Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 758555
Resolució del director gerent del FOGAIBA per la qual s’aproven les convocatòries del procés d’estabilització per concurs oposició i del procés derivat de taxa de reposició ordinària per cobrir les places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució del director gerent de data 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre), es van aprovar l'oferta pública d'ocupació d'estabilització i l'oferta pública d'ocupació derivada de taxa de reposició ordinària corresponent al personal al servei del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears. Posteriorment, es va aprovar la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per reduir la temporalitat a l'ocupació pública. Atesa l'aprovació d'aquesta llei, es va modificar l'oferta pública esmentada mitjançant la Resolució del director gerent de data 23 maig de 2022 (BOIB núm. 68, de 26 de maig).

L'apartat A) del punt III de l'annex 1 de l'Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic relatiu als criteris que han de regir els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per reduir la temporalitat de l'ocupació pública preveu la possibilitat que les convocatòries de les places que deriven de la taxa de reposició ordinària s'efectuï de manera conjunta a les places que deriven de la taxa addicional d'estabilització de l'article 2 de la Llei 20/2021, amb els mateixos exercicis i mèrits que cal valorar.

2. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública regula en l'article 2 l'ampliació dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal que autoritzen les lleis de pressuposts generals de l'Estat per als anys 2017 i 2018.

Aquesta llei autoritza, com una mesura complementària immediata per pal·liar la situació de temporalitat existent, un nou procés d'estabilització d'ocupació pública, que ha d'afectar les places de naturalesa estructural que, estiguin o no dins les relacions de llocs de treball, plantilles o una altra forma d'organització de recursos humans que estiguin previstes en les diferents administracions públiques, i amb dotació pressupostària, hagin estat ocupades de manera temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020.

3. L'article 3 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, preveu que el sistema selectiu dels processos derivats de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, sigui el de concurs oposició.

4. El Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública a les Illes Balears, ha creat, de manera excepcional i transitòria, la Mesa de Negociació de les administracions públiques per reduir la temporalitat en l'ocupació pública, per tal de dur a terme la negociació sindical preceptiva limitada a la tramitació dels processos d'estabilització. Així mateix, aquesta norma crea la Comissió de Coordinació per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, amb l'objectiu de coordinar l'execució dels processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública. En aquesta comissió hi han d'estar representades: l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les administracions insulars, l'Ajuntament de Palma i la resta d'administracions locals per mitjà de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

L'articulació d'aquests processos selectius ha de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Les bases comunes han estat objecte de negociació en la Mesa de Negociació de les administracions públiques de les Illes Balears per reduir la temporalitat en l'ocupació pública, creada a aquest efecte, i han de ser coordinades per la Comissió de Coordinació per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

En les bases generals negociades s'han aprovat uns criteris comuns que han de regir tots els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021 que convocaran les administracions adherides a la Mesa, excepte el personal docent i el personal estatutari de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

5. L'apartat 3 de l'article 2 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, per evitar dilacions en aquests nous processos, exigeix que la publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places incloses en les ofertes d'ocupació pública d'estabilització s'ha de produir abans del 31 de desembre del 2022. Així mateix, disposa que la resolució d'aquests processos selectius ha de finalitzar abans del 31 de desembre del 2024.

L'article 2 del Decret llei 2/2022, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears afegeix una nova disposició addicional, la divuitena, a la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per la qual es crea la Mesa del Sector Públic Instrumental com a òrgan de desenvolupament de les condicions de treball comunes que puguin afectar el personal del conjunt dels ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com les relatives a criteris de selecció i provisió comuns.

L'articulació d'aquests processos selectius ha de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat i les bases comunes han estat objecte de negociació en la Mesa del Sector Públic Instrumental.

A l'Acord de la Mesa General del Sector Públic Instrumental Autonòmic relatiu als criteris que han de regir els processos d'estabilització que regula la Llei 20/2021, 28 de desembre, de mesures urgents per a reduir la temporalitat en l'ocupació pública, s'han aprovat uns criteris comuns que han de regir tots els processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021 que convocaran els ens del Sector Públic Instrumental de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el que no hagi previst l'Acord rubricat a la Mesa General, s'aplicarà el que preveu el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

6. L'apartat 3 de l'article 48 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears preveu que «en les ofertes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s'ha de reservar una quota no inferior al 7% de les vacants per a les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, de manera que progressivament s'arribi al 2% dels efectius totals en cada administració pública».

L'apartat 2 de l'article 3 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, diu que, pel que fa a les administracions o entitats en què s'hagi arribat al 2% dels efectius totals, les places ofertes per la quota de reserva es poden limitar a les que s'emparen en llocs de treball ocupats actualment per persones amb discapacitat, d'acord amb les previsions que estableix la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Atès que el FOGAIBA té cobert el percentatge del 2% dels efectius totals, i que no hi ha llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat que compleixin les previsions de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, no s'aprova reserva en aquest procediment selectiu.

7. L'article 12 del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, preveu que «les convocatòries dels processos selectius poden establir que, de conformitat amb el que estableix l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització que regula aquest decret llei quedin obligats a relacionar-se amb l'administració de què es tracti telemàticament (...)».

Tenint en compte que la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, ha suposat un impuls per a la implementació de l'administració electrònica. I que l'article 56 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, exigeix per participar en els processos selectius, entre altres requisits, tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques, es considera convenient que la convocatòria estableixi l'obligatorietat que els aspirants es relacionin per mitjans electrònics en determinades fases del procediment, ja que el desenvolupament adequat de les funcions dels empleats públics exigeix que disposin d'habilitats relacionades amb l'administració electrònica, les quals pressuposen els coneixements necessaris per tal de fer els tràmits telemàtics que preveu aquesta convocatòria.

La inscripció per aquests mitjans facilitarà a les persones aspirants la presentació de sol·licituds, atès que podran fer el tràmit en qualsevol lloc i hora, sempre dins el termini establert, i, a la vegada, suposarà més agilitat en la tramitació del procediment administratiu, en el qual es preveu una concurrència elevada.

Per tot això, fent ús de les competències que m'atorga l'article 13.r del Decret 64/2005, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les 4 places de personal laboral del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, el sistema de selecció de les quals és el de concurs oposició (article 2.1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre) incloses en l'oferta pública d'estabilització i en l'oferta pública ordinària aprovada mitjançant la Resolució del director gerent de data 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 178, de 28 de desembre), d'acord amb la distribució que consta a l'annex 1.

2. Aprovar les bases específiques que han de regir aquesta convocatòria, que s'adjunten en aquesta resolució com a annex 2.

3. Aprovar els exercicis i el temari que s'han d'exigir en la fase d'oposició d'aquestes proves selectives, els quals consten a l'annex 3 d'aquesta resolució (Exercicis i desenvolupament dels processos selectius).

4. Aprovar el barem de mèrits que ha de regir aquest procés, que figura com a annex 4 d'aquesta resolució.

5. Aprovar els requisits de titulació per accedir a cada una de la categories i especialitats convocades que consten a l'annex 5 d'aquesta resolució.

6. Aprovar les instruccions per tramitar les sol·licituds telemàtiques i les declaracions responsables que consten a l'annex 6.

7. Fer públic que el model de sol·licitud i d'autobaremació de mèrits estan inclosos dins el tràmit telemàtic disponible a disposició de les persones interessades a la pàgina web oposicionsfogaiba.caib.es

8. Fer públic el model de presentació de documentació per acreditar els requisits que consten a l'annex 7.

9. Fer pública la informació sobre protecció de dades personals que figura a l'annex 8.

10. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seva notificació, d'acord amb el que estableix l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tot això sens perjudici d'interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent en defensa dels seus interessos.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

A la data de la signatura electrònica, (16 de desembre de 2022)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació Per suplència (Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, BOIB núm. 151 de 7 de novembre de 2019) Jorge Sánchez Fernández

Documents adjunts