Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 782922
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 23 de desembre de 2019 es va acordar amb el Comitè d'Empresa l'oferta pública d'ocupació tant del 2019 com del 2020. En els annexos hi figuren les places que constitueixen l'oferta ordinària i s'hi diferencien les places que s'han de cobrir pel torn lliure de les places que s'han de cobrir pel torn de la promoció interna.

2. En data 28 de desembre de 2019 es va publicar en el BOIB l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019 del personal laboral de l'entitat.

3. El 26 de març de 2020 es va publicar en el BOIB l'oferta pública per a l'any 2020 corresponent al personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

4. El 23 d'octubre de 2021 es va publicar en Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 145 una correcció d'errades advertida en la publicació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2019 i per a l'any 2020 de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

5. El 8 d'octubre de 2022 es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.131 la modificació de l'oferta pública d'ocupació del any 2020 del personal laboral d'SFM.

6. El 2 de desembre de 2022 es va acordar a la Sessió del Consell d'Administració d'SFM modificar l'oferta pública d'ocupació de Serveis Ferroviaris de Mallorca per a l'any 2020, publicada inicialment al Butlletí Oficial de les Illes Balears de data 26 de març de 2020, amb una correcció d'errades publicada en el BOIB de 23 d'octubre de 2021 i un canvi reflectit en el BOIB de 8 d'octubre de 2022 i que, per causes sobrevingudes, ha de sofrir una altra modificació en allò que fa referència a les places amb la categoria professional d'Interventor principal i la incorporació d' una plaça de Maquinista principal acordada en el Consell d'Administració de dia 2 de desembre de 2022.

7. La convocatòria externa de les ofertes públiques d'ocupació per als anys 2019 i 2020, amb les correccions o modificacions realitzades inclou un total de 30 places de les categories professionals segons el Conveni col·lectiu d' SFM, de Maquinista (21), Gestor/a d'Estació (4), Gestor/a d'Estació taxa de reserva per a discapacitats (1), Administratiu/va (1), Administratiu/va (recepcionista) taxa de reserva per a discapacitats (1), Unitat Supervisió i Intervenció (2).

8. La promoció interna per a l'any 2019, acordada amb el Comitè d'Empresa, incloïa un total de 10 places de les categories professionals segons conveni col·lectiu de SFM, de maquinista (3), Gestor/a d'Estació (2), Responsable de Material Mòbil (1), Responsable d'àrea (2), Inspector d'Operacions (1) i Supervisor/a Equip Material Mòbil (1).

Referent a la promoció interna per a l'any 2020, incloïa un total de 3 places, de les categories professionals segons conveni col·lectiu d' SFM, de cap de maquinistes (1) i Unitat Supervisió i Intervenció (2).

9. A la sessió del Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca de dia 1 d'agost de 2022 es varen aprovar les bases del procés de promoció interna referida a l'oferta pública d'ocupació del 2019 i 2020, supeditat als informes favorables de la Direcció General de Pressuposts, de la Comissió Interdepartamental de Retribucions i al informe definitiu de les bases de la convocatòria de la promoció interna de la Direcció General de Funció Pública.

10. El Decret 44/2015, de 22 de maig, pel qual s'aproven els nous Estatuts de l'entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, estipula a l'article 18.8, que correspon al Consell d'Administració l'aprovació de la plantilla de personal de l'empresa, així com els criteris de selecció, admissió i retribució.

11. A la sessió de 15 de setembre de 2022 del Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca, atesa la complexitat i l'especialització de la matèria, va acordar iniciar l'expedient corresponent per a la formalització d'un conveni de col·laboració amb l'EBAP per al desenvolupament de la convocatòria i la gestió del processos adients per a la materialització de les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019 i 2020 d'SFM, facultant al director gerent perquè dugués a terme les actuacions necessàries en aquest efecte.

12. A la sessió del Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca de dia 11 de novembre de 2022 es varen aprovar les bases del procés de convocatòria externa referida a l'oferta pública d'ocupació del 2019 i 2020, el nomenament dels membres dels Tribunals qualificadors i la proposta de modificació de la RLT, supeditat al informe favorable de la Direcció General de Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022.

13. La Direcció General de Pressuposts el 22 de novembre de 2022 va remetre informe favorable sobre les convocatòries per a la provisió de les places de personal laboral corresponents a la OPO 2019 i 2020, pel fet de fer més d'un any de la publicació de les Ofertes d'Ocupació

14. El 28 de novembre de 2022 l'Institut Balear de la Dona ha remès l'informe d'avaluació d'impacte de gènere de la convocatòria del procés de promoció interna 2019 i 2020.

15. A la sessió del Consell d'Administració de Serveis Ferroviaris de Mallorca de 2 de desembre de 2022 es va aprovar la signatura d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) i l'entitat de Serveis Ferroviaris de Mallorca de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés per a la cobertura de places de les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019 i 2020.

16. A la sessió del Consell d'Administració de 14 de desembre de 2022 es va acordar aprovar les bases de la convocatòria externa i de promoció interna de les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019 i 2020 d'acord amb les adaptacions proposades per l'Escola Balear d'Administració Pública i el nomenament dels membres dels Tribunals Qualificadors del procés.

17. En data 13 de desembre de 2022, s'ha subscrit el Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) i l'entitat Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) de delegació de la competència per a la convocatòria i la gestió del procés per a la cobertura de places de les ofertes públiques d'ocupació dels anys 2019 i 2020 d'aquest ens públic.

Fonament de dret

1. Serveis Ferroviaris es regeix, a més a més de pels seus Estatuts, per les disposicions de la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB, aplicables a les entitats públiques empresarials, i per la resta de disposicions que li siguin aplicables es sotmet als principis de legalitat, servei i interès general, eficàcia, eficiència, estabilitat i transparència, i s'ha d'ajustar al principi d'instrumentalitat respecte a les finalitats i als objectius que té assignats.

2. L'article 31 del VII Conveni col.lectiu de Serveis Ferroviaris de Mallorca estipula les normes que han de regular les convocatòries de l'entitat.

3. La resta de normativa aplicable prevista a les bases específiques.

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de proves selectives per cobrir 30 places pel torn lliure i 13 places pel torn de promoció interna de personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca, que s'indiquen a l'annex 1, incloses en l'oferta pública d'ocupació dels anys 2019 i 2020.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten a aquesta Resolució com a annex 2.

4. Aprovar els temaris que s'exigiran en les proves selectives corresponents a l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019 i 2020 pel torn lliure i pel torn de promoció interna, els quals consten en l'annex 3.

5. Aprovar els barems de mèrits de la fase de concurs per l'accés pel torn lliure i pel torn de promoció interna, que figuren en l'annex 4.

6. Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques i les declaracions responsables que consten en l'annex 5.

7. Fer públic que el model de sol·licitud telemàtica de participació està inclosa dins el tràmit telemàtic disponible a disposició de les persones interessades en la pàgina web http://oposicions.caib.es. El model de sol·licitud i de declaració responsable per a presentar en qualsevol de les formes de l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es fa públic a l'annex 6.

8. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figuren en l'annex 7.

9. Designar els Tribunals Qualificadors d'aquest procés selectiu, els quals estan constituïts pels membres que figuren en l'annex 8 d'aquesta Resolució.

10. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra les bases i els actes d'aplicació es pot interposar demanda davant la jurisdicció social de Palma en el termini de dos mesos des de la publicació, d'acord amb l'article 10.4 a) i concordants de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

 

(Palma, 22 de desembre de 2022)

La consellera de presidència, Funció Pública i Igualtat  Mercedes Garrido Rodríguez (per delegació del director i gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, Conveni de 13 de desembre de 2022)

Documents adjunts