Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

Núm. 771330
Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Capdepera mitjançant el procediment ordinari, afectades pel procés d’estabilització regulat a la llei 20/2021, de 28 de desembre

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Capdepera en sessió de data 15 de desembre de 2022, s'han aprovat les següents bases relatives al procés d'estabilització regulat a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

PRIMERA. Objecte de la convocatòria, procediment de selecció i normativa.

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 3 places de la categoria de policia local, vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2022, pel sistema d'accés de torn lliure i procediment de selecció d'oposició. Aquestes places corresponent a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Capdepera.

S'aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases; la Llei 4/2013,de 17 de juliol, de coordinació dels policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre i el Decret llei 6/2021; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.

Les bases d'aquesta convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En el Butlletí Oficial de l'Estat s'ha de publicar l'anunci de la convocatòria que ha de dur la denominació de l'escala i la categoria de les places convocades, el nombre de places, l'ajuntament que els convoca, el sistema d'accés, el procediment selectiu, els mitjans d'impugnació i la data i número del Butlletí Oficial de les Illes Balears en què s'han publicat les bases.

Per tal d'aconseguir una composició equilibrada de la plantilla de la Policia Local de Capdepera, d'acord amb la Disposició addicional 3a de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears modificada per la Llei 11/2017, es determina que el 25% (4) de les places oferides en aquesta convocatòria ha de ser cobert per dones, en els termes establert en aquestes Bases.

SEGONA. Requisits dels aspirants.

Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir devuit anys complits.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 40/2019, de 30 d'abril.

e) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

h) Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

i) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.

j) Haver abonat la taxa per drets d'examen.

TERCERA. Presentació de sol·licituds.

1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (annex 5) s'hauran d'adreçar a la batlia i es presentaran al Registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015. El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a disposició de les persones interessades, al Registre General d'aquest Ajuntament, i a la pàgina web www.ajcapdepera.net, a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.

2. El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

3. Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones aspirants han d'adjuntar:

a) Una declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, amb referència sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.

b) Acreditació d'haver abonat la taxa per drets d'examen. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l'exclusió de l'aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.

Els drets d'examen per aquesta convocatòria són de 15,00 euros, que s'han d'ingressar al compte municipal núm. ES10 0081 0604 56 0001182620.

c) Declaració, si s'escau, de tenir el certificat de superació de les proves d'aptitud física de l'EBAP en els termes que s'estableixen en la Disposició transitòria primera del Decret Llei 6/2021 a l'efecte de restar exemptes de fer les proves físiques del procés selectiu. Seran vàlids els certificats emesos des de l'entrada en vigor del Decret 40/2019 (26/05/2021) fins a l'entrada en vigor del Decret Llei 6/2021 (11/07/2021) amb una amb una vigència de dos anys comptadors des del dia de la superació de les proves d'acreditació de l'aptitud física que certifiquin.

L'Administració pot requerir de la persona sol·licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal.

5. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol licitud.

QUARTA. Admissió i exclusió de les persones aspirants.

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies hàbils, es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web www.ajcapdepera.net una resolució per la qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió. En la resolució en que es publiqui la llista provisional de persones admeses i excloses de les proves selectives, haurà de constar la data, l'hora i el lloc en que es durà a terme els exercicis de la fase d'oposició amb indicació de si s'han de dur a terme en una o més sessions, i amb l'interval mínim entre exercici i exercici.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errors i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació esmentada, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En el cas que no s'esmenin, dins d'aquest termini, les deficiències que hagin motivat la seva exclusió, la sol·licitud es considerarà no presentada.

3. Una vegada finalitzat el termini a què fa referència el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, el batle dictarà una resolució, en el termini màxim de deu dies hàbils, d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es farà pública en els mateixos llocs indicats per a la resolució provisional. El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que se'ls reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprengui que no posseeixen algun dels requisits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació.

CINQUENA. El tribunal qualificador.

1. L'òrgan de selecció és col·legiat i la composició s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres i s'ha de respectar el principi de representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectivament motivades.

2. La composició dels Tribunals ha de ser predominantment tècnica; tots els membres han de tenir titulació igual o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades.

3. El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció. Tampoc no en poden formar part les persones representants dels empleats públics, sens perjudici de les funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

Les persones representants sindicals que participin en el procediment selectiu, amb aquestes funcions de vigilància i vetlla, han de pertànyer a organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives i que comptin amb més del 10 % de representants en l'àmbit del municipi de la convocatòria, amb un màxim d'un representant per cada sindicat amb el límit de quatre membres per cada procediment selectiu.

4. La pertinença als òrgans de selecció és sempre a títol individual; no es pot exercir aquesta representació per compte d'altri.

5. El Tribunal Qualificador ha d'estar constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents:

a) President o Presidenta: (designat per l'ajuntament convocant entre el personal funcionari de carrera).

b) Vocals:

  • (un vocal proposat per la Direcció General Emergències i Interior, competent en matèria de coordinació de policies locals, titular i suplent).
  • (un vocal proposat per l'Escola Balear d'Administració Pública, titular i suplent).
  • (un vocal designat per l'ajuntament convocant (titular i suplent).

c) Un secretari o secretària: (persona designada per l'ajuntament convocant amb veu i vot ,titular i suplent).

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, sense president o presidenta ni secretari o secretària. Les decisions s'han d'adoptar per majoria.

6. El tribunal pot acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o especialistes en totes o alguna de les proves, que poden actuar amb veu però sense vot.

7. Els membres del Tribunal i els assessors s'han d'abstenir d'intervenir quan concorrin les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Així mateix, han de notificar aquesta circumstància a l'autoritat que els va nomenar.

L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal es regularà pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015.

SISENA. Fases del sistema de selecció.

El procediment de selecció és el d'oposició que consisteix en la realització de les proves previstes en la convocatòria per tal de determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants.

Proves de l'oposició:

Totes les proves de l'oposició són de caràcter obligatori i eliminatori. És necessari superar la prova anterior per poder passar a la següent. L'ordre d'actuació dels aspirants serà alfabètic.

Les dones embarassades amb previsió de part, o en període de postpart, coincident amb les dates de realització de qualsevol dels exàmens o proves previstes en el procés selectiu, podran posar en coneixement del Tribunal aquesta situació, adjuntant el corresponent informe mèdic oficial pel qual es certifica aquesta circumstància.

La comunicació ha de realitzar-se amb el temps suficient i el Tribunal ha de determinar sobre la base de la informació si és procedent o no atendre la sol·licitud, ajornar la prova o proves o realitzar-la en un lloc alternatiu.

En cap cas les proves de reconeixement mèdic han d'estimar com a circumstància negativa als efectes del procés selectiu qualsevol derivada de la situació d'embaràs o lactància.

Les proves són les següents:

1. Prova d'aptitud física.

2. Prova de coneixements tipus test.

3. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat

4. Prova d'aptitud física:

Té per objecte comprovar, entre altres aspectes, les condicions de força, agilitat i resistència de les persones aspirants. Aquesta prova consisteix en la superació de les proves parcials que determina l'annex 3 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears (annex 1).

Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem i els mèrits que assenyala el dit annex.

El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de tres de les quatre proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui igual o superior a 3. La nota mitjana d'apte s'ha d'atorgar sempre que el resultat sigui igual o superior a 5; si és inferior a 5, serà de no apte.

Les aspirants que estiguin embarassades o en període de postpart en la data de realització de les proves físiques, la qual cosa impedeix o dificulta la realització d'aquesta prova, i sempre que ho acreditin mitjançant un certificat mèdic, han de posar-ho en coneixement del Tribunal Qualificador, amb caràcter previ a la realització de la prova o l'exercici. En aquest cas duran a terme la resta de les proves.

Si se superen aquestes, la qualificació de la fase d'oposició queda condicionada a la superació de les proves d'aptitud física en la data que el Tribunal determini, una vegada desaparegudes les causes que motivaren l'ajornament. El Tribunal pot establir d'ofici de forma motivada i amb audiència a l'aspirant afectada, una data apropiada per realitzar les proves físiques ajornades.

En tot cas, s'ha de declarar superat el procés selectiu a les persones aspirants amb una puntuació final que no puguin superar les aspirants que s'hagin acollit a aquest dret.

Prova de coneixements tipus test:

La prova de coneixements tipus test consta de dos exercicis que es poden realitzar en una sola sessió.

1r exercici: Consisteix a respondre per escrit les preguntes d'un qüestionari de 50 preguntes, amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, proposat pel Tribunal qualificador, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, que estan relacionades amb el programa de temes que figurin en la convocatòria com a annex 2.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.

Les preguntes no resoltes no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia o si hi figura més d'una resposta es penalitzaran amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

Per efectuar la qualificació de l'exercici s'aplicarà la fórmula següent:

       (A-(E/4)} x 20 Q = —————————     P

Q: resultat de la prova.

A: nombre de respostes encertades.

E: nombre de respostes errònies.

P: nombre de preguntes de l'exercici.

2n exercici: Consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, relacionades amb el contingut del temari proposat per l'ajuntament de Capdepera de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del terme municipal i de les ordenances municipals relacionades amb el lloc de feina a desenvolupar a l'ajuntament de Capdepera., que figurin a la convocatòria com annex 3.

Es pot accedir a aquest temari en la direcció www.ajcapdepera.net

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la. Les preguntes no resoltes no s'han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que presenten més d'una resposta s'han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

Per qualificar l'exercici s'ha d'aplicar la fórmula següent:

     {A-(E/4)} x 20  Q = —————————  P

Q: resultat de la prova.

A: nombre de respostes encertades.

E: nombre de respostes errònies.

P: nombre de preguntes de l'exercici.

Temps: 90 minuts per exercici.

En cas que el Tribunal acordi l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes, per haver detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o perquè aquest es detecti com a conseqüència de les al·legacions que posteriorment es presentin, s'ajustarà el valor de cada pregunta per tal de conservar la puntuació màxima possible.

La valoració d'aquesta prova ha de ser el resultat de la suma d'ambdues fases; la puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No s'han de sumar les dues fases si en una de les dues s'obté una puntuació inferior a 10. Per aprovar aquest exercici és necessari obtenir 20 punts com a mínim.

Prova d'aptitud psicològica i de personalitat

Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de la categoria de policia, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat. Les proves seran efectuades per un professional de la psicologia que actuarà com a assessor del tribunal.

Aquesta prova consta de dues parts:

a) La primera consisteix en respondre un test d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la.

El resultat serà d'APTE o NO APTE, quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una valoració d'apte.

Temps: 60 minuts.

b) La segona consisteix en respondre la prova per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les funcions de la categoria de policia que poden consistir en un o diversos tests i, si es cau, en una entrevista personal per tal de completar l'estudi. La seva valoració és APTE o NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració d'APTE.

En tot cas, les proves i els instruments utilitzats per a l'avaluació han de comptar amb els requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria. Així mateix, els qüestionaris de personalitat han de disposar d'escales de desitjabilitat social i/o sinceritat que l'avaluador haurà de considerar.

Temps: 60 minuts.

SETENA. Qualificacions dels exercicis i llista provisional de persones aprovades.

La qualificacions dels exercicis s'haurà de fer pública el dia que s'acordin i s'hauran de publicar en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament així com a la pàgina web www.ajcapdepera.net. Les persones aspirants poden presentar per escrit en el registre de l'Ajuntament en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del resultat de cada exercici, les observacions o al·legacions que considerin oportunes, que hauran de ser resoltes de forma motivada pel Tribunal en tot cas abans de les 48 hores prèvies a l'inici de l'exercici següent. Als efectes assenyalats, s'ha de facilitar la vista dels exercicis de les persones opositores.

Finalitzats tots els exercicis de la fase d'oposició, el tribunal ha de fer pública en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web www.ajcapdepera.net la llista provisional de persones que l'hagin superat, amb indicació del DNI i de la puntuació obtinguda.

La relació de persones que han superat la fase d'oposició serà determinada per la superació de tots els exercicis eliminatoris. La qualificació final de l'oposició ha de ser la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades en les proves avaluables mitjançant puntuació.

En el cas que dos o més aspirants obtinguessin la mateixa qualificació total, es desfarà l'empat successivament seguint els criteris següents:

a) La puntuació del segon exercici de la segona prova.

b) La puntuació del primer exercici de la segona prova, i de persistir l'empat, la puntuació total de la tercera prova.

Les vacants convocades s'adjudicaran seguint una Única llista final d'aspirants atenent l'ordre de puntuació obtinguda i els criteris de desempat anteriorment esmentats.

Quan l'objectiu establert a la disposició addicional 3a de la Llei 4/2013, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, en relació amb el nombre de places que haurien de ser cobertes per candidates dones regulat a la clàusula primera d'aquestes Bases no s'aconsegueixi es donarà preferència a les candidates dones sobre els candidats homes, fins a complir l'objectiu perseguit, sempre que:

a) Hi hagi una equivalència de capacitació determinada per superar les proves i exercicis de la fase d'oposició del sistema selectiu.

b) Cap de les candidates dones seleccionades aplicant aquesta preferència tingui un diferencial de puntuació en la fase d'oposició superior al 15% enfront dels candidats homes preterits.

No concorrin en l'altre candidat motius legalment previstos que, no sent discriminatoris per raó de sexe, justifiquin la no aplicació de la mesura, com la pertinença a altres col·lectius amb especials dificultats per accedir a l'ocupació. Les places no cobertes per dones en el percentatge establert aplicant aquests criteris seran cobertes per la resta d'aspirants que hagin superat les proves.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de la publicació de les llistes provisional, per fer reclamacions. Acabat aquest termini, el Tribunal disposarà de 10 dies per resoldre'n les reclamacions.

VUITENA. Llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició.

Resoltes les reclamacions, el Tribunal publicarà al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web www.ajcapdepera.net la relació d'aprovats per ordre de puntuació i elevarà a l'òrgan convocant la proposta de les persones aspirants perquè l'aprovi.

L'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats com a personal funcionari en pràctiques serà publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i en el seu cas en la pàgina web de l'ajuntament . En cap cas no pot ser un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

NOVENA. Presentació de documentació i nomenament funcionaris en pràctiques.

Les persones aspirants disposen d'un termini de vint dies hàbils, des de la data de publicació de la resolució d'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats funcionaris en pràctiques, per presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria, que consta a la disposició segona (requisits dels aspirants).

No requereixen presentació aquells documents que es trobin en poder de l'Ajuntament de Capdepera o se'n pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques segons es regula en l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest darrer cas l'interessat ha d'indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu va presentar els documents esmentats, i les administracions públiques els han de sol·licitar electrònicament a través de les seves xarxes corporatives o d'una consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a l'efecte. L'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada se'n dedueix que els aspirants no compleixen els requisits que s'exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament. Les persones aspirants que superin la fase d'oposició i acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria han de ser nomenades funcionaris en pràctiques pel batle a l'inici d'aquest període.

El nomenament tendrà efectes des de la data de començament del curs de capacitació o en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs, des de la data de començament de les pràctiques en el municipi.

En cap cas es pot nomenar personal funcionari en pràctiques un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

Aquesta situació s'ha de mantenir fins que siguin nomenats personal funcionari de carrera, si escau, o qualificats com a no aptes.

DESENA. Personal funcionari en pràctiques.

La fase d'oposició es completa amb la superació d'un període de pràctiques. Aquest període està integrat per la superació tant del curs de capacitació corresponent a la categoria de policia com de la fase de pràctiques en el municipi, relacionades amb les funcions pròpies d'aquesta categoria.

Les persones aspirants que no superin el període de pràctiques d'acord amb el procediment de qualificació previst perdran el dret al seu nomenament com a personal funcionari de carrera, mitjançant una resolució motivada de batle a proposta de l'òrgan responsable de l'avaluació del període de pràctiques.

Si algun aspirant és qualificat com a no apte en la fase de pràctiques, o bé si abandona les pràctiques abans de la seva qualificació o és expulsat, en la mateixa resolució es pot requerir a les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves, per ordre de puntuació obtinguda en les proves de l'oposició per ser nomenats personal funcionari en pràctiques. La incorporació d'aquestes persones aspirants en cap cas es pot realitzar en un curs ja iniciat i s'ha d'ajornar al començament del curs de capacitació immediatament posterior.

La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ONZENA. Contingut i retribucions de les pràctiques.

Curs de capacitació:

Les persones aspirants nomenades funcionaris en pràctiques haurà de realitzar i superar el curs de capacitació, impartit o homologat per l'Escola Balear d'Administració Pública, a què fa referència l'article 34 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, excepte en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs.

Les persones que acreditin haver superat el curs de capacitació de la categoria de policia o superior abans de l'entrada en vigor de la Llei 11/2017 i el tenguin degudament actualitzat, resten exemptes de realitzar aquesta fase de les pràctiques.

Així mateix les persones que hagin superat tot el període de pràctiques i hagin estat nomenats funcionaris de carrera queden exempts de realitzar el curs de capacitació de la categoria corresponent si es tornen a presentar a un altre procés selectiu, sempre que acreditin haver estat de manera ininterrompuda en situació de servei actiu en la policia local o en situació serveis especials.

L'incompliment de les normes de règim intern establertes en la resolució corresponent de la persona titular de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques a la qual fa referència l'article 178.2 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació dels policies locals dels Illes Balears i és modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública dels Illes Balears, pot donar lloc a la no superació del curs de capacitació en les condicions establertes.

Les faltes d'assistència no justificades durant la realització del curs de capacitació comportarà la disminució proporcional dels drets econòmics, sense perjudici de la incidència sobre l'avaluació d'aquest.

Els aspirants que no superin el curs de capacitació no podran realitzar el període de pràctiques en el municipi i perdrà tots els drets al seu nomenament com a funcionari/a de carrera, declarant-se així mitjançant resolució motivada de l'òrgan municipal corresponent.

Pràctiques en el municipi

Aquest període de pràctiques per a la categoria de policia es realitza una vegada superat el curs de capacitació excepte que la incompatibilitat de dates aconselli repartir-ho en dues etapes. En tot cas, és necessari haver completat almenys una cinquena part del curs de capacitació per poder executar la primera etapa de pràctiques.

La fase de pràctiques al municipi amb el contingut que determini l'Ajuntament, tindrà una durada de 6 mesos ( art. 34.3 Llei 4/2013).

La metodologia d'execució i la supervisió s'ajustarà al que s'estableix en la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020 per la qual es determina la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a les distintes categories de policia local (BOIB, núm 188 de 31 d'octubre de 2020).

L'avaluació de les pràctiques es durà a terme segons el que estableixen els articles del 180 al 182 del Decret 40/2019 i la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020.

Retribució de les pràctiques.

Durant el període de pràctiques es reben les retribucions segons el que estableix l'article 34 bis de la Llei 4/2013.

DOTZENA. Finalització del procés selectiu.

El tribunal qualificador elevarà al batle la llista definitiva de les persones aspirants declarats aptes o no aptes, qui resoldrà i n'ordenarà la publicació en el termini de 3 dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de l'ajuntament. La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

IMPUGNACIÓ

Contra la convocatòria i les seves bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà que s'hagin publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquest ordre jurisdiccional en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

SR. BATLE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

 

Capdepera, 20 de desembre de 2022

El batle Rafel Fernández Mallol

Documents adjunts