Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

MANCOMUNITAT DES RAIGUER

Núm. 627952
Anunci aprovació inicial. Pressupost 2022. Mancomunitat des Raiguer

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Mancomunitat des Raiguer en Ple en sessió extraordinària de dia 23 de desembre de 2021 va aprovar inicialment el Pressupost General de l'Entitat per a l'exercici econòmic de 2022, format pel Pressupost de la Mancomunitat, les seves bases d'execució i la plantilla de personal amb els annexos corresponents, amb els llocs de feina reservats a funcionaris, personal laboral i eventual.

L'expedient s'exposa al públic a la Secretaria de la Corporació perquè els interessats legitimats segons el que disposa l'article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament establerts, puguin presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició i admissió de reclamacions: quinze dies hàbils a partir del següent al de la data de publicació d'aquest anunci al BOIB. b) Oficina de presentació: Registre General de la Mancomunitat. c) Òrgan davant el que es reclama: Ple de la Mancomunitat. 

En cas de què no es presentin reclamacions dins el termini esmentat, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, d'acord amb el que preveu l'article 169 del RDL 2/2004 i en funció de l'acord del Ple, adoptat a la mateixa sessió.   

El que es fa públic per general coneixement.

  

Binissalem, a data de la signatura electrònica.(23 de desembre de 2021)

 El president Andreu Isern Pol