Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 773551
Modificació de la convocatòria que ha de regir l'Oferta d'Ocupació per a l'estabilització d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Ferreries

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 1013/2022, de data 21/12/2022, s'ha dictat la resolució següent:

Primer. Modificar la convocatòria de les places per a l'estabilització extraordinària d'ocupació temporal de l'Ajuntament de Ferreries, aprovada mitjançant el Decret d'alcaldia núm. 881/2022 (BOIB núm. 149 de 18 de novembre de 2022), les quals es regiran per les bases generals del Decret Llei 6/2022 de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació de les Illes Balears, i per les Bases específiques publicades (BOIB núm. 149 de 18 de novembre de 2022), de manera que a l'annex de la convocatòria, allà on diu:

CONVOCATÒRIA DE LES PLACES PER A L'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE FERRERIES

Plaça

Grup

Règim

jurídic

Classificació

Places

concurs

Places

concurs-

oposició

Titulacions

Nivell

català

altres requisits

Auxiliar

administratiu/va

C2

Funcionari

Adm.

general/subescala

auxiliar

1

 

ESO o

graduat

escolar

B2

Certificat

Llengua

anglesa

nivell B1

 

Ha de dir:

CONVOCATÒRIA DE LES PLACES PER A L'ESTABILITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE FERRERIES

Plaça

Grup

Règim

jurídic

Classificació

Places

concurs

Places

concurs-

oposició

Titulacions

Nivell

català

altres requisits

Auxiliar

administratiu/va

C2

Funcionari

Adm.

general/subescala

auxiliar

1

 

ESO o

graduat

escolar

B2

 

Segon. Publicar la resolució al tauler d'anuncis i a la web de l'Ajuntament de Ferreries, i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Amb la finalitat de no perjudicar els drets de les persones aspirants, establir un nou termini per a presentar sol·licituds per la plaça d'auxiliar administratiu/iva, de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta correcció al BOIB. Si el darrer dia de presentació d'instàncies cau en dissabte o festiu, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

Quart. Notificar aquesta resolució al Consell Insular de Menorca perquè publiqui l'edicte a la seva pàgina web https://oposicions.cime.es.

Cinquè. Notificar-ho als representants del personal funcionari i laboral pel seu coneixement.

 

Ferreries, en la data de la signatura electrònica (21 de desembre de 2022)

La batlessa Joana Febrer Rotger