Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 628827
Extracte de les bases reguladores i convocatòria d'ajudes extraordinàries destinades a empreses del municipi de Marratxí per a protegir l'activitat econòmica local de l'impacte econòmic de la Covid-19

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Ref. BDNS 602457

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text íntegre de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/602457):

Primer. Beneficiaris.

Podran ser persones beneficiàries de la subvenció les persones físiques i jurídiques (empreses i autònoms/es) del municipi de Marratxí, que han vist afectades les seves xifres de negoci per l'expansió de la COVID-19 o les mesures que s'adoptin per a contenir la seva propagació.

També podran ser persones beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, fins i tot mancant de personalitat jurídica, es trobin en l'anterior supòsit i tinguin establert en el seu document constitutiu, associatiu o similar la seva finalitat d'intervenir en el tràfic mercantil.

Segon. Objecte.

1.1.- L'objecte de la present convocatòria és atorgar diverses ajudes destinades a preservar l'activitat econòmica del municipi de Marratxí dels efectes adversos que hagi pogut originar la situació derivada de la difusió de la COVID-19, així com mitigar la repercussió que tindran les previsibles mesures que s'adoptin per a la contenció de la denominada “sexta onada”.

1.2.- La finalitat d'aquestes subvencions és ajudar al teixit empresarial  del municipi de Marratxí a afrontar els efectes econòmics adversos que la propagació de la COVID-19, i les mesures que s'adoptin per contenir-la, els causin o hagin pogut causar. La crisi sanitària provocada per la pandèmia mundial de la COVID-19 s'ha transmès a l'economia i a la societat, afectant tant a l'activitat productiva com a la demanda i al benestar de la ciutadania.

És per això que aquest Ajuntament, en aquest context, té com a prioritat absoluta en matèria econòmica protegir, preservar i donar suport al teixit productiu i social per a minimitzar l'impacte i aconseguir que, fins que es produeixi una normalització en l'activitat econòmica local, es conservi el teixit empresarial i laboral local. Per a això s'ha dotat un fons per a la prestació d'aquestes subvencions, obert a tots els sectors productius afectats per la pandèmia.

Tercer. Bases reguladores.

Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Marratxí.

Quart. Quantía.

El crèdit pressupostari total màxim per a la subvenció és de 159.276,88 euros, corresponents a la partida 433.00 – 47900 del pressupost de l'Ajuntament de Marratxí de 2021, i que es corresponen amb:

a) 79.638,44 euros del Govern de les Illes Balears, mitjançant consignació en la seva partida de despesa 14201 413G01 46000 10 dels Pressupostos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a 2021.

b) 79.638,44 euros del Consell Insular de Mallorca, mitjançant consignació en la seva partida de despesa 65.23199.46205 dels Pressupostos del Consell Insular de Mallorca per a 2021.

L'import total es podrà augmentar fins al límit del crèdit pressupostari disponible, sense que impliqui l'obertura d'un nou termini per a presentar les sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.

 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà d'1 mes, comptador des de l'endemà de la publicació de les presents bases i convocatòria en la pàgina web municipal. Aquest termini es podrà ampliar mitjançant Decret de Batlia per raons d'oportunitat.

 

Marratxí, 23 de desembre de 2021

El batle Miquel Cabot Rodríguez