Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 626347
Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal 21T.OD reguladora de la taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de dia 13 de desembre de 2021 va acordar aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal 21T.OD reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a les vies públiques municipals

Aquest acord d'aprovació provisional queda exposat, per un termini de 30 dies hàbils, mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un diari dels de major difusió de la comunitat autònoma i en el tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament a efectes de que les persones interessades puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que transcorregut el termini no s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà definitivament aprovat de manera automàtica, sense necessitat d'un nou acord exprés, l'acord provisional adoptat.

 

Manacor a la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

La 4a tinenta d'alcalde i delegada  de Promoció Econòmica M. Antònia Truyols Martí Per delegació del Batle (BOIB 145, de 23/10/2021)