Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

Núm. 772991
Resolució de la directora de Corporació de EMAYA de correcció d'errors de la convocatòria del procés de estabilizacion del concurs de mèrits per a la cobertura de 3 places fixes de subencarregat/da taller-maquinària automotriu o autoportant en EMAYA – Qualitat Urbana (17 de desembre de 2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El passat 17 de desembre de 2022 es va publicar en el BOIB Núm. 164 les bases específiques del concurs oposició per a la cobertura de 3 places fixes de subencarregat/da taller-maquinària automotriu o autoportant en EMAYA – Qualitat Urbana.

2. En aquesta resolució s'han advertit el següent error:

En el punt 6 “Desenvolupament del procés selectiu per concurs de mèrits”, al punt 1.b sobre la valoració de l'experiència realitzant funcions diferents i pròpies d'una altra categoria professional objecte de la convocatòria, però que es trobin dins del mateix grup s'ha advertit que indica erròniament “en aquest cas, Operatiu”.

Fonaments de dret

Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Resolució

1. Rectificar, en el punt 6 “Desenvolupament del procés selectiu per concurs de mèrits”, al punt 1.b:

On diu:

b).S'atorgaran 0,188 punts per cada mes treballat en EMAYA, realitzant funcions diferents i pròpies d'una altra categoria professional objecte de la convocatòria, però que es trobin dins del mateix grup; En aquest cas, Operatiu.

Ha de dir:

b).S'atorgaran 0,188 punts per cada mes treballat en EMAYA, realitzant funcions diferents i pròpies d'una altra categoria professional objecte de la convocatòria, però que es trobin dins del mateix grup; En aquest cas, comandaments intermedis i prefectura, de taller.

2. Atorgar un nou termini de presentació de sol·licituds de 10 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a les persones interessades que vulguin participar en la convocatòria de 3 places fixes de subencarregat/da taller-maquinària automotriu o autoportant en EMAYA.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la pàgina web de EMAYA.

Interposició de recursos

D'acord amb la naturalesa jurídica de EMAYA, es concedeix un termini de 15 dies per a realitzar al·legacions davant la present comunicació que hauran de dirigir-se la Direcció de Corporació, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S. a., i en tot cas qualsevol reclamació respecte a la present convocatòria correspon formular-la davant els Tribunals de l'ordre Jurisdiccional Social.

Tot això, sense perjudici que pugui interposar qualsevol altre recurs que pugui estimar més convenient al seu dret.

​​​​​​​Palma, a dia de la signatura electrònica (21 de desembre de 2022)

La directora de Corporació de EMAYA Nuria Gallego Cañellas