d'Inca, duguin a terme activitats dins el seu territori.

Tercer. Bases reguladores:

Les Bases reguladores generals per a la concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Inca estan regulades en l'Ordenança general de subvencions publicada en el BOIB núm. 66, de 26 de maig de 2016.

http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10494/580630/aprobacion-definitiva-de-la-ordenanza-general-de-subvencions

Quart. Entitat de col·laboració

La Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Mallorca serà entitat col·laboradora de conformitat amb el conveni aprovat a la Junta General de l'Ajuntament d'Inca en data 17 de novembre de 2021.

 

Cinquè. Import:

La quantia destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a un import total de 498.000,00€.

La quantia és el resultat de les aportacions realitzades pel Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears.

Sisè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia a partir del dia següent a la publicació de l'extracte de les presents bases en el BOIB i finalitza el dia 15 de desembre de 2021, inclòs.

De forma extraordinària ses petites i mitjanes empreses podran presentar la seva sol·licitud des del dia de publicació de la modificació d'aquestes bases al Bulletí Oficial de les Illes Balears fins dia 30 de desembre a les 14h.

 

Inca, en el dia de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

El batle Virgilio Moreno Sarrio