Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ BANC DE SANG I TEIXITS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 752469
Resolució de la direcció-gerent de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de 14 de desembre de 2022, de correcció de l'errada advertida en la publicació de les Bases generals amb els criteris comuns que regiran els processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica, regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 156, d'1 de desembre de 2022, es van publicar les “Bases generals amb els criteris comuns que regiran els processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica, regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica.”

2. S'ha advertit una errada en la versió catalana, concretament a la pàgina 49541, a on consta la  fulla d'autobaremació annexa a les bases.

Fonaments de Dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que es poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar, en els termes que s'estableixen en aquesta Resolució, l'errada advertida a la pàgina 49541 de les Bases generals amb els criteris comuns que regiran els processos selectius d'estabilització per a l'ingrés o l'accés com a personal laboral fix a la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica, regulats en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació publica.”

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

 

(Signat electrònicament: 20 de desembre de 2022)

El director-gerent Ismael Gutiérrez Fernández

 

 

Versió catalana

3. FULLA D'AUTOBAREMACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ

On hi diu:

Títol del mateix nivell al requerit per a la categoria professional.

2,4

Títol superior al nivell riquerit

2,2

Ha de dir:

Títol superior al nivell requerit

2,4

Títol del mateix nivell al requerit per a la categoria professional

2,2