Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

Núm. 767351
Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura d'1 plaça fixa de tècnic/a de formació (TSG) a EMAYA – Aigües

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Aquestes bases reguladores tenen per objecte regular el procediment de selecció per a la provisió d'una plaça fixa de tècnic/a de Formació a EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram SA.

Per a tot allò que no es preveu en aquestes bases específiques de convocatòria, s'aplicaran les Bases Generals de Processos Selectius per a les Convocatòries d'Estabilització d'Ocupació negociades i acordades a la taula negociadora de Qualitat Urbana (d'ara endavant, “Bases Generals”) i publicades a la web d'EMAYA.

EMAYA declara el seu compromís en l'establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de gènere, així com en l'impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el marc de l'organització, establint la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política corporativa, d'acord amb la definició d'aquest principi establerta per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Una plaça fixa de tècnic/a de Formació (TSG), a l'àrea de Serveis Corporatius.

Característiques del lloc de treball:

 • Categoria professional: Tècnic/a de Formació (TSG).
 • Grup professional: GP 6 (Conveni Col·lectiu Secció d'Aigües).
 • Tipologia de plaça: SC-PL-03.
 • Àrea de què depèn: Serveis Corporatius.
 • Nombre de places vacants: 1 plaça per concurs oposició.
 • Tipus de contracte: Laboral FIX.
 • Jornada i horari laboral: segons Conveni Col·lectiu d'Emaya –Secció Aigües– i regulació establerta per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat vigent a cada moment.

2. CARACTERÍSTIQUES DE LA FEINA

Missió

Redactar i executar el pla de formació de l'empresa per tal de dotar la plantilla de noves capacitats i facilitar el seu desenvolupament professional individual contribuint al compliment dels objectius generals de l'organització.

Funcions

1. Redactar i executar el pla de formació anual d'acord amb les directrius que s'hagin reflectit en la detecció de necessitats realitzada als caps intermedis, caps, i Comissió de Formació per garantir el desenvolupament del personal en el seu lloc de treball.

2. Organitzar i gestionar les accions formatives d'acord amb el pla de formació i necessitats puntuals, per contribuir al desenvolupament de capacitats de la plantilla i millorar la seva adaptació al lloc de treball.

3. Garantir, sempre que sigui possible, la màxima bonificació en les accions formatives realitzades per aprofitar el crèdit de bonificació assignat a l'empresa.

4. Nodrir i mantenir actualitzada la plataforma de formació d'Emaya per aconseguir que esdevingui un instrument d'aprenentatge, gestor del coneixement i comunicació de projectes formatius per a tot el personal.

5. Dissenyar el model pedagògic de les accions formatives virtuals i conèixer les tendències en aprenentatge en lìnia, així com fomentar l'ús de la plataforma de formació d'Emaya i actualitzar-ne els continguts per augmentar significativament la formació de tot el personal.

6. Proposar millores en les aplicacions informàtiques que es fan servir a la secció (SAP formació, biblioteques d'intranet, QlikView, etc.) i participar en el disseny de la solució per a la millora en l'obtenció de les dades.

7. Realitzar i supervisar la incorporació d'alumnat en pràctiques o becaris/becàries i el seu seguiment, realitzant gestions amb instituts, universitats i escoles de negocis, amb l'objectiu d'augmentar el nombre de persones que fan les pràctiques a EMAYA i la seva adequació, i garantint que es compleixen els plans formatius pactats en els convenis.

8. Preparar les auditories de qualitat (interna i externa) i documentar els indicadors en matèria de recursos humans amb l'objectiu de millorar en l'acompliment del departament.

9. Registrar i mantenir actualitzades a SAP Formació les dades existents de la formació realitzada i del personal per tenir informació real que permeti la gestió de la seva qualificació professional i la presa de decisions.

10. Realitzar comandes a SAP segons el procediment de compres establert per l'organització, per tal de mantenir actualitzada la informació en el sistema i por a la correcta coordinació amb el Departament de Compres i Comptabilitat.

11. Redactar els plecs tècnics dels procediments de contractació per garantir la disponibilitat dels proveïdors per a l'execució dels projectes de formació.

Aquestes funcions intenten descriure la naturalesa i el nivell de treball general exercit pel personal assignat a aquest lloc de treball. No obstant això, no és una llista exhaustiva ni excloent de totes les responsabilitats, funcions i destreses requerides per a la feina.

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per tal de ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, durant el procés selectiu i mantenir-los fins al moment de la incorporació a la plaça:

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d'algun estat en què, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, amb excepció d'aquells llocs de treball que directament o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.

 2. Tenir 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació ordinària.

 3. Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents. Les persones aspirants que accedeixin a places reservades per a persones amb discapacitat hauran de tenir acreditat el grau igual o superior al 33% i ho hauran d'acreditar en el moment de la presentació d'instàncies; també hauran de sol·licitar, a la mateixa instància, les adaptacions que considerin adequades per dur a terme les proves selectives.

 4. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei ni haver estat acomiadades disciplinàriament de manera declarada procedent de qualsevol empresa del sector públic, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial. En cas de ser nacional d'altres estats, no estar inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació en el sector públic (declaració responsable).

 5. Abans d'accedir a la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió o prestació incompatible. Si realitza alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies comptats a partir del dia de l'inici de la relació laboral, perquè l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

 6. Superar les proves mèdiques que determini el metge de Vigilància de la Salut i que certifiquin que s'és apte i sense cap mena de restricció per al correcte desenvolupament de totes les funcions de la plaça que es vol ocupar (excepte el personal amb discapacitat, que podrà ser apte amb restriccions).

 7. Estar en possessió de la titulació de grau universitari o equivalent, o estar en condició d'obtenir-ho en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

 8. Tenir l'experiència mínima exigida de 3 anys en empreses o organitzacions gestionant un crèdit FUNDAE superior a 100.000 euros a l'any.

 9. No tenir la condició de personal laboral fix/fix d'empresa en la mateixa categoria professional de la convocatòria.

 10. Acreditar el coneixement de la llengua catalana: estar en possessió del nivell B2 de català, haver-ho superat en altres convocatòries d'Emaya, o haver realitzat un curs de nivell de català igual o superior al requerit.

 11. Haver presentat la sol·licitud de participació en el procés selectiu en el termini i la forma escaients, així com emplenar la declaració responsable juntament amb el full d'autobaremació de mèrits.

 12. Tenir el carnet de conduir B.

Les persones aspirants han de complir els requisits indicats en aquesta convocatòria el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de l'adquisició de la plaça.

4. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El nomenament dels membres del tribunal es publicarà a la pàgina web d'Emaya https://emaya.convoca.online/ una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds.

El funcionament, responsabilitats i funcions dels membres el Tribunal s'ajustaran a allò que s'estableix a l'apartat 3 de les Bases Generals. El Tribunal, a més, queda autoritzat per resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot allò que no es preveu a les Bases Generals. La persona que n'ostenti la presidència tindrà vot de qualitat en cas d'empat.

5. SOL·LICITUDS

La sol·licitud d'inscripció es farà a través de l'enllaç disponible a la pàgina web d'Emaya, a l'apartat “Treballa a Emaya”: https://emaya.convoca.online/.

Totes les persones interessades i que reuneixin els requisits per optar a les places, hauran de presentar la sol·licitud en els 10 dies hàbils següents a la publicació al BOIB de la present convocatòria, a través de la plataforma accessible des de la pàgina web d'Emaya https://emaya.convoca.online/, seguint els passos i instruccions que s'indiquin i adjuntant la documentació sol·licitada amb còpia escanejada llegible en format PDF o JPG (la documentació s'ha de presentar escanejada per les dues cares). Els arxius que s'adjuntin a la sol·licitud de participació s'hauran de nomenar de forma clara segons el seu contingut.

La sol·licitud de participació inclou una declaració responsable i l'autobaremació (al·legació de mèrits) que també té consideració de declaració responsable. A més, suposa el coneixement i l'acceptació inequívoca del tractament de dades de caràcter personal per part de les persones aspirants.

Les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % hauran de presentar el certificat de discapacitat corresponent, així com el certificat d'aptitud emès pels equips multiprofessionals de la Direcció General de Serveis Socials o de l'organisme públic equivalent, d'acord amb allò que es preveu al número 3 dels requisits generals d'aquestes bases.

D'acord amb allò que estableix la Llei de protecció de dades i per a la identificació de les persones candidates, en els llistats constaran, com a mínim, 4 dígits del seu DNI o NIE (***DNI1**) a totes les publicacions. En presentar la seva sol·licitud, la persona aspirant dona el seu consentiment perquè el Tribunal, si ho considera necessari, realitzi les comprovacions oportunes sobre les dades aportades.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació, es publicaran les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb indicació de la causa d'exclusió. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen amb els requisits per a participar en aquesta convocatòria.

Per esmenar qualsevol possible defecte o acompanyar documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació de la relació indicada. Durant aquest tràmit no s'admetran les al·legacions de nous mèrits no especificats en la declaració inicial. Si hi ha esmenes, al·legacions o reclamacions, una vegada revisades pel Tribunal Qualificador, es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Si en qualsevol moment del procés de selecció el Tribunal té coneixement de la no veracitat d'alguna dada aportada per la persona aspirant, aquest fet suposarà l'exclusió automàtica del procés selectiu.

S'estableix un termini de 3 dies hàbils, a comptar des de la publicació del llistat definitiu per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU PER CONCURS OPOSICIÓ OBERT

El concurs oposició consisteix en la realització d'una fase d'oposició i una fase de concurs, la puntuació màxima del procés serà de 100 punts:

 • 60 punts correspondran a la fase d'oposició: proves de coneixements teòric- pràctics, que s'avaluaran mitjançant exàmens orals, escrits i/o pràctics, ajustats a les competències i funcions del lloc de treball.
 • 40 punts correspondran a la fase de concurs mèrits: puntuació relativa a la formació i experiència professional.

6.1. FASE OPOSICIÓ - 60 punts

La fase d'oposició consistirà en la realització de les proves que es desenvoluparan en aquest apartat. La realització de les proves serà entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2024. La concreció de les dates es publicarà a la pàgina web d'EMAYA amb almenys 10 dies naturals d'antelació a la seva realització. La valoració de les proves i/o exercicis i la durada de les proves, no indicades a aquesta convocatòria, les determinarà el Tribunal amb caràcter previ a la seva realització.

Les persones aspirants es convocaran per a cada prova. Qui no assisteixi a aquesta convocatòria quedarà exclòs de les proves selectives, excepte en els casos de força major, embaràs o risc de part degudament acreditats per l'aspirant. Les proves s'hauran de dur a terme abans de la publicació de la llista definitiva de valoració dels mèrits de les persones aspirants (no es podrà demorar de manera que es menyscabi el dret de la resta de persones aspirants a una resolució del procés ajustada a temps raonables).

Durant el desenvolupament del procés selectiu es podrà preveure la realització successiva dels exercicis en un o més dies consecutius i, en aquest cas, el termini per reclamar o sol·licitar la revisió de cada exercici s'atorgarà de manera conjunta al final de les proves, i la participació de les persones aspirants en cada prova no serà condicionada a la superació de l'anterior sense que es puguin considerar obtinguts drets de cap mena a les persones aspirants que superin un exercici posterior a un de suspès.

a) Temari.

Les persones admeses en el concurs oposició hauran de realitzar les proves detallades en el següent apartat, que versaran sobre el següent temari relacionat amb les funcions de treball:

 • Conveni col·lectiu d'Emaya, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram SA. –Secció Aigües– vigent.
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre de 1995), capítol III, articles 14, 15, 16, 17, 18 i 19.
 • Codi ètic i de conducta d'Emaya vigent.
 • Acció formativa de FUNDAE.
 • Resolució, de 9 de desembre de 2021, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableixen, en el seu àmbit de gestió, determinades mesures en matèria de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, per a la iniciativa de formació programada per les empreses en l'exercici 2022.
 • Resolució, de 18 de desembre de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual s'estableixen, en el seu àmbit de gestió, mesures extraordinàries per fer front a l'impacte de la COVID-19 en matèria de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, per a la iniciativa de formació programada per les empreses.
 • Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
 •  
 • Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
 • Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació.
 • Ordre TAS/2307/2007, de 27 de juliol, per la qual es desplega parcialment el Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació en matèria de formació de demanda i el seu finançament, i es crea el corresponent sistema telemàtic, així com els fitxers de dades personals de titularitat del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • Manual SAP – Gestió de la formació a Emaya.

b) Primera part – Prova teoricopràctica – Fins a un màxim de 20 punts

Té caràcter obligatori i no eliminatori.

La prova teòrica consistirà en un examen tipus test amb 20 preguntes amb 4 alternatives de resposta cadascuna.

El Tribunal publicarà el llistat provisional de resultats de les persones aspirants que podran sol·licitar la revisió del seu examen dins dels 3 dies hàbils següents a la publicació del llistat provisional. Una vegada realitzades les revisions, es publicarà el llistat definitiu de resultats de les persones aspirants. S'estableix un termini de 3 dies hàbils, a comptar des de la publicació del llistat definitiu dels resultats per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions.

c) Segona Part - Examen sobre cas pràctic – Escrit – Fins a un màxim de 40 punts

Té caràcter obligatori i eliminatori i consistirà en la realització d'un exercici de caràcter pràctic o diverses tasques de tècnic/a de Formació.

La puntuació mínima per a superar aquesta prova és de 20 punts. Les persones que obtinguin una puntuació inferior a la indicada com a mínima per superar la prova quedaran descartades del procés selectiu.

El Tribunal publicarà el llistat provisional de resultats de les persones aspirants, que podran sol·licitar la revisió del seu examen en els 3 dies hàbils posteriors a la publicació del llistat provisional. Una vegada realitzades les revisions, es publicarà el llistat definitiu amb els resultats de les persones aspirants. S'estableix un termini de 3 dies hàbils, a comptar des de la publicació del llistat definitiu dels resultats per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions.

6.2. FASE CONCURS DE MÈRITS – 40 punts

La puntuació màxima d'aquesta fase serà de 40 punts. Els mèrits s'al·legaran i acreditaran per a la seva valoració fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les persones aspirants han d'emplenar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'autobaremació dels mèrits.

No es valorarà cap mèrit:

 • amb data posterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds;
 • que no hagi estat acreditat en el termini indicat i de la manera establerta en la convocatòria;
 • que no estigui adequadament i clarament acreditat d'acord amb els barems de la fase de concurs.
 • adduït i no justificat de la manera indicada.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent en qualsevol dels idiomes oficials de les Illes Balears; en cas contrari, no es tindrà en compte.

L'autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat en les dades d'autobaremació determinarà l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals pertinents per falsedat en les dades. Els errors es podran corregir a la fase d'al·legacions, si queden acreditats.

Un cop estudiada la documentació aportada, es publicarà el llistat provisional de mèrits al·legats a la declaració responsable (autobaremació) i acreditats amb la documentació aportada, i es concedirà un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació del llistat provisional per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions. Un cop finalitzat aquest termini, es resoldran les al·legacions o reclamacions que hi pugui haver i es publicarà el llistat definitiu. S'estableix un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació del llistat definitiu per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions.

Els mèrits al·legats i justificats per les persones aspirants en aquesta fase i que el Tribunal valorarà es regiran d'acord amb el barem següent:

1. Experiència professional: fins a un màxim de 23 punts.

 1. S'atorgaran 0,28 punts per cada mes treballat a EMAYA realitzant funcions objecte de la mateixa categoria professional o especialitat, incloent-hi el supòsit que no es disposi de la mateixa categoria professional, però s'acrediti que aquestes funcions són anàlogues a la vacant publicada.

 2. S'atorgaran 0,188 punts per cada mes treballat a EMAYA realitzant funcions diferents i pròpies d'una altra categoria professional de la que és objecte de la convocatòria, però que estan dins del mateix grup. En aquest cas, tècnic i/o prefectures.

 3. S'atorgaran 0,088 punts per cada mes treballat en una empresa diferent d'Emaya realitzant les mateixes funcions de la plaça objecte de la convocatòria.

La justificació i forma d'acreditació de l'experiència professional es determina a l'apartat 6.3) b) de les Bases Generals.

2. Altres mèrits: fins a un màxim de 17 punts

1) Haver superat un procés selectiu en l'ens convocant amb anterioritat o haver subscrit un contracte de treball amb l'ens convocant: fins a un màxim 7 punts.

 1. Haver superat un procés selectiu per a una plaça en la mateixa categoria o especialitat a l'ens convocant: 5 punts.
 2. Haver superat un procés selectiu per a una plaça en diferent categoria o especialitat a l'ens convocant: 3 punts.
 3. Haver subscrit amb l'ens convocant un contracte de treball de naturalesa indefinida, 3 punts, i de naturalesa temporal, 2 punts. Únicament es meritarà el de major puntuació i no són acumulables.

2) Formació Reglada que guardi relació amb el lloc de treball: fins a un màxim de 5 punts.

 • Per a una titulació diferent i del mateix nivell al requerit per a la categoria professional de la convocatòria: 2 punts.
 • Per a una titulació superior al nivell requerit: 5 punts.

Només es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acrediti. La seva puntuació no s'acumularà a altres titulacions que es posseeixin:

 • Títol d'estudis oficials de doctor reconegut com a nivell MECES 4.
 • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau i màster, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2.

La justificació, forma d'acreditació i valoració de la formació reglada es determinen a l'apartat 6.3) c). de les Bases Generals.

3) Formació NO Reglada i cursos relacionats amb el lloc de treball: fins a un màxim de 5 punts.

  •  
 • A raó de 0,013 punts per hora per formacions en recursos humans, formació i FUNDAE, amb un màxim de 5 punts.
 • A raó de 0,013 punts per hora, per formacions directament relacionades amb les activitats principals de l'empresa (gestió de residus, gestió de l'aigua i energia), amb un màxim d'1 punt.

La justificació, forma d'acreditació i valoració de la formació no reglada ve determinada en l'apartat 6.3) d) de les Bases Generals.

4) Nivell acreditat oficialment d'idioma català: fins a un màxim de 2 punts.

 • Per un certificat de nivell superior al requerit: 1,75 punts.
 • Per al certificat de llenguatge administratiu: 0,25 punts.

5) Triennis (antiguitat): fins a un màxim de 2 punts.

Es valoraran els triennis com a personal laboral en l'empresa amb 0,03 punts per mes, fins a un màxim de 2 punts.

6) Llicències, acreditacions i/o formacions transversals: fins a un màxim de 6 punts.

 • Formació transversal: ISO, igualtat, ofimàtica, RGPD, prevenció de riscos laborals (0,006 punts/hora), amb un màxim de 3,5punts.
 • Estar o haver estat col·legiat/ada en el Col·legi oficial en la titulacions universitàries requerides per al lloc de treball: 2,5 punts.

L'ens convocant emetrà d'ofici la certificació de la superació del procés selectiu, dels serveis prestats, així com la determinació de la valoració dels triennis.

6.3. PUNTUACIÓ FINAL DEL PROCÉS SELECTIU.

La puntuació final del procés selectiu vindrà determinada per la suma total de la fase d'oposició (sempre que s'hagi superat) i concurs de mèrits. En cas d'empat en la puntuació final del concurs oposició, aquest es resoldrà atenent els criteris fixats en l'apartat 5.6 de les Bases Generals.

S'estableix un termini de 3 dies hàbils, a comptar des de la publicació dels resultats finals definitius per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions.

​​​​​​​6.4. ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA

Abans de la incorporació efectiva al lloc de treball com a personal laboral fix, les persones que hagin presentat còpies de la documentació relativa al procés selectiu, seran requerides perquè aportin la documentació original o còpia compulsada. La no-presentació suposarà l'exclusió del procediment i la impossibilitat de ser nomenat personal laboral fix.

La persona o persones candidates que puguin aspirar a ocupar la o les places vacants seran citades al servei mèdic que, després del reconeixement i proves addicionals necessàries realitzades, indicarà l'aptitud o no dels aspirants. Si la o les persones candidates són declarades aptes i sense restriccions (excepte personal amb discapacitat), els resultats finals obtinguts tindran caràcter de definitius.

Una vegada incorporada, la persona guanyadora haurà de superar el període de prova establert per conveni col·lectiu.  En cas de renúncia a la plaça, no-superació del període de prova o qualsevol altra circumstància anàloga que impliqui que la persona guanyadora no ocupi la plaça, ocuparà el seu lloc la següent persona del llistat definitiu.

7. BORSES DE TREBALL TEMPORAL

Les persones que hagin obtingut una puntuació mínima de 40 punts en el procés selectiu pel sistema de concurs oposició i no hagin obtingut plaça laboral fixa, s'inclouran en una llista anomenada borsa de treball per ordre de major a menor puntuació obtinguda en el concurs oposició, i se'ls podrà contactar segons les necessitats de caràcter temporal de l'empresa.

La borsa de treball tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la data de publicació de l'acta final del concurs, llevat que es dugui a terme un nou procés selectiu en la mateixa categoria i/o plaça, el resultat del qual substituirà i tindrà prevalença sobre les borses de treball preexistents a EMAYA.

8. PUBLICACIÓ, COMUNICACIONS I TERMINIS

Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la plataforma accessible des de la pàgina web d'Emaya https://emaya.convoca.online/.

Les persones aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització queden obligades a relacionar-se amb EMAYA telemàticament en totes o algunes de les fases del procediment. Totes les comunicacions d'aquest procés selectiu es publicaran a la plataforma accessible des de la pàgina web d'Emaya https://emaya.convoca.online/.

Per al còmput dels terminis determinats com a dies hàbils en aquesta convocatòria, s'entendran els compresos entre dilluns i divendres, per la qual cosa dissabte es considera dia no hàbil. Com a dies naturals s'entendran els compresos entre dilluns i diumenge.

En cas de discrepància en la redacció de les versions en català i castellà d'aquesta convocatòria, preval allò que s'estableix a la versió en castellà.

9. TERMINI D'IMPUGNACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Queda establert un termini d'impugnació d'aquesta convocatòria d'un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.

10. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram SA.

Finalitat

Gestionar el procés de selecció regulat en aquestes bases i avaluar els perfils de les persones candidates per tal de cobrir les necessitats de les places vacants.

Legitimació

La participació en aquest procés selectiu implica l'acceptació plena d'aquestes bases per part de les persones sol·licitants, amb autorització expressa per al tractament de les seves dades i la publicació de resultats a la pàgina web d'EMAYA.

La legitimitat del tractament indicat està basada en el desenvolupament de la relació precontractual i en l'interès legítim de EMAYA a l'efecte de comprovar la veracitat de la documentació presentada

Destinataris

No se cediran dades a tercers, llevat en cas d'obligació legal.

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.

Informació addicional

Es pot consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web o sol·licitar-la en paper a les oficines centrals, al c/ Joan Maragall 3, 07006 Palma.

 

Palma, a dia de la signatura electrónica (20 de diciembre de 2022)

La directora de Corporació d'EMAYA Nuria Gallego Cañellas