Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

Núm. 771541
Resolució del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI), a proposta de la directora gerent de l’IDI, per la qual s’aprova la llista d’aspirants que han superat el procés selectiu relatiu a la convocatòria del lloc de treball de tècnic/a jurídic/a de l’IDI

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 20 de desembre de 2022, la directora gerent de l'IDI ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El 3 de març de 2022 es va dictar la Resolució del president de l'IDI per la qual s'aprova la convocatòria, les bases, l'exercici, el temari, el barem de mèrits i el tribunal qualificador de les proves selectives per a l'ingrés per torn lliure en un lloc de feina de tècnic/a superior jurídic/a de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, IDI (BOIB núm. 33, de 5 de març de 2022).

2. Durant el termini de presentació de les sol·licituds l'IDI va rebre 37 candidatures. 

3. La fase d'oposició incloïa dos exercicis: un qüestionari tipus test i dos casos pràctics. L'1 de desembre de 2022 es va publicar a la web de l'IDI la llista amb les puntuacions provisionals de la fase d'oposició i es van atorgar 5 dies hàbils per fer-hi al·legacions.

4. Una vegada resolta la fase d'al·legacions, els següents candidats de la llista han obtingut la puntuació mínima per a cada una d'elles, i el Tribunal ha establert la puntuació mitjana dels aspirants que han superat el procés selectiu relatiu a la convocatòria per torn lliure per a l'accés a un lloc de treball de tècnic/a jurídic/a de l'IDI, que és la següent:

            ID                            Puntuació

1. 45613368

28,11

2. 43165656

31,71

3. 43168312

41,17

5. Abans de l'inici de la fase de concurs, cal publicar la llista dels aspirants que han superat les proves selectives.

Fonaments de dret

1. Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 30 d'octubre, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant, TREBEP).

2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018.

4. Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 27/1994, d'11 de març.

6. Decret 6/2021, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el text consolidat dels Estatuts de l'entitat pública empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 23 de febrer de 2021).

7. Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència de coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Proposta de resolució

Propòs al president de l'IDI que dicti una resolució en els termes següents:

1. Aprovar i publicar la llista definitiva amb la puntuació mitjana de la fase d'oposició dels aspirants que han superat les proves selectives en relació amb el lloc de treball de tècnic/a jurídic/a de l'IDI, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Atorgar als aspirants un termini de vint dies naturals per presentar en el Registre electrònic general de l'IDI o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents indicats en l'annex 6 de la convocatòria.

3. Publicar aquesta Resolució en la página web http://www.idi.es i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.    

 

(Signat electrònicament: 21 de desembre de 2022)

El president de l'IDI Juan Pedro Yllanes Suárez

(Signat electrònicament: 20 de desembre de 2022)

La directora gerent proposant Mariona Luis Tomás

 

 

ANNEX I Llista definitiva puntuació mitjana fase oposició de persones aspirants admeses

                 ID                           Puntuació

1. 45613368

28,11

2. 43165656

31,71

3. 43168312

41,17