Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 772954
Acord del Consell d’Administració de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de dia 16 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral fix dels grups professionals A, B, C, D i E a l’IBISEC

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 25 de maig de 2022 s'aprovà l'oferta pública d'estabilització (OPE) per a l'any 2022 corresponent al personal laboral d'aquest ens públic (BOIB núm. 67, de 28 de maig de 2022), en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2. L'article 4 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears regula el procés excepcional d'estabilització de places ocupades de manera temporal de llarga durada de conformitat amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. Aquestes disposicions preveuen que les administracions públiques convoquin,  amb caràcter excepcional i per una sola vegada pel sistema de concurs, les places que, complint els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei 20/2021, hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Aquesta disposició es complementa amb la disposició addicional vuitena, la qual estableix que, addicionalment, els processos d'estabilització prevists en la disposició addicional sisena han d'incloure en les convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior al dia 1 de gener de 2016.

3. Pel que fa al concurs com a procés excepcional d'accés a la funció pública, cal tenir en compte la doctrina fixada pel Tribunal Constitucional sobre el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs i les ocupacions públiques (article 23.2 CE), que diu que únicament pot ser exceptuada per raons excepcionals i objectives. A més, aquest accés s'ha d'ordenar de manera igualitària a la convocatòria mitjançant normes abstractes i generals per tal de preservar la igualtat davant la llei de la ciutadania, fet que obliga el legislador i l'Administració a triar regles fundades en criteris objectius i presidits pels cànons de mèrit i capacitat que l'article 103.3 CE disposa (STC 67/1989, 27/1991 i 60/1994).

Entre les condicions que, d'acord amb la jurisprudència constitucional, s'han de donar perquè no es pugui apreciar cap infracció del principi d'igualtat d'accés a càrrecs i llocs de treball públics de l'article 23.2 CE es troba, en primer lloc, que sigui una situació excepcional; en segon lloc, que només s'acudeixi a aquest tipus de procediments per una sola vegada, ja que altrament es perdria la seva condició de remei excepcional i, en tercer lloc, que aquesta possibilitat estigui prevista en una norma amb rang legal (STC 12/1999, d'11 de febrer de 1999).

4. Amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, i l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, es dona empara normativa al concepte jurisprudencial d'interinitat de llarga durada superior a cinc anys.

5.  El Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, ha creat, de manera excepcional i transitòria, la Mesa de Negociació de les administracions públiques per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, per tal de dur a terme la negociació sindical preceptiva limitada a la tramitació dels processos d'estabilització. Així mateix, aquesta norma crea  la Comissió de Coordinació per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar l'execució dels processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. En aquesta Comissió hi han d'estar representades: l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les administracions insulars, l'Ajuntament de Palma i la resta d'administracions locals per mitjà de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

L'articulació d'aquests processos selectius han de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, les bases comunes han estat objecte de negociació en la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, creada a aquest efecte, i han de ser coordinats per la Comissió de Coordinació per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears. (Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic relatiu als criteris que han de regir en els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de 7 de juliol de 2022)

En les bases generals negociades s'han aprovat uns criteris comuns que han de regir tots els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021 que convocaran les administracions adherides a la Mesa, excepte el personal docent i el personal estatutari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. L'apartat 3 de l'article 2 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, per evitar dilacions en aquests nous processos, s'exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022. Així mateix, disposa que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024

7.  L'apartat 3 de l'article 48 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears preveu que en« En les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, de manera que progressivament s'arribi al 2 % dels efectius totals en cada administració pública».

L'apartat 2 de l'article 3 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, diu que pel que fa a les administracions o entitats en què s'hagi arribat al 2 % dels efectius totals, les places ofertes per la quota de reserva es poden limitar a les que s'emparen en llocs de treball ocupats actualment per persones amb discapacitat, d'acord amb les previsions que s'estableixen en la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Atès que l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears té superat el percentatge del 2 % dels efectius totals, la reserva realitzada en aquestes convocatòries es limita als llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat que compleixen les previsions de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Això no obstant, l'article 4 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, disposa que «En les ofertes dels processos d'estabilització en el cas dels processos de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei, en tractar-se de processos per concurs com a procés excepcional, per una sola vegada, la convocatòria de les places s'ha de fer amb caràcter general per igual valoració dels mèrits objectius fixats per a totes les persones aspirants, excepte quan l'administració convocant motivi la convocatòria per torn de reserva de persones amb discapacitat».

8. L'article 12 del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny preveu que «Les convocatòries dels processos selectius poden establir que, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització regulats en aquest Decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti telemàticament (...)»

Tenint en compte que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, ha suposat un impuls per a la implementació de l'administració electrònica i que l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, exigeix per participar en els processos selectius, entre d'altres requisits, el de tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques. Es considera convenient que la convocatòria estableixi l'obligatorietat de què els aspirants es relacionin per mitjans electrònics en determinades fases del procediment, ja que el desenvolupament adequat de les funcions dels empleats públics, exigeix que aquests disposin d'habilitats relacionades amb l'administració electrònica, les quals pressuposen els coneixements necessaris per tal de realitzar els tràmits telemàtics previstos  en aquesta convocatòria.

La inscripció per aquests mitjans facilitarà a les persones aspirants la presentació de sol·licituds, atès que podran realitzar el tràmit, en tot o en part, en qualsevol lloc i hora, sempre dins el termini establert i, a la vegada, suposarà una major agilitat en la tramitació del procediment administratiu, en el qual es preveu una elevada concurrència.

9. L'article 7.2 lletra k dels estatuts de l'IBISEC, aprovats pel Decret 26/2016, de 13 de maig, estableix que es competència del consell d'administració de l'ens «Dissenyar la política de personal de l'ens, amb les limitacions que, si escau, s'estableixin reglamentàriament en els termes prevists en l'article 20.6 i en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/2010, i en el marc del que disposen els articles 23 i 44 d'aquesta Llei».

Per tot això,  aquest òrgan col·legiat adopta el següent

ACORD

1. Aprovar la convocatòria de concurs extraordinari de mèrits per cobrir 15 places de personal laboral de l'Institut Balears d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)  el sistema de selecció de les quals és el de concurs extraordinari de mèrits (disposicions addicionals setena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública d'estabilització aprovada mitjançant l'Acord del Consell d'Administració de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 25 de maig de 2022 amb la distribució que consta a l'annex 1. (BOIB núm. 67, de 28 de maig de 2022).

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten a aquest acord com a annex 2.

3. Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés que figura com a annex 3 d'aquest acord.

4. Aprovar els requisits de titulació per accedir a cada una de les categories convocades que figuren en l'annex 4 d'aquest acord.

5. Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques i les declaracions responsables que consten en l'annex 5.

6. Fer públic que el model de sol·licitud i d'autobaremació de mèrits per a realitzar el tràmit telemàtic està disponible i a disposició de les persones interessades en la pàgina web https://www.caib.es/sites/ibisec/ca/pla_estabilitzacia/

7. Fer públic el model de presentació de documentació per acreditar els requisits que consta en l'annex 6.

8. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura en l'annex 7.

9. Facultar al gerent de l'IBISEC per a que realitzi els tràmits d'impuls i instrucció dels processos corresponents, conforme allò que determina l'article 8.2 lletra s dels Estatuts de l'IBISEC

10. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell d'Administració de l'IBISEC en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les de les administracions  públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa sens perjudici que la persona interessada pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

(Signat electrònicament: 16 de desembre de 2022)

El conseller d'Educació i Formació Professional, president de l'IBISEC i president del consell d'administració de l'ens Martí X. March i Cerdà

Documents adjunts