Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE BÚGER

Núm. 626398
Aprovació inicial Pressupost i plantilla de personal 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment en sessió extraordinària i urgent, pel Ple d'aquest Ajuntament, de data 22 de desembre del 2021, el Pressupost General, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari i laboral per a l'exercici econòmic 2022, conformement al previst en l'article 169 del Text Refós de la llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, s'exposa al públic l'expedient i la documentació preceptiva per termini de quinze dies des de la publicació d'aquest anunci, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

[https://buger.sedelectronica.es/].

De conformitat amb l'acord adoptat, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat, si durant el citat termini no es presenten reclamacions.

 

Búger, document signat electrònicament (23 de desembre de 2021)

El batle  Pere Torrens Escalas