Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 627586
Aprovació inicial pressupost i plantilla orgànica 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat inicialment per aquesta Corporació, en sessió plenària celebrada el 24 de desembre de 2021, el Pressupost General i la Plantilla Orgànica per a l'exercici de 2022, d'acord amb l'establert a l'article 20,1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, i l'article 127 del Reial Decret 781/1.986, de 18 d'abril, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present anunci al BOIB, durant el qual les persones interessades podran examinar la corresponent documentació i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

Una vegada passat l'esmentat termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, es consideraran definitivament aprovats, tan el Pressupost com la Plantilla Orgànica 2022.

 

Petra, 24 de desembre de 2021

La presidenta Joana Maria Pascual Sansó