Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT D'ESCORCA

   • Aprovació projecte i plec de condicions "passarel·la adaptada d'accés a mirador de la platja de sa Calobra"

    Número de registre 11390 - Pàgina 58473

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL DE LES ILLES BALEARS

   • Extracte de la Resolució de 15 de desembre de 2022 del president de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) per la qual s’aprova la convocatòria del Concurs dels Premis Iemprèn Jove als millors projectes empresarials entre els estudiants d’educació secundària, de cicles formatius i de formació professional bàsica

    Número de registre 11383 - Pàgines 58474-58475

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 568/2022, que es segueix al Jutjat Contenciós administratiu núm. 2 interposat contra el Servei de Salut de les Illes Balears pel reconeixement del dret de carrera professional

    Número de registre 11386 - Pàgina 58476

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial del Pressupost General per a l’exercici de 2023

    Número de registre 11376 - Pàgina 58477

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Menorca de 22 de desembre de 2022, relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost general del Consell Insular de Menorca per al 2023 (exp. 0401-2022-1)

    Número de registre 11540 - Pàgina 58478

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l'exercici 2023

    Número de registre 11335 - Pàgina 58479

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de la modificació del Reglament regulador de la cessió d’ús dels centres cívics municipals

    Número de registre 11341 - Pàgina 58480

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Derogació del Reglament de règim Intern de la Sala Polivalent de l’Ajuntament d’Algaida

    Número de registre 11344 - Pàgina 58481

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Ordenança reguladora de l’ús de vehicles de mobilitat personal

    Número de registre 11415 - Pàgina 58482

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Aprovació inicial modificació del pressupost de despeses mitjançant romanent líquid de Tresoreria per suplement de crèdit

    Número de registre 11350 - Pàgina 58483

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Aprovació inicial modificació del pressupost de despeses mitjançant romanent líquid de Tresoreria

    Número de registre 11354 - Pàgina 58484

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació dels padrons i llistes cobratòries dels preus públics de la prestació del servei d’ajuda domiciliària 2022

    Número de registre 11348 - Pàgina 58485

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Llistes de les persones admeses i de les persones en llista d’espera per a la ludoteca de Nadal 2022

    Número de registre 11346 - Pàgines 58486-58489

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Aprovació inicial pressupost municipal, bases d'execució i plantilla de personal de l'exercici 2023

    Número de registre 11357 - Pàgina 58490