Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 770694
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l’annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 28 de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l’illa de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022, es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca.

2. Atès que les peticions d'exclusió del vocal segon titular i de la vocal segona suplent de la Comissió Tècnica de Valoració es consideren justificades, s'han de fer els canvis oportuns en la composició de la Comissió, per tal de completar-la i continuar amb la tramitació del procés, per la qual cosa es fa necessari designar, per sorteig, un nou vocal segon titular i un nou vocal segon suplent.

Fonaments de dret

1. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Apartat 6, de l'article 4 sobre procediment extraordinari, del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment de selecció de personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració establerta en l'annex 3 de la Resolució publicada en el BOIB núm. 28, de 22 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca.

2. Designar la Sra. María Covadonga Rionda Fernandez, vocal segona titular de la Comissió Tècnica de Valoració,

3. Designar el Sr. Juan Valentín Lozano Arnica, vocal segon suplent de la Comissió Tècnica de Valoració.

4. Disposar que la composició de la Comissió Tècnica de Valoració queda establerta segons s'indica a l'annex d'aquesta Resolució.

5. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en la seu electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en la pàgina web http://oposicions.caib.es.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (20 de decembre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Comissió Tècnica de Valoració

Cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca

Comissió Tècnica titular

  • Presidenta: (dades personals ocultes)
  • Vocal 1r: (dades personals ocultes)
  • Vocal 2a: (dades personals ocultes)

Comissió Tècnica suplent

  • Presidenta: (dades personals ocultes)
  • Vocal 1r: (dades personals ocultes)
  • Vocal 2n: (dades personals ocultes)