Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

EMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

Núm. 767062
Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de servei de relacions laborals a EMAYA – Aigües

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

Les presents bases reguladores tenen per objecte regular el procediment de selecció per a la provisió d'una plaça fixa de Cap de servei de Relacions Laborals a EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram S.A.

Per a tot allò que no es preveu en aquestes bases específiques de convocatòria, s'aplicaran les Bases Generals de Processos Selectius per a les Convocatòries d'Estabilització d'Ocupació negociades i acordades a la taula negociadora de Qualitat Urbana (d'ara endavant, “Bases Generals”) i publicades a la web d'EMAYA.

EMAYA declara el seu compromís en l'establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de gènere, així com en l'impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el marc de l'organització, establint la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra política corporativa, d'acord amb la definició d'aquest principi establerta per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 • Una plaça fixa de Cap de servei de Relacions Laborals, a l'àrea de Serveis Corporatius.

Característiques del lloc de treball:

 • Categoria professional: Cap de servei de Relacions Laborals.
 • Grup professional: G.P. 8 – Conveni Col·lectiu Secció Aigües.
 • Tipologia de plaça: SC-RL-01.
 • Àrea de la qual depèn: Serveis Corporatius.
 • Nombre de places vacants: 1 plaça per concurs de mèrits.
 • Tipus de contracte: Laboral FIX.
 • Jornada i horari laboral: segons Conveni Col·lectiu d'EMAYA - Secció Aigües- i regulació establerta per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat vigent en cada moment.

2. CARACTERÍSTIQUES DE L'OCUPACIÓ

Missió

Proposar, planificar, organitzar, coordinar i controlar les diferents accions que alineen la gestió de Personal amb els drets i obligacions del personal i els seus representants legals, d'acord amb la normativa laboral vigent, especialment amb el que estableixen els convenis col·lectius d'empresa, per tal d'optimitzar la gestió de recursos humans, millorant les relacions laborals individuals i col·lectives, evitant la conflictivitat laboral, i fent complir els procediments de treball i la normativa laboral vigent.

Funcions

1. Negociar les condicions laborals de la plantilla d'EMAYA amb la representació legal de les persones treballadores de cada col·lectiu (Aigües i Qualitat Urbana) participant com a membre d'empresa en els seus diversos fòrums socials (Taula negociadora de conveni col·lectiu, Comissió paritària d'interpretació i aplicació del conveni col·lectiu), per alinear les necessitats organitzatives de producció amb els drets de les persones treballadores.

2. Atendre els requeriments de la Inspecció de Treball o òrgans oficials relacionats amb l'àmbit de les relacions laborals.

3. Supervisar i/o instruir expedients disciplinaris, per fer complir el personal amb les seves obligacions laborals.

4. Estudi i elaboració d'informes per proposar possibles accions de millora i/o aplicació de la normativa laboral vigent.

5. Gestionar les incidències i/o reivindicacions de les diferents seccions sindicals respecte als seus afiliats, per evitar possibles infraccions laborals/denúncies davant la inspecció de treball o jutjats.

6. Confeccionar/elaborar els acords col·lectius o individuals per adequar les necessitats productives a la prestació del servei.

7. Assessorar en matèria laboral les diferents prefectures, perquè aquestes puguin dur a terme la cobertura de serveis respectant les condicions laborals de les persones treballadores.

8. Informar la representació legal dels treballadors en material laboral, per complir amb l'article 64 de l'ET.

9. Cercar el compromís i motivació dels membres de l'equip sota la seva responsabilitat buscant la seva màxima implicació, desenvolupament professional i satisfacció per aconseguir els objectius del servei.

10. Elaborar i mantenir la informació necessària sobre els indicadors del Sistema de Qualitat que tingui assignats, amb l'objectiu d'assegurar-ne el compliment dins dels paràmetres definits per la Direcció de l'Àrea de Serveis Corporatius i la seva posterior justificació davant d'Auditors interns o externs.

11. Participar activament en la creació de polítiques d'Igualtat i Conciliació a l'Empresa. Negociació i implantació de Plans d'Igualtat.

Aquestes funcions intenten descriure la naturalesa i el nivell de treball general exercit pel personal assignat a aquest lloc de treball. No obstant això, no és una llista exhaustiva ni excloent de totes les responsabilitats, funcions i destreses requerides per a la feina.

3. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per tal de ser admeses a la realització de les proves selectives, les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, durant el procés selectiu i mantenir-los fins al moment de la incorporació a la plaça:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o ser nacional d'algun estat en què, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, amb excepció d'aquells llocs de treball que directament o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les administracions públiques.

2. Tenir 18 anys i no superar l'edat màxima de jubilació ordinària.

3. Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions corresponents. Les persones aspirants que accedeixin a places reservades per a persones amb discapacitat hauran de tenir acreditat el grau igual o superior al 33% i ho hauran d'acreditar en el moment de la presentació d'instàncies; també hauran de sol·licitar, a la mateixa instància, les adaptacions que considerin adequades per dur a terme les proves selectives.

4. No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei ni haver estat acomiadades disciplinàriament de manera declarada procedent de qualsevol empresa del sector públic, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a feines o càrrecs públics per resolució judicial. En cas de ser nacional d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estar sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació en el sector públic (declaració responsable).

5. Abans d'accedir a la plaça, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió o prestació incompatible. Si realitza alguna activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho haurà de declarar en el termini de deu dies comptats a partir del dia de l'inici de la relació laboral, perquè l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

6. Superar les proves mèdiques que determini el metge de Vigilància de la Salut i que certifiquin que s'és apte i sense cap mena de restricció per al correcte desenvolupament de totes les funcions de la plaça que es vol ocupar (excepte el personal amb discapacitat, que podrà ser apte amb restriccions).

7. Estar en possessió de la titulació de Grau en Relacions Laborals o Dret o equivalent, o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

8. Estar en possessió de l'experiència mínima exigida de 5 anys realitzant funcions de responsable de relacions laborals en una organització de més de 500 persones de plantilla.

9. No tenir la condició de personal laboral fix/fix d'empresa en la mateixa categoria professional de la convocatòria.

10. Acreditar el coneixement de la llengua catalana: estar en possessió del nivell B2 de català, haver-ho superat en altres convocatòries d'Emaya, o haver realitzat un curs de nivell de català igual o superior al requerit.

11. Haver presentat la sol·licitud de participació en el procés selectiu en el termini i la forma escaients, així com emplenar la declaració responsable juntament amb el full d'autobaremació de mèrits.

12. Tenir el carnet de conduir B.

Les persones aspirants han de complir els requisits indicats en aquesta convocatòria el dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i han de mantenir-los fins al moment de l'adquisició de la plaça.

4. EL TRIBUNAL QUALIFICADOR

El nomenament dels membres del Tribunal es publicarà a la pàgina web d'EMAYA https://emaya.convoca.online/ una vegada finalitzat el període de presentació de sol·licituds.

El funcionament, responsabilitats i funcions dels membres del Tribunal s'ajustarà a allò que s'estableix a l'apartat 3 de les Bases Generals. El Tribunal, a més, queda autoritzat per resoldre els dubtes que es puguin presentar i prendre els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot allò que no es preveu a les Bases Generals. La persona que n'ostenti la presidència tindrà vot de qualitat en cas d'empat.

5. SOL·LICITUDS

La sol·licitud d'inscripció es farà a través de l'enllaç disponible en la pàgina web d'Emaya, a l'apartat “Treballa a Emaya”: https://emaya.convoca.online/.

Totes les persones interessades i que reuneixin els requisits per optar a les places, hauran de presentar la sol·licitud en els 10 dies hàbils següents a la publicació al BOIB de la present convocatòria, a través de la plataforma accessible des de la pàgina web d'Emaya https://emaya.convoca.online/, seguint els passos i instruccions que s'indiquin i adjuntant la documentació sol·licitada amb còpia escanejada llegible en format PDF o JPG (la documentació s'ha de presentar escanejada per les dues cares). Els arxius que s'adjuntin a la sol·licitud de participació s'hauran de nomenar de forma clara segons el seu contingut.

La sol·licitud de participació inclou una declaració responsable i l'autobaremació (al·legació de mèrits) que també té consideració de declaració responsable. A més, suposa el coneixement i l'acceptació inequívoca del tractament de dades de caràcter personal per part de les persones aspirants.

Les persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 % hauran de presentar el certificat de discapacitat corresponent, així com el certificat d'aptitud emès pels equips multiprofessionals de la Direcció General de Serveis Socials o de l'organisme públic equivalent, d'acord amb allò que es preveu al número 3 dels requisits generals d'aquestes bases.

D'acord amb allò que estableix la Llei de protecció de dades i per a la identificació de les persones candidates, en els llistats constaran, com a mínim, 4 dígits del seu DNI o NIE (***DNI1**) a totes les publicacions. En presentar la seva sol·licitud, la persona aspirant dona el seu consentiment perquè el Tribunal, si ho considera necessari, realitzi les comprovacions oportunes sobre les dades aportades.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i comprovada la documentació, es publicaran les llistes provisionals de persones admeses i excloses, amb indicació de la causa d'exclusió. El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement, a les persones interessades, que compleixen amb els requisits per participar en aquesta convocatòria.

Per esmenar qualsevol possible defecte o acompanyar documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació de la relació indicada. Durant aquest tràmit no s'admetran les al·legacions de nous mèrits no especificats a la declaració inicial. Si hi ha esmenes, al·legacions o reclamacions, una vegada revisades pel Tribunal Qualificador, es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Si en qualsevol moment del procés de selecció el Tribunal té coneixement de la no-veracitat d'alguna dada aportada per la persona aspirant, aquest fet suposarà la seva exclusió automàtica del procés selectiu.

S'estableix un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació del llistat definitiu per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions.

6. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU PER CONCURS DE MÈRITS.

El sistema selectiu serà de concurs, el qual té caràcter excepcional, i consisteix a qualificar els mèrits acreditats per les persones aspirants. La puntuació màxima d'aquest procés serà de 100 punts, els mèrits s'al·legaran i acreditaran per a la seva valoració fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Les persones aspirants han d'emplenar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'autobaremació dels mèrits.

No es valorarà cap mèrit:

 • amb data posterior a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds;
 • que no hagi estat acreditat en el termini indicat i de la manera establerta a la convocatòria;
 • que no estigui adequadament i clarament acreditat d'acord amb els barems de la fase de concurs, i/o
 • adduït i no justificat de la manera indicada.

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la traducció jurada corresponent en qualsevol dels idiomes oficials de les Illes Balears; en cas contrari, no es tindrà en compte.

L'autobaremació té la consideració de declaració responsable. La falsedat en les dades d'autobaremació determinarà l'exclusió del procés i la consideració de no haver-hi participat, a més de les actuacions legals pertinents per falsedat en les dades. Els errors es podran corregir a la fase d'al·legacions, si queden acreditats.

Un cop estudiada la documentació aportada, es publicarà el llistat provisional de mèrits al·legats a la declaració responsable (autobaremació) i acreditats amb la documentació aportada, i es concedirà un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació del llistat provisional per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions. Un cop finalitzat aquest termini, es resoldran les al·legacions o reclamacions que hi pugui haver i es publicarà el llistat definitiu. S'estableix un termini de 3 dies hàbils a comptar des de la publicació del llistat definitiu per a la presentació d'al·legacions i/o impugnacions.

Els mèrits al·legats i justificats per les persones aspirants en aquesta fase i que el Tribunal valorarà es regiran d'acord amb el barem següent:

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL: Fins a un màxim de 40 punts.

a. S'atorgaran 0,28 punts per cada mes treballat a EMAYA realitzant funcions objecte de la mateixa categoria professional o especialitat, incloent-hi el supòsit que no es disposi de la mateixa categoria professional, però s'acrediti que les esmentades funcions són anàlogues a la vacant publicada.

b. S'atorgaran 0,188 punts per cada mes treballat a EMAYA, realitzant funcions diferents i pròpies d'una altra categoria professional objecte de la convocatòria, però que es troben dins el mateix grup. En aquest cas, tècnic i/o prefectures.

c. S'atorgaran 0,088 punts per cada mes treballat a una empresa diferent a EMAYA realitzant les mateixes funcions de la plaça objecte de la convocatòria.

La justificació i forma d'acreditació de l'experiència professional són les establertes a l'apartat 6.3) b) de les Bases Generals.

2. ALTRES MÈRITS: Fins a un màxim de 60 punts.

1. Haver superat un procés selectiu en l'ens convocant amb anterioritat o haver subscrit un contracte de treball amb l'ens convocant: fins a un màxim de vint-i-cinc (25) punts.

a. Haver superat un procés selectiu per a plaça en la mateixa categoria o especialitat en l'ens convocant: 18 punts.

b. Haver superat un procés selectiu per a plaça en diferent categoria o especialitat en l'ens convocant: 12 punts.

c. Haver subscrit un contracte de treball amb l'ens convocant de naturalesa indefinida, 18 punts; i de naturalesa temporal, 7 punts. Únicament es meritarà el de major puntuació, no sent acumulables.

2. Formació Reglada relacionada amb el lloc de treball Fins a un màxim de disset 17 punts.

 • Per a una titulació diferent i del mateix nivell al requerit per a la categoria professional de la convocatòria: 10 punts.
 • Per a una titulació superior al nivell requerit: 17 punts.

Només es valorarà la titulació de nivell més alt que s'acrediti, la puntuació de la mateixa no s'acumularà a altres titulacions que es posseeixin:

 • Títol d'estudis oficials de doctor, reconegut com a nivell MECES 4.
 • Títol d'estudis oficials de màster, llicenciatura, grau i màster, enginyeria o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3.
 • Títol d'estudis oficials de diplomatura, grau, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica reconeguts com a nivell MECES 2.

La justificació, forma d'acreditació i valoració de la formació reglada ve determinada a l'apartat 6.3) c) de les Bases Generals.

3. Formació NO Reglada i cursos relacionats amb el lloc de treball: Fins a un màxim de disset 17 punts.

Els cursos o accions formatives d'aquest apartat es valoraran:

 • A raó de 0,05 punts per hora per formacions en negociació col·lectiva, resolució de conflictes i igualtat; màxim 17 punts.
 • A raó de 0,05 punts per hora, per formacions directament relacionades amb les activitats principals de l'empresa (gestió de residus, gestió de l'aigua i energia); màxim 5 punts.

La justificació, forma d'acreditació i valoració de la formació no reglada ve determinada a l'apartat 6.3) d) de les Bases Generals

4. Nivell acreditat oficialment d'idioma català: Fins a un màxim de nou (9) punts.

 • Per un certificat de nivell superior al requerit: 7 punts.
 • Pel certificat de llenguatge administratiu: 2 punts.

5. Triennis (antiguitat): Fins a un màxim de quinze (15) punts

Es valoraran els triennis com a personal laboral a l'empresa amb 0,14 punts per mes, fins a un màxim de 15 punts.

6. Llicències, acreditacions i/o formacions transversals: Fins a un màxim de disset (17) punts.

 • Formació transversal: Protecció de dades, Ofimàtica, Qualitat, Ciberseguretat i PRL (0,006 punts/hora); màxim 11 punts.
 • Estar o haver estat col·legiat/ada al Col·legi oficial en la titulació/es universitària/s requerida pel lloc: 6 punts.

L'ens convocant emetrà d'ofici la certificació de la superació de procés selectiu, dels serveis prestats, així com la determinació de la valoració dels triennis.

3.  ADJUDICACIÓ DE LA PLAÇA.

Abans de la incorporació efectiva al lloc de treball com a personal laboral fix, les persones que hagin presentat còpies de la documentació relativa al procés selectiu, seran requerides perquè aportin la documentació original o còpia compulsada. La no presentació suposarà l'exclusió del procediment i

la impossibilitat de ser nomenat personal laboral fix.

La persona o persones candidates que puguin aspirar a ocupar la o les places vacants seran citades al servei mèdic que, després del reconeixement i proves addicionals necessàries realitzades, indicarà l'aptitud o no dels aspirants. Si la o les persones candidates són declarades aptes i sense restriccions (excepte personal amb discapacitat), els resultats finals obtinguts tindran caràcter de definitius.

Una vegada incorporada, la persona guanyadora haurà de superar el període de prova establert per conveni col·lectiu. En cas de renúncia a la plaça, no-superació del període de prova o qualsevol altra circumstància anàloga que impliqui que la persona guanyadora no ocupi la plaça, ocuparà el seu lloc la següent persona del llistat definitiu.

7. BORSES DE TREBALL TEMPORAL.

Les persones que, havent obtingut una puntuació mínima de 40 punts en el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits, no hagin obtingut plaça laboral fixa, i que no tinguin possibilitat de participar en el procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició, per no haver-hi places de la mateixa categoria professional, convocades pel sistema de concurs oposició, seran integrants d'una llista -anomenada borsa de treball- per ordre de major a menor puntuació obtinguda en el concurs de mèrits a càrrec de la qual es podran efectuar crides segons les necessitats de caràcter temporal de l'empresa.

La borsa de treball tindrà una vigència de tres anys, a comptar des de la data de publicació de l'acta final del concurs, llevat que es dugui a terme un nou procés selectiu en la mateixa categoria i/o plaça que la substitueixi i tindran prevalença sobre les borses de treball preexistents a EMAYA.

8. PUBLICACIÓ, COMUNICACIONS I TERMINIS.

Aquesta convocatòria es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la plataforma accessible des de la pàgina web d'Emaya https://emaya.convoca.online/.

Les persones aspirants que participin en els processos de selecció d'estabilització queden obligades a relacionar-se amb EMAYA telemàticament en totes o algunes de les fases del procediment. Totes les comunicacions d'aquest procés selectiu es publicaran a la plataforma accessible des de la pàgina web d'Emaya https://emaya.convoca.online/.

Per al còmput dels terminis determinats com a dies hàbils en aquesta convocatòria, s'entendran els compresos entre dilluns i divendres, per la qual cosa dissabte es considera dia no hàbil. Com a dies naturals s'entendran els compresos entre dilluns i diumenge.

En cas de discrepància en la redacció de les versions en català i castellà d'aquesta convocatòria, preval allò que s'estableix a la versió en castellà.

9. TERMINI D'IMPUGNACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA.

Queda establert un termini d'impugnació d'aquesta convocatòria d'un mes a comptar des de la data de la seva publicació al BOIB.

10. INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable

EMAYA, Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram, S.A.

Finalitat

Gestionar el procés de selecció regulat en aquestes bases i avaluar els perfils de las persones candidates per tal de cobrir les necessitats dels llocs vacants.

Legitimació

La participació en aquest procés selectiu implica l'acceptació plena d'aquestes bases per part de les persones sol·licitants, amb autorització expressa per al tractament de les seves dades i la publicació de resultats a la pàgina web d'EMAYA.

La legitimitat del tractament indicat està basada en el desenvolupament de la relació precontractual i en l'interès legítim de EMAYA a l'efecte de comprovar la veracitat de la documentació presentada.

Destinataris

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Drets

Accedir a les dades, rectificar-les i suprimir-les, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web o sol·licitar-la en paper a les oficines centrals al c/Joan Maragall 3, 07006 Palma.

 

Palma, a dia de la signatura electrònica (20 de desembre de 2022)

La directora de Corporació de EMAYA Nuria Gallego Cañellas