Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 771983
Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor, de 21 de desembre de 2022, de correcció d’errors de la Resolució de la directora gerenta de l’Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l’Hospital de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor, de 21 de desembre de 2022, de correcció d'errors de la Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital de Manacor

Fets

1. El 15 de desembre de 2022 es va publicar en el BOIB la Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital de Manacor, adscrita al Departament de Recursos Humans.

2. S'han observat diversos errors en les bases de la convocatòria de la versió catalana que cal esmenar.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que «les Administracions públiques poden, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».

2. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estableix que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspondrà a l'òrgan que hagués dictat l'acte o la disposició.

3. El punt 2 l) de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears d'11 de març de 2021 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari de la sanitat pública autonòmica en la persona titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i en les persones titulars de les gerències territorials estableix que «es deleguen en les persones titulars de les gerències territorials dels diferents centres i establiments del Servei de Salut de les Illes Balears les competències següents […] l) Convocar i resoldre els procediments de promoció interna temporal de l'article 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut».

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar en l'annex 1 d'aquesta resolució els errors observats en la versió catalana de la Resolució de la directora gerent de l'Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital de Manacor.

2. A l'efecte d'una millor comprensió i diligència de la sol·licitud de participació en el procés de promoció interna temporal, publicar de nou l'annex 2 (Model de sol·licitud) íntegre de la versió catalana.

3. Ampliar el termini per presentar sol·licituds 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució. Les sol·licituds ja presentades continuaran sent vàlides, tret que els candidats decideixin retirar-les de la convocatòria.

4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d'anuncis de la Gerència de l'Hospital de Manacor i en el web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es).

Interposició de recursos 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Manacor, 21 de desembre de 2022

La directora gerenta de l'Hospital de Manacor Catalina Vadell Nadal Per delegació del director general del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 20/03/2021)

 

ANNEX 1 Correcció d'errors

1. En les bases de la convocatòria (annex 1), en el punt 1.1:

On diu

1.1. La plaça convocada, de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), és la corresponent a la substitució de la senyora Cristina Fiol Isern, que manté el dret de reserva de la plaça, i s'adscriu al Servei d'Atenció als Personis de la Gerència de l'Hospital de Manacor.

Ha de dir

1.1. La plaça convocada, de la categoria grup administratiu de la funció administrativa (C1), és la corresponent a la substitució de la senyora Cristina Fiol Isern, que manté el dret de reserva de la plaça, i s'adscriu a la Unitat  d'Atenció a l'Usuari del Departament de Recursos Humans.

2. En el barem de mèrits (annex 4), en el punt 3:

On diu

3. Mèrits específics relacionats amb les funcions del lloc (màxim, 35 punts)

3.1. Serveis prestats a la unitat o al servei a què està adscrita la plaça convocada: màxim, 20 punts.

3.2. Realització d'un projecte amb les propostes de canvi i/o millora del servei: màxim, 7,5 punts.

3.3. Defensa i exposició del projecte: màxim, 7,5 punts.

Ha de dir

3. Mèrits específics relacionats amb les funcions del lloc (màxim, 35 punts)

3.1. Serveis prestats a la unitat o al servei a què està adscrita la plaça convocada: màxim, 20 punts.

3.2. Per participar en comissions, comitès o grups de treball del Servei de Salut de les Illes Balears: 5 punts per cadascun .

3.3. Hores de tutorització d'alumnes en pràctiques: 0,05 punts per hora.

 

ANNEX 2 Model de sol·licitud

Sol·licitud per participar en el procés per cobrir, pel sistema de promoció interna, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital de Manacor per a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del Departament de Recursos Humans convocada per mitjà de la Resolució de la directora gerenta de l'Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022

Dades del sol·licitant

Primer llinatge:     Segon llinatge ……………………………………..

Nom:    Núm.doc. identitat:…………………………………

Dades a l'efecte de rebre notificacions

Nom de la via…………………………………………………………………………………………………..

Núm:      Pis:     Porta:     Localitat:….................................................................

Codi postal:……………… Municipi……………………………………………………………………….

Telèfons: …………………………………………………………………………………………………………….

Correu electrònic:………………………………………………………………………………………………..

EXPÒS:

1. Que el _____ de ______________de 2022 és va publicar en el BOIB la Resolució de la directora gerenta de la Gerència de l'Hospital de Manacor de 12 de desembre de 2022 per la qual és convoca per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Hospital de Manacor perla Unitat d'Atenció a l'Usuari del Departament de Recursos Humans.

2. Que complesc els requisits exigits en la convocatòria.

Per això SOL·LICIT:

Ser admès/admesa en la convocatòria, per a la qual cosa adjunt a aquesta sol·licitud la documentació exigida i l'acreditació dels mèrits.

    ,     de      de 2022

[rúbrica]

 

 

DIRECTORA GERENTA DE L'HOSPITAL DE MANACOR