Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 770396
Nomenament oficial de la Policia local funcionari de carrera de l'Ajuntament de Capdepera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de Batlia núm. 2022/2119 de data 29 de novembre de 2022, una vegada conclòs el procediment selectiu, s'ha efectuat el nomenament de:

  • JOSE GONZALEZ SERRA
  • DNI: ….8218M

Característiques de la plaça:

  • Grup: C
  • Subgrup: C1
  • Escala: Administració Especial
  • Subescala: Serveis Especials
  • Categoria: Oficial policia local
  • Núm. de vacants: 1

El que es fa públic a l'efecte de l'article 62 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i article 25 del Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de

Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

 

Capdepera, 20 de desembre de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol