Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 626716
Aprovació inicial i exposició pública de la modificacio de l'Ordenança reguladora de l'ocupació d'espais a la Fira del Fang

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió ordinària de dia 21 de desembre de 2021, ha aprovat provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'ocupació d'espais a la Fira del Fang.

De conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, es sotmet l'expedient a informació pública per un període de trenta dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el BOIB, per a què qualsevol persona física o jurídica pugui examinar-lo i presentar reclamacions i suggeriments.

L'expedient es pot consultar en el Departament de Tributació d'aquest Ajuntament, situat al c/ Magdalena Solivelles- Mestra, 3, Sa Cabaneta.

 

Marratxí, 23 de diciembre de 2021

El alcalde Miquel Cabot Rodríguez