Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’exclou a tres entitats i es concedeix una subvenció i autoritza i disposa la despesa a favor de la resta d’entitats presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per al finançament de despeses d’adquisició de vehicles elèctrics i d’adquisició i/o manteniment d’eines informàtiques i tecnològiques utilitzats en la prestació de serveis socials a les Illes Balears amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2022, per a inversions a realitzar durant l’any 2023

    Número d'edicte 11340 - Pàgines 58354-58360

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Proposta de resolució definitiva de la directora general de Serveis Socials de concessió de les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen projectes de garantia alimentària i entitats que desenvolupen projectes d'accés a esdeveniments culturals de persones en situació de risc social amb càrrec a l’assignació tributària del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques i l’impost sobre societats, corresponent a l’any 2022, per accions a realitzar durant el 2023

    Número d'edicte 11434 - Pàgines 58361-58365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de desembre de 2022, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2022

    Número d'edicte 10852 - Pàgines 58366-58369

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 7 de desembre de 2022 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat i la modificació de la gestió administrativa i comptable del concert educatiu i dels expedients que se’n deriven, del Centre privat concertat amb ensenyaments de Règim General (CC) Santa Maria, amb codi de centre 07002920

    Número d'edicte 11413 - Pàgines 58370-58372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 12 de desembre de 2022 per la qual es disposa l’adscripció de les corporacions locals, i diverses entitats privades sense ànim de lucre i d’economia social que imparteixen els programes de qualificació inicial (PQI) durant el curs 2022-2023 i disposar l’adscripció de les corporacions locals i diverses entitats privades sense ànim de lucre i d’economia social que han impartit programes de qualificació inicial (PQI) a instituts d’ensenyament secundari o centres públics de referència de les Illes Balears

    Número d'edicte 11437 - Pàgines 58373-58378

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de desembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 695/2022 TSJ interposat contra el Decret 31/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 11405 - Pàgina 58379

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de desembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 687/2022 TSJ interposat contra el Decret 30/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 11409 - Pàgina 58380

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de desembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 684/2022 TSJIB interposat contra el Decret 32/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 11411 - Pàgina 58381

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de desembre de 2022 per la qual s’emplaça a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 694/2022 TSJIB interposat contra el Decret 32/2022, d’1 d’agost pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 101 de 2 d’agost)

    Número d'edicte 11412 - Pàgina 58382

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

   • Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics en relació amb les sol·licituds amb els números d’expedient compresos entre l’AV-11 i l’AV-29/2022 presentades a la convocatòria de subvencions per donar suport a la projecció exterior de les arts visuals de les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 11428 - Pàgines 58383-58387

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) i entitat Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés per a la cobertura de places de les ofertes públiques d’ocupació dels anys 2019 i 2020 d’aquest ens públic

    Número d'edicte 11352 - Pàgines 58388-58394

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d’aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació amb el Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i la Creu Roja Espanyola a Eivissa per dur a terme el projecte Unidad Móvil de Emergencias Social (UES), any 2022

    Número d'edicte 11456 - Pàgines 58395-58398

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord de Consell Executiu d'aprovació de la proposta de la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, en relació al Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i la Creu Roja Espanyola en Eivissa en matèria de serveis socials, per a l'execució del projecte “Atención urgente a necesidades básicas”, any 2022

    Número d'edicte 11457 - Pàgines 58399-58403

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de la consellera executiva del Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal d’aprovació del Conveni entre el Consell Insular d'Eivissa i l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu per impulsar el foment de l'esperit emprenedor a Eivissa per la promoció de polítiques actives d'ocupació, la promoció econòmica i el desenvolupament local de l’any 2022 FORUM INGENION 2022

    Número d'edicte 11304 - Pàgines 58404-58413

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

   • Acord de consell executiu de 21 de desembre de 2022 d’aprovació definitiva de la relació individualitzada dels béns i drets afectats i necessitat d’urgent ocupació del projecte bàsic i projectes complementaris de la planta de compostatge per a fracció FORM recollida selectivament ubicada al TM de Llucmajor

    Número d'edicte 11454 - Pàgines 58414-58417

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 5 de desembre de 2022, relativa a la concessió de la prestació econòmica de suport a la inserció social per al període novembre a desembre de 2022, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 11387 - Pàgines 58418-58420

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 5 de desembre de 2022, relativa a l’extinció de la prestació econòmica de suport a la inserció social per al mes de novembre de 2022 , en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 11388 - Pàgines 58421-58423

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 7 de desembre de 2022, relativa a la modificació de quantitats de la prestació econòmica de suport als processos d’inserció social per al mes de novembre de 2022, en el marc de l’Ordenança de l’ajuda econòmica de suport als processos d’inserció social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 11389 - Pàgines 58424-58426

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca de dia 7 de desembre de 2022 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 4/2022 de modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

    Número d'edicte 11435 - Pàgines 58427-58442

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Acord del Consell executiu de dia 7 de desembre de 2022 relatiu a l’aprovació de l’expedient administratiu núm. 5/2022 de modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

    Número d'edicte 11436 - Pàgines 58443-58456

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 231/2022, de 20 de desembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió d’ajuts per a les escoles de música de Menorca per al curs 2021-22 (exp. 1521-2022-000001)

    Número d'edicte 11419 - Pàgines 58457-58458

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució núm. 232/2022, de 20 de desembre de 2022, del conseller executiu del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports, relativa a la concessió d’ajuts per a les escoles infantils de Menorca amb alumnes de primer cicle d’educació infantil pel curs 2021/2022 (exp. 1505-2022-000001)

    Número d'edicte 11420 - Pàgines 58459-58460

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Bases de la convocatòria extraordinària per a accedir als diferents nivells que integren la carrera professional dels empleats públics de l’Ajuntament de Llucmajor i del Patronat de la Residència de persones majors de Llucmajor

    Número d'edicte 11351 - Pàgines 58461-58464

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Acord de la Junta de Govern de dia 21 de desembre de 2022 pel qual s'aprova l'Oferta d'Ocupació Pública per 2022 de l'Ajuntament de Llucmajor

    Número d'edicte 11430 - Pàgina 58465

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria del procediment d’elecció de la junta de caixers de Maó del bienni 2023-2024

    Número d'edicte 11349 - Pàgines 58466-58472