Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 626420
Aprovació inicial ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l’expedició de llicències per a la tinença d’animals potencialment perillosos al municipi de Búger

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic per al general coneixement que en sessió extraordinària i urgent celebrada pel Ple de la Corporació, de data 22 de desembre de 2021, es va aprovar inicialment l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a l'expedició de llicències per a la tinença d'animals potencialment perillosos al municipi de Búger.

De conformitat amb l'article 49 LBRL, de 1985, se sotmet a informació pública i audiència als interessats per termini de 30 dies hàbils, per a la presentació de reclamacions i / o suggeriments. Si es presentessin reclamacions, seran resoltes pel Ple de la Corporació.

En el cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments, l'ordenança s'entendrà aprovada definitivament sense necessitat d'una nova aprovació de ple de la corporació.

 

Búger, document signat electrónicament (23 de desembre de 2021)

El batle Pere Torrens Escalas