Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 22 de desembre de 2021 per la qual s’aprova, la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure grans actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura productiva i digital de l’activitat industrial dins l’àmbit territorial de les Illes Balears per a l’any 2022 i la convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure la modernització de l'estructura productiva i digital de l'activitat industrial dins l’àmbit territorial de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 12922 - Pàgines 52426-52452

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual es concedeixen ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19, s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i se’n proposa el pagament

    Número d'edicte 12958 - Pàgines 52453-52457

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució la consellera d’Afers Socials i Esports de 22 de desembre de 2021 per la qual es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de les entitats presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2021, per a accions a realitzar durant el 2022

    Número d'edicte 12970 - Pàgines 52458-52463

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 23 de desembre de 2021, pel qual s’accepta la delegació de competències del Consell de Mallorca a favor de l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació en període voluntari i executiu de la taxa per matrícula anual de vedats privats de caça i per a la recaptació en període executiu d’altres tributs i ingressos de dret públic

    Número d'edicte 13004 - Pàgines 52464-52465

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’Agència Tributària de les Illes Balears de 23 de desembre de 2021, pel qual s’accepta la delegació de facultats de l’Ajuntament d’Artà en matèria de recaptació en període voluntari i en període executiu de tributs i d’altres ingressos de dret públic no tributaris

    Número d'edicte 13002 - Pàgines 52466-52467

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Acord del Consell General de l’ATIB de 23 de desembre de 2021 pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari de l’Agència Tributària de les Illes Balears

    Número d'edicte 13019 - Pàgines 52468-52470

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INDÚSTRIES CULTURALS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears de 21 de desembre de 2021 en què es corregeix diverses errades en la Resolució de 10 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a la producció i coproducció d’obres audiovisuals per a l’any 2021

    Número d'edicte 12853 - Pàgines 52471-52472

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

   • Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2021 de la Fundació Orquestra Simfònica de les Illes Balears

    Número d'edicte 13003 - Pàgines 52473-52474

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen ajudes de minimis per a l’any 2021 als escorxadors

    Número d'edicte 12689 - Pàgines 52475-52480

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis, per al foment de la recria del bestiar boví lleter, inscrita en els llibres genealògics, a les explotacions de les Illes Balears per a l’any 2021

    Número d'edicte 12691 - Pàgines 52481-52486

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria, mitjançant el procediment anticipat de despesa, de les ajudes de minimis per a l’any 2021 per al control i l’erradicació de la febre Q

    Número d'edicte 12692 - Pàgines 52487-52493

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes de minimis per al foment del sector del trot corresponent a l’any 2021

    Número d'edicte 12694 - Pàgines 52494-52500

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Aprovació de l’oferta d’ocupació per a l’any 2021 del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número d'edicte 12770 - Pàgines 52501-52502

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoca per a l'any 2022, per procediment anticipat de despesa, el procediment de selecció d'entitats col·laboradores relatives a determinades ajudes comunitàries directes i del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

    Número d'edicte 12783 - Pàgines 52503-52509

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), per la qual es convoquen ajudes per a l’ordenació del sector productor de la patata a conseqüència de l’impacte de la COVID-19, corresponent a l’any 2021

    Número d'edicte 12942 - Pàgines 52510-52516

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) per la qual es publica l’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública Investigadora per a l’any 2021 de l’institut

    Número d'edicte 12803 - Pàgines 52517-52518

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE LA JOVENTUT

   • Resolució de la presidenta de l'Institut Balear de la Joventut de 17 de desembre de 2021 per la qual es publiquen amb caràcter extraordinari els convenis de col·laboració pendents de publicació que ha subscrit l’entitat durant l’exercici 2021

    Número d'edicte 13013 - Pàgines 52519-52520

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l'Institut d'Estudis Baleàrics de 27 de desembre de 2021 per la qual es modifica la Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 16 de juny de 2021 per la qual es convoquen les subvencions per donar suport a l’organització i la producció de fires i festivals, trobades i jornades professionals del món de la cultura i la ciència, que fomentin la projecció exterior i es duguin a terme en el territori de les Illes Balears per a l’any 2021

    Número d'edicte 13051 - Pàgines 52521-52522

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Informe, proposta i resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, president del SOIB, per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la concessió de beques de la convocatòria de SOIB Jove Beques d’èxit per a l’estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupats entre 18 i 29 anys, que hagin cursat cicles de formació professional presencial de grau mitjà o superior en centres sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2020-2021

    Número d'edicte 13029 - Pàgines 52523-52529

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la 1ª concessió, i denegació de beques de la convocatòria SOIB JOVE BEQUES D’ÈXIT per concedir beques per a l'estudi, del programa de segona oportunitat per a persones desocupades de més de 18 i menys de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil, per al període 2014-2020, i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, durant el quadrimestre de febrer a juny de 2021

    Número d'edicte 13030 - Pàgines 52530-52544

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), per la qual s’autoritza i disposa la despesa, es reconeix l’obligació i es proposa el pagament de la concessió, i denegació de beques de la convocatòria informativa de beques formatives dirigida als treballadors desocupats majors de 30 anys, que estiguin matriculats als cursos de segon, tercer i quart d’educació secundària de persones adultes (ESPA) durant el quadrimestre de febrer a juny de 2021

    Número d'edicte 13031 - Pàgines 52545-52556

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 22 de desembre de 2021, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 12956 - Pàgines 52557-52558

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Resolucions del conseller executiu de Turisme i Esports de concessió de les subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de l’activitat esportiva en Mallorca 2021. BDNS: 550793

    Número d'edicte 13038 - Pàgines 52559-52562

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TURISME I ESPORTS

   • Acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca de denegació de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre pel desenvolupament de l’activitat esportiva en Mallorca. BDNS: 550793

    Número d'edicte 13039 - Pàgines 52563-52566

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del dia 20 de desembre de 2021 de la Universitat de les Illes Balears per la qual s’aprova l’oferta addicional per a l’estabilització d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2021

    Número d'edicte 12819 - Pàgines 52567-52568

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Correcció d'errada material de la segona convocatòria extraordinària d'ajudes directes al sector productiu per paliar les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la covid-19

    Número d'edicte 12921 - Pàgines 52569-52585

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Aprovació oferta d'ocupació pública

    Número d'edicte 12961 - Pàgina 52586

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per 2021 de l'Ajuntament de Llucmajor

    Número d'edicte 12996 - Pàgines 52587-52588

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Llistat definitiu de les persones admeses a la Ludoteca de Nadal 2021

    Número d'edicte 12984 - Pàgines 52589-52590

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació del pla estratègic de subvencions i annex de subvencions nominatives de 2021

    Número d'edicte 13037 - Pàgina 52591

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Decret relatiu a l'aprovació de l'estructura, organització i tasques, sense modificacions retributives, de la Intervenció Municipal de l'Ajuntament de Palma

    Número d'edicte 13023 - Pàgines 52592-52596

  • AJUNTAMENT DE PALMAPATRONAT MUNICIPAL D'ESCOLES D'INFANTS

   • Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma. Acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma núm. 20211222 de data 22/12/2021, Aprovació de l’oferta d’ocupació pública i promoció interna del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants dels anys 2019, 2020, 2021

    Número d'edicte 12981 - Pàgina 52597

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Delegació de competència del Ple a favor de la Junta de Govern per a exercir com a òrgan de contractació

    Número d'edicte 12997 - Pàgina 52598

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació de la resolució definitiva de la convocatòria d'ajudes en matèria d'acció social per a associacions i/o entitats privades soci sanitàries sense ànim de lucre corresponents a l'any 2021

    Número d'edicte 12967 - Pàgina 52599

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Concessió d'ajudes per a l'inici de curs dirigida a l'alumnat empadronat en el municipi de Son Servera i escolaritzat en el curs 2021-2022

    Número d'edicte 13035 - Pàgines 52600-52601

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Concessió d'ajudes individualitzades per a esportistes federats per a la temporada 2021-2022 tram 2

    Número d'edicte 13036 - Pàgines 52602-52603

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Concessió d’ajudes individualitzades per a la matrícula de l’Escola Municipal de Música i Dansa, i Teatre 2021-2022

    Número d'edicte 13016 - Pàgines 52604-52608

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Planificació i Ordenació de Personal de l'Ajuntament de Son Servera

    Número d'edicte 13021 - Pàgines 52609-52610

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovació oferta d'ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal any 2022

    Número d'edicte 13011 - Pàgines 52611-52612

  • MANCOMUNITAT DES RAIGUER

   • Aprovació oferta d'ocupació pública 2021. Mancomunitat des Raiguer

    Número d'edicte 13014 - Pàgina 52613