Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

Núm. 770515
Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir dues places de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca mitjançant la contractació laboral fixa, pel sistema de concurs-oposició, que consta dins l’oferta d’ocupació pública extraordinària de 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El president de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, mitjançant decret de dia 19 de desembre de 2022, ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per constituir una borsa de personal laboral per a poder cobrir necessitats temporals d'operaris especialistes d'ofici de lampista de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca amb el següent literal:

 BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR DUES PLACES DE LA MANCOMUNITAT MIGJORN DE MALLORCA MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ LABORAL FIXA, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ, QUE CONSTA DINS L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE 2022.

 Primera.- Objecte de la convocatòria

És objecte d'aquesta convocatòria la cobertura definitiva, amb caràcter de personal laboral fix i pel sistema de concurs-oposició, de dues places d'operari especialista d'ofici de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, les quals consten a l'Oferta d'Ocupació Pública extraordinària de l'exercici 2022 per l'estabilització del personal temporal aprovada i publicada en el BOIB núm. 79 de 18 de juny de 2022.

El sistema de concurs-oposició aplicat a dita convocatòria es sustenta en l'article segon de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

Les places d'operari especialista d'ofici convocades per la Mancomunitat Migjorn de Mallorca tenen les següents característiques:

Vacants: 2

Denominació plaça: Operari/a especialista d'ofici

Categoria: E (segons l'establert al Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB número 174, de 19 de desembre de 2013).

Nivell titulació exigit: Certificat d'escolaritat o equivalent.

Segona.-  Normativa aplicable

Aquestes bases i el corresponent procediment selectiu es regiran de conformitat amb els termes establerts al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, a la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears i la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i programes mínims als que ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'administració local i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Supletòriament, i en allò no previst a la normativa anterior, pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament General d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat i en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Tercera.- Requisits dels aspirants

Per prendre part al procediment selectiu les persones aspirants han de posseir o complir, en la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, els requisits següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, o la d'un país membre de la Unió Europea, o la de qualsevol d'aquells estats en els quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per aquella i ratificats per Espanya, s'apliqui la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, i en els termes que preveu l'art. 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. Les persones aspirants de nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració responsable o un altre mitjà admès en dret, tenir un coneixement adequat de l'idioma  espanyol, i se'ls podrà exigir, si s'escau, la superació de proves amb aquesta finalitat.
 • Tenir complerts 16 anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa, ambdues referides a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.
 • Estar en possessió del títol acadèmic exigit (certificat d'escolaritat) o equivalent, o en condicions d'obtenir-lo en la data que finalitzi la presentació d'instàncies.

En el supòsit d'haver presentat un títol equivalent a l'exigit s'hi haurà d'al·legar la norma que n'estableixi l'equivalència, o si no, l'haurà d'acompanyar amb certificat expedit per l'òrgan competent que n'acrediti l'esmentada equivalència. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, les persones aspirants hauran d'estar en possessió de la credencial que n'acrediti l'homologació o de la credencial per a l'exercici de la professió corresponent.

En virtut del que es disposa en la disposició addicional dotzena del Decret llei 6/2022, en les convocatòries dels processos d'estabilització referides a personal laboral dels grups C, D, E i equivalents, s'entén que compleixen l'acreditació de titulació els treballadors i treballadores que actualment prestin serveis en les administracions públiques i tinguin acreditada, en la data de la convocatòria específica, una experiència laboral de més de 3 anys en la categoria professional concreta.

 • Acreditar el coneixement de la llengua catalana en el nivell A2, de conformitat amb la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Es reconeixeran els certificats que es presentin, acreditatius del coneixement del nivell A2, expedits pels organismes competents, inclosos en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut, i segons el règim temporal i d'equivalències que s'hi estableix.

En virtut de la disposició addicional tretzena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les illes balears, el personal que es trobi en servei actiu a la Mancomunitat Migjorn de Mallorca en el moment de finalització del termini per la presentació de sol·licituds a la mateixa subescala de la present convocatòria, restarà exempt de l'acreditació del requisit de coneixement de llengua catalana.

En el supòsit que aquestes persones assoleixin la condició de personal laboral fix, restaran obligades, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la data de presa de possessió, a acreditar el nivell de coneixement de llengua catalana exigit per l'accés a la categoria corresponent.

 • No haver estat separat o separada del servei de l'Estat, de l'Administració Local o Autonòmica o dels organismes que en depenguin per cap expedient disciplinari, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques. Igualment, la persona aspirant no haurà d'estar sotmesa a sanció disciplinària o condemna penal que en el seu estat impedeixi l'accés a la funció pública, si es tracta de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.
 • Estar en possessió del carnet de conduir B.
 • Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions de la categoria professional.

Abans de prendre possessió del lloc de treball, la persona interessada haurà de fer constar que no està sotmesa a cap supòsit d'incompatibilitat establert en la Llei 53/1984 de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques o comprometre's en seu cas, a exercir l'oportuna opció en el període de temps que preveu l'article 10 de la disposició legal anterior, així com que no perceb pensió de jubilació, de retir o d'orfandat.

Tots aquests requisits s'han de complir el dia de finalització del termini per la presentació de sol·licituds.

Quarta.- Presentació de sol·licituds

Les instàncies per participar al concurs-oposició s'hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l'Annex I d'aquestes bases, adreçades al Sr. President de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, dins el termini de vint (20) dies hàbils, a comptar des del dia següent a l'extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Les instàncies es podran presentar davant el registre general d'entrada de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca de forma presencial al registre ubicat a la Plaça Major, 1 (07630 Campos) o per mitjans electrònics a través de la Seu Electrònica de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca,   o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si l'últim dia de l'esmentat termini és inhàbil, el termini s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

A més, per ser admesos i admeses i prendre part al procediment les persones aspirants hauran de presentar la següent documentació:

 • Còpia simple del Document nacional d'identitat o NIE, segons correspongui.
 • Còpia simple del títol exigit per formar part del procés selectiu.
 • Còpia autèntica del certificat acreditatiu dels coneixements de llengua catalana del nivell A2.
 • Model d'instància estandarditzat, segons consta a l'Annex I.

L'Administració pot requerir de la persona sol·licitant l´aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu. En el cas que s´acrediti, en qualsevol fase del procediment selectiu, que un aspirant no compleix amb les requisits de la declaració responsable presentada per ell, suposarà la seva exclusió del procés selectiu.

 • Còpia del carnet de conduir B.
 • Document d'autobaremació de mèrits (Annex II). El resultat de l'autobaremació no serà vinculant per l'administració, quedant-li reservat el dret per rectificar-lo en funció de la revisió i l'adequació dels mèrits aportats.
 • Documentació acreditativa dels mèrits al·legats. El mèrits insuficientment acreditats no seran valorats.

L'absència d'acreditació dels esmentats requisits determinarà l'exclusió del procediment selectiu.

La falsedat en les dades que es facin constar en la sol·licitud o en la documentació annexa sempre i quan determini la mancança dels requisits per participar en la convocatòria, comportarà l'exclusió immediata de la persona sol·licitant des del moment en que s'adverteixi, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

 Cinquè.- Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència d'aquesta Mancomunitat dictarà resolució per la qual declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses.

Aquesta resolució es publicarà al tauler d'anuncis de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca i al portal de transparència, atorgant-se un termini de cinc dies hàbils per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes o esmenin la seva sol·licitud.

Les possibles reclamacions o al·legacions, si n'hi haguessin, seran acceptades o rebutjades en la resolució que aprovi la relació definitiva de persones de persones aspirants admeses i excloses, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior.

Els successius anuncis del procediment selectiu es publicaran al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca.

Acabat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior, i esmenades, si escau, les deficiències corresponents, el president dictarà resolució per la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Sisena.- Tribunal qualificador

La designació del Tribunal de selecció es durà a terme de conformitat amb el que es disposa en l'article 51 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 11 del Reial decret 364/1995, de 10 de març, mitjançant el qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat, l'article 60 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre i en el Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

1. El Tribunal estarà format per un/a president/a i tres vocals, així com un secretari, amb veu i vot. Es designaran, així mateix, els seus respectius i respectives suplents per cobrir les absències que es puguin produir.

2. L'òrgan de selecció serà col·legiat i la seva composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus i les seves membres, procurant així mateix la paritat entre dona i home.

3. El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

4. La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

5. El tribunal podrà acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o especialista, que poden actuar amb veu però sense vot.

6. El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense president/a ni secretari/ària, i les seves decisions s'adoptaran per majoria.

7. L'abstenció i la recusació dels membres del tribunal es regularà pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Seran funcions del tribunal qualificador, entre d'altres:

a) Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, en la forma establerta en aquestes bases.

b) Requerir, si escau, a les persones aspirants que hagin acreditat mèrits amb defectes formals, a l'efecte de la seva esmena, o quan sigui necessari un aclariment d'algun dels mèrits acreditats en temps i en forma.

c) Resoldre les reclamacions presentades, en el termini establert i en la forma escaient, per les persones aspirants.

d) Elevar a la batlia la proposta de contractació com a personal laboral fix, així com de constitució del corresponent borsí.

Setena.- Sistema selectiu

1. El sistema de selecció és el de concurs oposició d'acord amb l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2022 de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca per l'estabilització de l'ocupació temporal; i d'acord amb l'article dos de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

2. El concurs oposició consisteix en la realització successiva de les fases d'oposició i de concurs, per aquest ordre, les quals es descriuen a continuació.

 3. La fase d'oposició consisteix en la realització de les proves previstes en la convocatòria per tal de determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants. La fase d'oposició té caràcter eliminatori i és necessari superar-la per poder passar a la fase de concurs.

4. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que al·leguin les persones aspirants. Aquesta fase no té caràcter eliminatori.

5. La puntuació total s'obté de la suma de les puntuacions en les dues fases. La puntuació de la fase d'oposició representarà un 60 % de la puntuació assolible en el procés selectiu. La fase de concurs representarà un 40 % del total de la puntuació assolible en el procés selectiu.

Vuitena.-  Fase d´oposició

La fase d'oposició consta d'un sol exercici, amb caràcter eliminatori, amb una prova tipus test del temari previst en aquest punt, relacionat amb les funcions comuns pròpies de l'activitat administrativa general. Cada pregunta tindrà quatre possibles respostes, i només una serà correcta.

Les respostes correctes es valoraran en positiu, i les respostes no contestades o errònies no tindran cap penalització. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició.

El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents.

La prova de la fase d´oposició és de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 25 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 25 primeres seran ordinàries i avaluables i les 5 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició.

L'exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 3 punts; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, o si s'ha senyalat una resposta incorrecta, no es valoraran i no tenen cap tipus de penalització. El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre dues alternatives diferents.

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 60 minuts.

Per superar-lo serà necessari obtenir una puntuació mínima del 35 % de latotalitat de la puntuació, es a dir,  21 punts.

En el cas que s'acordi anul·lar alguna pregunta perquè el plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes plantejades són incorrectes o perquè n'hi ha més d'una de correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal establirà en el mateix acord la substitució, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per d'altres de reserva, i així successivament, d'acord amb l'ordre en què figuren en el qüestionari.

El tribunal podrà acordar l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes durant la realització de l'exercici o bé com a resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional d'aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d'ofici un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment anterior a la publicació de la llista definitiva d'aprovats de l'exercici.

Si una vegada duta a terme l'operació anterior el tribunal acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts.

Realitzada la prova, el tribunal es reunirà per dur a terme les correccions pertinents i elevarà una acta amb la llista provisional de les persones que hàgin superat la prova. La llista provisional d'aprovats es publicarà al tauler d'anuncis de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca i al portal de transparència, atorgant-se un termini de cinc dies hàbils per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes. Finalitzat el termini d'al·legacions, el tribunal evaluarà aquestes i formularà el llistat definitiu d'aprovats de la fase d'oposició.

El temari de l'oposició serà el següent:

Tema 1. La Constitució espanyola de 1978: principis generals. Títol preliminar. Els drets i els deures fonamentals. La organització territorial de l'Estat. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears: contingut bàsic i principis fonamentals. Institucions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Tema 2. L'Administració pública: principis constitucionals. La Llei del procediment administratiu comú: objecte i àmbit d'aplicació. Els drets dels ciutadans en les relacions amb les administracions públiques. Drets i deures dels funcionaris de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 Tema 3. Seu electrònica: concepte. La Seu Electrònica: procediments i serveis. Transparència: concepte i tipus. Publicitat activa: Portal de Transparència. Normativa estatal i autonòmica en matèria d'igualtat i contra la violència de gènere: disposicions generals, objecte, principis i polítiques públiques.

Tema 4. Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. Llei 20/2006, de 15 d'octubre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Especial referència a les mancomunitats. La Mancomunitat Migjorn de Mallorca: Objecte, àmbit, composició i estatuts.

 Tema 5. El cicle integral de l'aigua. Sistemes d'abastiment d'aigua de consum humà. Captació, tractament i distribució d'aigua per a consum humà. Autocontrol i gestió. Legislació en matèria d'aigua de consum humà especial referència al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà i al Decret 53/2012, sobre vigilancia sanitària de las aigües de consum humà de les Illes Balears.

Novena.- Fase de concurs

Una vegada conclosa la fase d'oposició, s'iniciarà la fase de concurs. La fase de concurs s'iniciarà amb la publicació definitiva de persones aprovades a la fase d'oposició.s'atorgarà un termini de 5 dies hàbils per a presentar canvis o modificacions referent a l'autobaremació i als mèrits presentats amb la sol·licitud, tot tenint en compte que només es valoraran els mèrits obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies.

El sistema de concurs consisteix a qualificar els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants, d'acord amb el barem inclòs en aquestes bases.

El tribunal es reunirà per evaluar els mèrits, elaborarà la llista provisional de mèrits amb les puntuacions obtingudes per les persones aspirants (per blocs i total) i es publicarà al tauler d'anuncis de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca i al portal de transparència, atorgant-se un termini de cinc dies hàbils per tal que les persones interessades presentin les al·legacions que considerin oportunes. Finalitzat el termini d'al·legacions, el tribunal evaluarà aquestes i formularà el llistat definitiu d'aprovats de la fase d'oposició.

La puntuació màxima a obtenir en aquesta fase és de 40 punts. La relació de mèrits que es poden presentar i les puntuacions de baremació seràn les següents:

1. Mèrits professionals (màxim 22 punts)

En aquest apartat es valorarà:

 • Per cada mes treballat a la mateixa administració en la mateixa categoria professional a la qual s'opta: 0,4 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat a la mateixa administració, com a personal funcionari, exercint les mateixes funcions de la categoria professional a la qual s'opta: 0,4 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat a la mateixa administració en una altra categoria professional a la qual s'opta: 0,25 punts per mes de serveis prestats.
 • Per cada mes treballat en una altra administració o a l'empresa privada ja sigui com a treballador autònom o per compte d'altri i en una categoria professional equivalent o amb anàlogues funcions a la qual s'opta: 0,1 punts per mes de serveis prestats.

Els serveis prestats a l'administració pública s'acreditaran mitjançant certificat de serveis prestats, expedit per l'Administració corresponent, en el qual ha de constar el lapse temporal de prestació, el grup de classificació professional, l'escala i subescala, així com la vinculació amb l'Administració. Als efectes de la valoració d'aquests mèrits es consideraran Administracions Públiques les definides a l'article 2.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els serveis prestats a les entitats privades s'haurà d'aportar el contracte de treball i la vida laboral o, en cas de ser treballador autònom el document d'alta a la seguretat social i la vida laboral.

De no aportar-se tota la documentació, encara que sigui parcialment, no es valorarà aquest apartat.

2. Altres mèrits (màxim 18 punts)

a. Per la superació d'exercicis en convocatòries anteriors a la Mancomunitat Migjorn de Mallorca (màxim 6 punts)

Per a la valoració de la superació d'exercicis en convocatòries anteriors d'accés com a personal laboral fix en la mateixa categoria o com a personal funcionari de carrera, en el mateix cos, escala o especialitat a què s'opta, de la mateixa administració a la qual s'opta, amb un màxim de 6 punts:

 • Per haver superat el primer exercici d'un o de diversos processos selectius: 1 punts per cada exercici amb un màxim de 6 punts.
 • Per haver superat més d'un exercici dins el mateix procés selectiu: 4 punts.
 • Per haver superat tots els exercicis del procés selectiu: 5 punts.

Sols es valorarà una sola vegada la superació dels exàmens en un mateix procés selectiu.

La forma d'acreditar aquest mèrit requereix el certificat de l'entitat convocant (Mancomunitat Migjorn de Mallorca), fent-hi constar la data de publicació al BOIB de la convocatòria del procés que correspongui, així com les actes, els anuncis, les resolucions que contenguin les qualificacions obtingudes a cada un dels exercicis del procés o qualsevol altre document oficial i públic que acrediti aquests extrems.

b. Formació acadèmica (màxim 5 punts)

Quant a la formació acadèmica, s'han de valorar les titulacions acadèmiques oficials i reconegudes pel Ministeri d'Educació, o certificats de professionalitat oficials d'acord amb els criteris següents:

La titulació acadèmica ha de ser distinta de la que s'acredita com a requisit d'accés, i del mateix nivell o d'un de superior.

Les titulacions acadèmiques han d'estar relacionades amb les funcions del cos, l'escala o l'especialitat o de la categoria a què s'opta. A aquests efectes, es consideren relacionades amb les funcions de tots els cossos, escales o especialitats o categoria les titulacions de les branques de coneixement de ciències econòmiques, administració i direcció d'empreses, relacions laborals i recursos humans, ciències polítiques, sociologia, dret i especialitats jurídiques, informàtica i de sistemes, administració i gestió de la innovació, ciències del treball i relacions laborals.

Les titulacions d'ESO i batxiller s'entenen relacionades amb les funcions de tots els cossos, les escales i les especialitats o la categoria que exigeixen un requisit de titulació de nivell igual o inferior.

Sols es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acredita. En cas de posseïr més d'una titulació dins el nivell més alt acreditat, es valorà la segona i següents titulacions amb la mateixa puntuació que correspongui respectant la puntuació màxima de 5 punts.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 5 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent

 • Títol d'estudis oficials de doctor, màster, llicenciatura, grau, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 5 punts.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, llicenciatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2: 4,5 punts.
 • Títol de tècnic superior de formació professional reconegut com a nivell MECES 1 o equivalent acadèmic: 4 punts.
 • Títol de batxillerat o de tècnic de formació professional de grau mitjà o equivalent acadèmic: 3,5 punts.
 • Certificacions de professionalitat oficial de nivell 3: 3 punts.
 • Certificacions de professionalitat oficial de nivell 2: 2 punts.
 • Títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic o Certificacions de professionalitat oficial de nivell 1: 1 punt.

c. Coneixements de llengua catalana (màxim 2,5 punts)

Pel que fa als coneixements de llengua catalana, només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. En tots els casos només es valoren els certificats de nivell superior a l'exigit com a requisit d'accés i amb un màxim de 2,5 punts.

La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

 • Per al nivell B1: 0,5 punts
 • Per al nivell B2: 1,5 punts
 • Per al nivell C1: 1,75 punts
 • Per al nivell C2: 2 punts
 • Per al llenguatge administratiu: 0,5 punts

d. Cursos de formació (màxim 12,5 punts)

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de formació per a l'ocupació o dels plans per a la formació contínua del personal de les administracions públiques. Així mateix, es valoraràn els certificats d'acreditació professional d'instal·lador.

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració i els cursos impartits per les universitats públiques i privades.

 • Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,15 punts per hora.
 • Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,075 punts per hora.
 • Els certificats oficials d'acreditació professional d'instal·lador es valorarà a raó de 0,5 punts per certificat.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o els crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu del curs indica crèdits, es valorarà a raó de 25 hores per cada crèdit ECTS.

Si no s'indica el tipus de crèdit, s'entendrà que són crèdits de l'anterior ordenació universitària (CFC o LRU) i, per tant, es valoraran a raó de 10 hores per crèdit.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

En tots els casos, es valoraran una sola vegada les accions formatives relatives a una mateixa qüestió o a un mateix programa, encara que se n'hagi repetit la participació.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d'hores d'entre els referits a una mateixa aplicació d'ofimàtica com a usuari.

En tot cas, es consideraran com a matèries transversals i avaluables als processos selectius de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca les següents matèries:

 • Igualtat entre homes i dones.
 • Protecció de dades de caràcter personal.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Ofimàtica i ús de processadors de text i càlcul.
 

e. Acreditacions d'unitats de competència professional (màxim 6 punts)

Es valoraran els certificats oficials expedits d'acreditació d'unitats de competència incloses en títols de formació professional i certificats de professionalitat expedits per una administració pública o òrgan habilitat. Es valoraràn les unitats de competència relacionades amb les tasques pròpies del lloc de feina objecte de la convocatòria. Sols es valorarà una vegada la puntuació corresponent per unitats de competència de la mateixa família professional i nivell segons figuren a la normativa vigent.

Per a la valoració concreta, amb un màxim de 6 punts, s'ha d'atorgar la puntuació següent:

 • Acreditació d'unitats de competència de nivell 1: 1 punt.
 • Acreditació d'unitats de competència de nivell 2: 2 punts.
 • Acreditació d'unitats de competència de nivell 3: 3 punts.

 Desena.- Relació de mèrits provisional i ordre de classificació definitiva.

1. Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, el tribunal qualificador publicarà, en el tauler d'anuncis de de la seu electrònica de la Mancomunitat, una llista provisional de les puntuacions obtingudes (de cada fase i total), amb indicació del número de document nacional d'identitat.  Aquesta llista es publicarà per ordre de major a menor puntuació total.

2. Les persones aspirants disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per a al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs.

3. El tribunal comptarà amb un termini de deu dies hàbils per resoldre les reclamacions i, tot seguit, farà pública la llista amb l'ordre de classificació definitiu.

4. Finalitzat el termini establert anteriorment, el tribunal qualificador elevarà a la Batlia de la corporació la proposta definitiva de contractació dels aspirants que hagin obtingut major qualificació. A la mateixa acta, el Tribunal elevarà a la batlia la proposta definitiva de relació de candidats que formaran part de la borsa de treball per ordre descendent de puntuació.

5. En cas d'empat, aquest s'ha de resoldre atenent els criteris següents:

 • La major antiguitat en la mateixa categoria, especialitat o categoria acreditada a l'administració convocant.
 • La major puntuació obtinguda a l'epígraf de cursos de formació.
 • La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.
 • Les persones víctimes de violència de gènere.
 • La persona de més edat.
 • Si persisteix finalment l'empat, es resoldrà per sorteig.

L´aspirant proposat pel tribunal per la seva contractació com a personal laboral fix disposarà d'un termini de deu dies hàbils, des de la data de la publicació de la llista definitiva, per presentar els documents que acrediten que compleix els requisits que exigeix la convocatòria a la base tercera, entre d'altres:

 • Certificat mèdic que acrediti que la persona aspirant disposa de les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.
 • Declaració responsable de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, en que hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

L'incompliment d'aquest termini suposarà la pèrdua del dret a ser contractats com a personal laboral fix, quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives a la seva contractació i es proposarà el nomenament del següent aspirant que, en el seu cas, hagi superat el procés selectiu.

 Onzena.- Borsa de treball i funcionament

Les persones que superin la fase d'oposició del procés selectiu però que no obtinguin les places ofertades de personal fix formaràn part d'una borsa per a futures necessitats com a personal laboral temporal.

Les persones que formen part de la borsa es trobaran en situació de disponibles o no disponibles:

 

1. Es trobaran en situació de no disponibles aquelles persones que no han acceptat un lloc ofert per concórrer alguna de les causes previstes en aquestes bases. Mentre la persona aspirant estigui en situació de no disponible en la borsa, no se li ha d'oferir cap lloc de treball corresponent a la mateixa categoria, especialitat i nivell, excepte el que preveu més endavant.

2. Estan en situació de disponibles la resta de persones aspirants de la borsa i, per tant, se'ls ha de comunicar l'oferta d'un lloc de treball d'acord amb la seva posició a la borsa.

En cas d'haver-hi una necessitat de contractació, s'ha d'oferir el lloc a la primera persona de la borsa corresponent que estigui en situació de disponible, d'acord amb l'ordre de prelació, sempre que compleixi els requisits del lloc per ocupar-ho.

S'ha de comunicar a la persona aspirant que correspongui el lloc i el termini en el qual cal que es presenti. S'intentarà un màxim de tres vegades el mateix dia, deixant constància de les cridades fetes i els correus electrònics. En el cas d'impossibilitat de contacte amb la persona aspirant, es procedirà a l'enviament d'un correu electrònic atorgant un termini d'un dia hàbil per obtenir una resposta.

Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil, o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres, i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat per la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, s'entén que hi renuncia.

El termini per la incorporació serà de com a mínim de 1 dia hàbil i com a màxim de 15 dies hàbils, el qual es pot prorrogar excepcionalment per atendre al dret de preavís de l'article 49.1 de l'Estatut dels treballadors.

A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita -d'acord amb el punt anterior d'aquest article- se les ha de passar al darrer lloc de la borsa de treball corresponent, llevat que al·leguin, dins el termini establert a l'apartat anterior, la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents, que s'han de justificar documentalment dins els tres dies hàbils següents:

 • Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d'excedència per a cura d'infants per qualsevol dels supòsits anteriors.
 • Patir malaltia o incapacitat temporal.
 • Estar, en el moment de crida, exercint funcions sindicals.
 • Estar prestant serveis a una altra administració pública.

En aquests supòsits, conservaran el seu ordre de prelació a la borsa de treball i passaran a la situació de no disponibles.

En el cas de no acreditar-se documentalment en el termini de dos dies hàbils la situació de no disponible, s'entendrà que la persona aspirant renuncia al borsí i, consegüentment, en serà exclòs.

En el cas dels aspirants que es trobin en situació de no disponible i tinguin voluntat de passar a trobar-se en la situació de disponible al borsí, serà requisit indispensable que aportin la documentació acreditativa de l'extinció de la situació que va generar el dret a passar a la situació de no disponible en el termini de 10 dies hàbils des de que es produeixi l'extinció. En cas contrari, s'entén que renuncien al borsí.

La posterior renúncia d'una persona al lloc de treball que ocupa, així com l'incompliment del deure de prendre possessió del lloc prèviament acceptat, suposa l'exclusió de la borsa de treball per a la qual va ser cridada, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com a conseqüència de la crida per ocupar un altre lloc de treball en un altre cos, una altra escala o especialitat de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, o en els casos de força major.

Una vegada la persona interessada manifesti la seva voluntat a incorporar-se com a funcionari interí de de la corporació, s'aportarà la següent documentació:

 • Còpia autèntica del Document Nacional d'Identitat en vigor.
 • Declaració responsable de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.
 • Certificat mèdic que acrediti que la persona aspirant disposa de les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents.

Dotzena.- Vigència de la borsa de treball

La vigència màxima de la borsa derivada del present procediment selectiu serà de tres anys a comptar des de la data de la publicació de la seva constitució.

Tretzena.- Incidències, publicitat i recursos

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin a la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits a la seu electrònica de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca i al portal de transparència corporatiu, al marge de la seva publicació al BOIB quan sigui preceptiva.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant aquesta Batlia, en el termini d'un mes des de la seva publicació al BOIB, d'acord amb l'establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament i de forma alternativa, recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'establert als articles esmentats i als articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, a interposar davant el Jutjat contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB de la present convocatòria.

 

(Signat electrònicament: 20 de diciembre de 2022

El president Sebastián Sureda Mas)

 

 ANNEX I Sol·licitud per formar part a la convocatòria per a la cobertura definitiva, amb caràcter de personal laboral fix i pel sistema de concurs-oposició, de dues places d'operari especialista d'ofici de la mancomunitat migjorn de mallorca

Nom i llinatges:

DNI (o altre):

Domicili:

Localitat:                                  CP:

Telèfon/s (imprescindible):

Correu electrònic:

EXPÒS:

1. Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la cobertura definitiva, amb caràcter de personal laboral fix i pel sistema de concurs-oposició, de dues places d'operari especialista d'ofici de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, les bases de la qual varen ser publicades al BOIB núm. ____ de data ______________.

2. Que reuneixo totes i cada una de les condicions exigides a la base tercera, referides a la data d'acabament del termini assenyalat per a la presentació d'aquesta sol·licitud.

3. Que aporto els següents documents:

a. Còpia del DNI o document acreditatiu de la identitat.

b. Còpia de la titulació exigida per prendre part en la convocatòria.

c. Còpia del títol del nivell de català exigit o, en el seu cas, declar que (si/no) ____________ compleixo les circumstàncies d'exempció d'haver d'acreditar el requisit de nivell de català previst a les bases de la convocatòria.

d. Relació dels mèrits al·legats per a la valoració en la fase de concurs (model Annex II)

e. Còpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.

Per tot l'exposat,

SOL·LICIT:

Ser admès/admesa per a prendre part en aquesta convocatòria.

 _________, ____ de/d' ___________________ de 2021

 

 (signatura)

 

SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT MIGJORN DE MALLORCA

 

 

ANNEX II RELACIÓ DE MÈRITS I AUTOBAREMACIÓ

Nom i llinatges:                                                                                           DNI (o altre):

Domicili:                                                                                                     Localitat:                                        CP:

Telèfon/s (imprescindible):                                                                        Correu electrònic:

 EXPÒS:

Que, en relació amb el procediment de la convocatòria per a la cobertura definitiva, amb caràcter de personal laboral fix i pel sistema de concurs-oposició, de dues places d'operari especialista d'ofici de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca, al·lego els mèrits que a continuació es relacionen (seguint l'ordre de la convocatòria), els quals acredito mitjançant la documentació adjunta.

 

Mèrit al·legat

puntuació

1. _______________________________________________________________

 

2. _______________________________________________________________

 

3. _______________________________________________________________

 

4. _______________________________________________________________

 

5. _______________________________________________________________

 

6. _______________________________________________________________

 

7. _______________________________________________________________

 

8. _______________________________________________________________

 

9. _______________________________________________________________

 

10. _______________________________________________________________

 

11. _______________________________________________________________

 

12. _______________________________________________________________

 

13. _______________________________________________________________

 

14. _______________________________________________________________

 

15. _______________________________________________________________

 

16. _______________________________________________________________

 

17. _______________________________________________________________

 

18. _______________________________________________________________

 

19. _______________________________________________________________

 

20. _______________________________________________________________

 

Puntuació total

 

Per la qual cosa, SOL·LICIT:

Que em siguin reconeguts els mèrits al·legats i acreditats.

 _________, ____ de/d' ___________________ de 2021

 

(signatura)

 

 

SR. PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT MIGJORN DE MALLORCA