Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 623051
Aprovació provisional ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària de dia 20 de desembre de 2021, va aprovar provisionalment l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

La qual cosa es fa pública segons disposa l'article 17 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per un termini de trenta dies comptadors a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, l'acord esmentat es considerarà aprovat definitivament.

 

Felanitx, en la data de la  signatura electrònica (21 de desembre de 2021)

El batle

Jaume Monserrat Vaquer