Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARIA DE LA SALUT

Núm. 626869
Anunci aprovació inicial de modificació pressupostària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Sr. Bernat Quetglas Jordà, en la seva condició de Batle President de la Corporació Local,

FA SABER:

Que, el Ple de l'Ajuntament de Maria de la Salut, en Sessió ordinària celebrada dia 20 de desembre de 2021, va aprovar inicialment l'expedient de modificació del Pressupost de despeses mitjançant concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat per mitjà de Romanent Líquid de Tresoreria i nous ingressos, núm. 7 /2021.

En compliment de l'article 177.2, en relació amb el 169.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 6/2021 s'exposa al públic per 15 dies perquè, durant els quals, les persones interessades puguin examinar aquest i presentar reclamacions, únicament per les raons enumerades en l'article 170.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, davant el Ple de la Corporació.

De conformitat amb les citades disposicions, l'expedient de modificació pressupostària núm. 7/2021 es considerarà definitivament aprovat si durant aquest termini no es presenten reclamacions.

 

Maria de la Salut, 23 de desembre de 2021

El batle president  Bernat Quetglas Jordà