Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 770162
Convocatòria, bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 6425/2022 de data 12 de desembre de 2022, en ús de les competències atorgades per l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, s'aprova la convocatòria, les bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022, en els termes següents:

Atès que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2038/2022 de data 21 d'abril de 2022 (BOIB núm. 63 de 14 de maig de 2022) es va aprovar l'Oferta pública extraordinària de personal derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulada a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Atès que en data de 13 de juny de 2022 es va aprovar el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, que a l'article 3 regula el procés d'estabilització de l'ocupació temporal pel sistema de concurs oposició dels processos derivats de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. En aquest sentit, aquests articles preveuen que les administracions públiques convoquin pel sistema de concurs oposició les places que hagin estat dotades pressupostàriament i ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31 de desembre de 2020.

Atès que el sistema de concurs oposició consisteix en la superació d'una prova tipus test i d'una fase de concurs de mèrits, al·legats i acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el barem de mèrits inclòs en les bases generals i comunes, aprovades en data 11 de maig de 2022 a la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública i recollit al Decret llei 6/2022, de 13 de juny.

Considerant que tant la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública (BOE núm. 312 de 29 de desembre de 2021) com el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (BOIB núm. 78 de 16 de juny de 2022) tenen com a objectiu reduir la temporalitat del conjunt de les Administracions públiques per sota del 8%.

Considerant que l'article 2 del Decret llei 6/2022 exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en l'oferta d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre de 2022 i que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

Considerant que les places objecte de l'oferta pública d'ocupació extraordinària que compleixen els requisits establerts a l'article 2, tindran el sistema selectiu de concurs oposició d'acord amb el recollit al propi article 2 de la Llei 20/2021, l'article 61.6 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) i l'article 3 del Decret llei 6/2022.

Considerant que es va constituir, a l'empara de la disposició transitòria de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, una Mesa de negociació específica per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública per què de manera excepcional i transitòria dugués a terme la negociació sindical preceptiva, limitada a la tramitació dels processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, havent-se aprovat en sessió de data 11 de maig de 2022 de l'esmentada Mesa, amb el vot favorable de la representació de les administracions adherides i de les organitzacions sindicals CCOO, UGT, STEI Intersindical, CSIF i SPPME i el vot en contra de les organitzacions sindicals USO, SINTTA i ATAP, les bases comunes del procés d'estabilització.

Considerant que d'acord amb l'establert a l'article 12 del Decret llei 6/2022 les convocatòries del processos selectius podran establir, de conformitat amb l'establert a l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que les persones aspirants que participin en els processos d'estabilització regulats en aquest Decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti de forma telemàtica, amb la finalitat de simplificar els mitjans d'inscripció en únic sistema electrònic i agilitzar la tramitació facilitant l'accés dels ciutadans que poden fer gestions des de qualsevol lloc i hora, dins del termini previst a la convocatòria.

Considerant l'article 6 del Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als quals s'ha d'ajustar el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració local disposa, en el nostre cas, que les convocatòries s'han de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears i l'article 97 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local disposa que els anuncis de les convocatòries de proves d'accés a la funció pública local i de concursos per a la provisió de llocs de treball, hauran de publicar-se al Butlletí Oficial de l'Estat.

Considerant que l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local (LRBRL), atribueix al senyor batle la potestat per a l'aprovació i convocatòria de les proves de selecció de personal al servei de l'Ajuntament.

A la vista dels anteriors antecedents de fet i fonaments de dret aquesta Alcaldia te a bé en dictar la següent RESOLUCIÓ

Primer. Aprovar la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir una (1) plaça de personal funcionari de l'Ajuntament de Marratxí a les escales, subescales, classes i especialitats, d'administració general i especial del subgrup A2, de l'oferta d'ocupació pública extraordinària derivada del procés d'estabilització de l'ocupació temporal regulat a la Llei 20/2021 per a l'any 2022, que es relacionen, juntament amb els requisits de titulació i altres d'específics, en l'annex I d'aquesta Resolució.

Segon. Aquesta convocatòria es regeix per les bases aprovades per la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, en la sessió del dia 11 de maig de 2022, i també per les mesures per reduir la temporalitat aprovades pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

Tercer. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria i que s'adjunten a aquesta Resolució com a annex II.

Quart. Aprovar els temaris que s'exigiran en la fase d'oposició d'aquestes proves de selecció, que consten a l'annex III.

Cinquè. Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés selectiu, que consta a l'annex IV.

Sisè. Aprovar les instruccions per a l'acreditació dels requisits i mèrits que consten a l'annex V.

Setè. Establir, a l'efecte de l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que el model específic de sol·licitud de participació i el document d'autobaremació de mèrits estan inclosos dins el tràmit telemàtic que es troba a disposició de les persones interessades a la plana web (Seu Electrònica) https://seuelectronica.marratxi.es

Vuitè. Fer pública la informació sobre protecció de dades que figura a l'annex VI.

Novè. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, i l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Contra l'esmentada resolució, podrà interposar el recurs de reposició que s'estableix als articles 52 LRBRL i 123 LPAC, en el termini d'un mes a comptar a partir del dia següent al de la publicació al BOIB de la present convocatòria.

L'esmentat recurs s'entendrà desestimat si transcorregués altre mes sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra el resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de DOS MESOS a comptar des del dia següent al de la notificació de l'acte si aquest fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS MESOS a comptar des del dia següent a aquell, en que, d'acord amb la seva normativa específica, es produís l'acte presumpte.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol altre recurs si ho creu convenient.

 

Marratxí, 20 de desembre de 2022.

El batle Miquel Cabot Rodríguez.

Documents adjunts