Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 21 de desembre de 2022 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

    Número de registre 11496 - Pàgina 57427

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 21 de desembre de 2022, de cessament i nomenament de determinats membres del Consell Escolar de les Illes Balears

    Número de registre 11426 - Pàgina 57428

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Nomenament oficial de la Policia local funcionari de carrera de l'Ajuntament de Capdepera

    Número de registre 11343 - Pàgina 57429

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 11455 - Pàgina 57430

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears

    Número de registre 11347 - Pàgines 57431-57507

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Acord del Consell d’Administració de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de dia 16 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l’IBISEC

    Número de registre 11414 - Pàgines 57508-57546

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA DE LA QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Agencia de Qualitat Universitària de les Illes Balears de 19 de desembre de 2022, per la qual es convoca el procés d’estabilització pel sistema de concurs oposició pel personal de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears

    Número de registre 11424 - Pàgines 57547-57568

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 11179 - Pàgines 57569-57610

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual s’aproven les convocatòries del procés d’estabilització per concurs oposició i del procés derivat de taxa de reposició ordinària per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

    Número de registre 11180 - Pàgines 57611-57660

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la direcció-gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de 14 de desembre de 2022, de correcció de l'errada advertida en la publicació de les Bases generals amb els criteris comuns que regiran els processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica, regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica

    Número de registre 11051 - Pàgines 57661-57662

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit d’auxiliar administratiu/iva d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11439 - Pàgines 57663-57673

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a de suport a la investigació d’estabulari, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11440 - Pàgines 57674-57684

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a de suport a la investigació de biobanc, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11441 - Pàgines 57685-57694

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a gestor/a de projectes nacionals competitius, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11442 - Pàgines 57695-57704

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a gestor/a de projectes nacionals competitius, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11443 - Pàgines 57705-57715

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de dues (2) places de personal laboral indefinit de tècnic/a gestor/a de projectes no competitius, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11444 - Pàgines 57716-57726

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de dues (2) places de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat mitjà de suport a la investigació/infermeria, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11445 - Pàgines 57727-57737

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat mitjà de suport en àrees de gestió, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11446 - Pàgines 57738-57747

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de formació i comunicació, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11447 - Pàgines 57748-57758

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior en infraestructures i equipament tecnològic, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11448 - Pàgines 57759-57769

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació veterinària i estabulari, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11449 - Pàgines 57770-57780

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació en estadística i suport metodològic, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 11450 - Pàgines 57781-57791

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació en genòmica, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11451 - Pàgines 57792-57802

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura de cinc (5) places de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior de suport a la investigació - data manager, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11452 - Pàgines 57803-57813

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual s’aproven les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per la cobertura d’una (1) plaça de personal laboral indefinit de tècnic/a titulat superior en innovació i transferència, d’aquest ens del Sector Públic Instrumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponents a la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2022 i que es troben afectades pel procés d’estabilització en el marc que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11453 - Pàgines 57814-57823

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), a proposta de la directora gerent de l’IDI, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu relatiu a la convocatòria del lloc de treball de tècnic/a jurídic/a de l’IDI

    Número de registre 11382 - Pàgines 57824-57825

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

    Número de registre 11353 - Pàgines 57826-57827

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d’arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca

    Número de registre 11355 - Pàgines 57828-57829

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomenen assessors especialistes per col·laborar amb el Tribunal Qualificador en la realització del tercer exercici de les proves selectives per cobrir les places de la categoria de policia dels municipis d’Alcúdia, Algaida, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Ciutadella, Consell, Deià, es Mercadal, Estellencs, Formentera, Inca, Llucmajor, Manacor, Mancor de la Vall, Muro, Palma, Pollença, Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Llorenç des Cardassar, Santanyí i Son Servera

    Número de registre 11356 - Pàgines 57830-57831

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

    Número de registre 11610 - Pàgines 57832-57927

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 16 de desembre de 2022, de la directora de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca, per la qual es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de cap de servei de Medicina Interna de l’Hospital Mateu Orfila

    Número de registre 11339 - Pàgines 57928-57931

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor, de 21 de desembre de 2022, de correcció d’errors de la Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital de Manacor

    Número de registre 11391 - Pàgines 57932-57934

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d'estabilització per sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral i de concurs-oposició per cobrir la plaça de funcionari de l'escala d'administració general de l'Ajuntament de Banyalbufar derivada de l'oferta d'ocupació pública extraordinària de l'Ajuntament de Banyalbufar

    Número de registre 11395 - Pàgines 57935-57971

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Resolució de la Regidora Funció Pública i Personal per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A2 i C1 derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Bunyola

    Número de registre 11076 - Pàgines 57972-57997

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Capdepera mitjançant el procediment ordinari, afectades pel procés d’estabilització regulat a la llei 20/2021, de 28 de desembre

    Número de registre 11377 - Pàgines 57998-58009

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Resolució d'Alcaldia núm. 0343/2022, de data 29 de novembre de 2022, de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’arquitecte/a, d’Administració Especial, a jornada parcial, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Deià, pel sistema de concurs-oposició i la seva publicación al BOIB Núm. 158 - 6 / desembre / 2022, s'adjunta l'annex III relatiu al temari de la fase d'oposició

    Número de registre 11278 - Pàgines 58010-58013

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Modificació de la convocatòria que ha de regir l'Oferta d'Ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Ferreries

    Número de registre 11432 - Pàgina 58014

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria, bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022

    Número de registre 11331 - Pàgines 58015-58050

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria, bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1 i C2 de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022

    Número de registre 11332 - Pàgines 58051-58086

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria, bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats del subgrup AP de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022

    Número de registre 11333 - Pàgines 58087-58121

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de serveis – centrals servei de depuració a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11267 - Pàgines 58122-58127

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de secció d’estratègia a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11268 - Pàgines 58128-58133

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de servei de relacions laborals a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11269 - Pàgines 58134-58139

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de servei a administració de personal a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11273 - Pàgines 58140-58145

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a de seguretat perimetral a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11275 - Pàgines 58146-58151

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a d'enginyeria – analista ti a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11277 - Pàgines 58152-58157

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 2 places fixes de tècnic/a intermedi informàtic – programador/a a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11281 - Pàgines 58158-58163

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a superior en prevenció de riscos laborals a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11284 - Pàgines 58164-58169

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a enginyer/a en obres i edificació a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11285 - Pàgines 58170-58176

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de graduat(ada) social/advocat(ada)– TSG a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11286 - Pàgines 58177-58182

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a de selecció (TSG) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11289 - Pàgines 58183-58188

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a de formació (TSG) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11291 - Pàgines 58189-58195

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a de formació (TSG) a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11292 - Pàgines 58196-58201

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1ª administratiu/iva a manteniment a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11293 - Pàgines 58202-58207

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1ª administratiu/iva a atenció a la ciutadania a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11294 - Pàgines 58208-58213

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a administratiu/iva a planificació a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11299 - Pàgines 58214-58220

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1ª administratiu/iva de presidència a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11301 - Pàgines 58221-58226

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 3 places fixes de magatzemer/a a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11302 - Pàgines 58227-58233

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 2 places fixes d’auxiliar administratiu/iva a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11303 - Pàgines 58234-58239

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a administratiu/iva– relacions laborals a EMAYA – Aigüas

    Número de registre 11309 - Pàgines 58240-58246

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1ª administratiu/iva d’administració de personal a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11310 - Pàgines 58247-58252

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de controlador/a de facturació a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11311 - Pàgines 58253-58257

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 2 places fixes d’oficial 1a administratiu/iva – contratació a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11312 - Pàgines 58258-58264

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de capatàs/assa de manteniment a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11314 - Pàgines 58265-58270

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de capatàs/assa de xarxes a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11317 - Pàgines 58271-58276

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 3 places fixes d’oficial 1ª electricista a EMAYA – Aigües

    Número de registre 11319 - Pàgines 58277-58282

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Resolució de la directora de Corporació de EMAYA de correcció d'errors de la convocatòria del procés de estabilizacion del concurs de mèrits per a la cobertura de 3 places fixes de subencarregat/da taller-maquinària automotriu o autoportant en EMAYA – Qualitat Urbana (17 de desembre de 2022)

    Número de registre 11416 - Pàgina 58283

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 14 places fixes d’auxiliar administratiu/iva a EMAYA– Aigües

    Número de registre 11306 - Pàgines 58284-58290

  • AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

   • Bases generals reguladores dels processos selectius del personal corresponents a oferta pública estabilització ocupació temporal

    Número de registre 11423 - Pàgines 58291-58314

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Rectificació d'errors

    Número de registre 11337 - Pàgina 58315

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Rectificació bases dels processos d'estabilització de places de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu pels sistemes concurs de mèrits i concurs oposició

    Número de registre 11338 - Pàgines 58316-58317

  • MANCOMUNITAT SERVEIS PÚBLICS INSULARS

   • Convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de 8 places de personal laboral d'aquesta Mancomunitat Intermunicipal de Serveis Públics Insulars- servei d'escorxador pel sistema de concurs, incloses en el Pla d'Estabilització d'ocupació temporal

    Número de registre 11438 - Pàgines 58318-58331

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’agent d’ocupació i de desenvolupament local personal laboral fix de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, pel sistema de concurs, que consta dins l’oferta d’ocupació pública extraordinària de 2022

    Número de registre 11330 - Pàgines 58332-58341

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir dues places de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca mitjançant la contractació laboral fixa, pel sistema de concurs-oposició, que consta dins l’oferta d’ocupació pública extraordinària de 2022

    Número de registre 11345 - Pàgines 58342-58353