Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FORNALUTX

Núm. 627255
Anunci expedient aprovació provisional modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'increment del Valors dels terrenys de naturalesa urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El  Ple de l 'Ajuntament, en sessió Extraordinària de data 23 de desembre de 2021, va acordar aprovar provisionalment l'expedient de modificació  de l'Ordenança  Fiscal Reguladora de l'ORDENANÇA FISCAL DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA, per adaptar-la al Real Decret Llei 26/2021.

En compliment de l'article 17 i següents del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel RDL 2/2004 de 5 de març, s'exposa al públic el present ANUNCI per un termini  de trenta dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació al BOIB, perquè les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions i/o suggeriments que s'estimin oportuns.

  

Fornalutx, 23 de desembre de 2021

El batle Francisco Marroig Arbona