Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es deneguen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 6201 - Pàgines 29489-29490

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 6204 - Pàgines 29491-29493

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Correcció d’errates de la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es convoquen ajuts destinats a les entitats de voluntariat de les Illes Balears per atendre les despeses d'assegurances (Edicte 6038, BOIB 92 de 16/07/2022)

    Número d'edicte 6212 - Pàgines 29494-29498

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es classifica com de classe segona el lloc d'oficial major de l’Ajuntament de Maó, reservat a personal funcionari de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria d’entrada

    Número d'edicte 6217 - Pàgines 29499-29500

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 12 de juliol de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 6206 - Pàgines 29501-29502

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu autonòmic de Reforma Juvenil i Protecció de Menors de les Illes Balears i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100585012018)

    Número d'edicte 6148 - Pàgines 29503-29567

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova l’ampliació del crèdit assignat en la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i de l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques

    Número d'edicte 6211 - Pàgines 29568-29569

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Primera proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials d’exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023

    Número d'edicte 6209 - Pàgines 29570-29572

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juliol de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre concertat amb ensenyaments de règim general CIDE, de Palma, amb l’ampliació de la modalitat presencial a dual mixta de la unitat del CFGS Administració i Finances (ADG32)

    Número d'edicte 6227 - Pàgines 29573-29576

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juliol de 2022 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Beato Ramón Llull, d’Inca, mitjançant la transformació d’una unitat del Programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment (PMAR) en una unitat d’educació secundària obligatòria (ESO)

    Número d'edicte 6228 - Pàgines 29577-29579

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 18 de juliol de 2022 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2022-2023 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior i cursos d’especialització de formació professional del sistema educatiu

    Número d'edicte 6207 - Pàgines 29580-29584

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de juliol de 2022 per la qual s’autoritza el Programa específic de compatibilització d’estudis amb la pràctica esportiva d’alt nivell a l’illa d’Eivissa i se’n dicten les normes específiques per al curs 2022-2023

    Número d'edicte 6229 - Pàgines 29585-29589

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 19 de juliol de 2022 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de Decret pel qual es regula la prestació del servei de transport escolar als centres docents públics i als centres d’educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

    Número d'edicte 6214 - Pàgines 29590-29591

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’ampliació i reforma de supermercat existent al carrer George Sand 2, prolongació del carrer Mare de Deu de Monserrat,TM Palma (27a/2022)

    Número d'edicte 6181 - Pàgines 29592-29596

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució del conseller executiu del Departament d’Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut per la Modificació del Pla Estratègic de Subvencions del Consell Insular d’Eivissa 2020-2021-2022 en matèria de promoció esportiva per correlacionar les subvencions nominatives establertes en el mencionat pla amb les subvencions nominatives aprovades dins del pressupost per a l’any 2022 del Consell Insular d’Eivissa

    Número d'edicte 6215 - Pàgines 29597-29598

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021

    Número d'edicte 6222 - Pàgines 29599-29602

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i per a persones amb discapacitat residents a Formentera per a l’any 2022

    Número d'edicte 6221 - Pàgines 29603-29612

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord d’aprovació de la delimitació del Pont Romà i del seu entorn de protecció, situat al torrent de Sant Jordi del terme municipal de Pollença. Expedient 339/2014

    Número d'edicte 6184 - Pàgines 29613-29619

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació de la plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’any 2022 (2022.2)

    Número d'edicte 6194 - Pàgines 29620-29622

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Modificació parcial de la RLT del Consell Insular de Mallorca

    Número d'edicte 6199 - Pàgines 29623-29644

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca relatiu al recurs d’alçada interposat per una artesana per l’exclusió tàcita de la resolució de la convocatòria de subvencions per foment de la competitivitat en matèria d’artesania de Mallorca de l’any 2022

    Número d'edicte 6154 - Pàgines 29645-29648

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de dia 18 de juliol de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d’atorgament i denegació de les ajudes econòmiques individuals a persones majors de l’institut Mallorquí d’Afers Socials per l’any 2021

    Número d'edicte 6220 - Pàgines 29649-29667

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors detectats en la publicació de la Resolució del dia 20 de maig de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual s’aprova l’ampliació de l’oferta addicional d’estabilització d’ocupació pública de personal d’administració i serveis de la UIB per a l’any 2021 (BOIB núm. 68, de 26 de maig, edicte 4269)

    Número d'edicte 6195 - Pàgines 29668-29669

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Artà

    Número d'edicte 6188 - Pàgina 29670

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació de la normativa específica que regula el Preu Públic 0.16, reguladora de la prestació de serveis d’entrades al Museu de Can Saura

    Número d'edicte 6196 - Pàgina 29671

  • AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

   • Designació de batlessa accidental

    Número d'edicte 6186 - Pàgina 29672

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Aprovació de la convocatòria per a la Concertació del servei de repartiment de menjar a domicili i suport social durant l’any 2022-2023

    Número d'edicte 6198 - Pàgines 29673-29681

  • AJUNTAMENT DE SINEU

   • Bases i convocatòria subvencions escola estiu 2022

    Número d'edicte 6168 - Pàgines 29682-29685