Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 402806
Aprovació de les bases per a la gala de l’esport a Formentera per a l’any 2020/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter Ordinari de 15 de juliol de 2022, celebrada en forma presencial, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

(...)

PROPOSTA

Primer.- Aprovar la convocatòria i les BASES PER A LA GALA DE L'ESPORT A FORMENTERA PER A L'ANY 2020/2021 I OBERTURA D'UN NOU TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES.

Segon.- Publicar les bases presents al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis del Consell Insular de Formentera i a la pàgina web d'aquesta Administració als efectes legals oportuns.

Tercera.- Obrir un termini per a la presentació de candidats/es segons el previst al CAPITOL II, article 3, de la present convocatòria.

 

ANNEX I BASES REGULADORES DE LA GALA DE L'ESPORT DE FORMENTERA 2020/2021

CAPÍTOL I. OBJECTIUS DE LA GALA DE L'ESPORT

Article 1r

Els premis de l'esport van destinats a reconèixer i premiar els mèrits al llarg de la temporada 2020/2021 de les persones físiques, associacions o clubs en l'àmbit de l'Illa de Formentera, es dediquen a l'esport.

Com a persona física no poden ser presentades candidatures de càrrecs polítics en actiu de qualsevol institució pública de Formentera.

Article 2on

La convocatòria tindrà com a objectius:

1-Nomenament al millor en base als valors s l'esport

2-Nomenament a la promesa femenina

3-Nomenament a la promesa masculina

4-Nomenament a la millor esportista femenina

5-Nomenament al millor esportista masculí

6-Nomenament al millor equip femení

7-Nomenament al millor equip masculí

8-Nomenament millor entrenador/a

9-Nomenament del millor esportista de cadascuna de les modalitats de Formentera

Mencions especials

10-Nomenament de l'entitat patrocinadora que més s'hagi distingit en la promoció de l'esport a Formentera

11-Nomenament del club o l'associació esportiva que s'hagi distingit a Formentera

12-Nomenament de la persona física que hagi tingut més relleu en la tasca de foment de l'esport a formentera

Totes aquestes distincions es faran tenint en compte els mèrits corresponents a la temporada esportiva 2020/2021.

 

CAPÍTOL II. DE LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATS/ATES PER A L'ELECCIÓ

Article 3er

Una vegada que s'hagi fet pública la convocatòria d'aquestes bases al BOIB, cadascuna de les associacions o clubs esportius de Formentera podrà designar els seus candidats/tes. Els candidats/tes que presentin les associacions o clubs esportius no hauran d'estar necessàriament inscrits o afiliats a la mateixa federació.

La presentació de candidatures per part de les associacions o clubs esportius s'efectuarà davant el Registre General d'Entrada del Consell Insular de Formentera, ubicat al carrer Ramon Llull, nº 6 l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC/OVAC) i en un termini de 20 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria al BOIB. Una vegada transcorregut aquest termini quedarà tancada la presentació de candidatures.

Excepcionalment, una vegada transcorregut el termini de presentació de candidatures, el Consell Insular de Formentera, mitjançant la seva Àrea d'Esports, podrà presentar candidatures a les diferents categories en què la seva delegació federativa o Federació Espanyola no n'hagi presentat cap, sempre que quedi suficientment justificat per aquesta. Aquestes candidatures presentades pel Consell Insular de Formentera, juntament amb les presentades per associacions o clubs esportius, passaran al Jurat per poder ser tingudes en compte a l'hora de l'atorgament dels premis de la gala.

Article 4t

Una vegada presentades la totalitat de candidatures, i si es considera adequat per part de l'Àrea d'esports del Consell Insular de Formentera, aquesta podrà realitzar un informe proposta per presentar al Jurat, una vegada constituït aquest, en el que consti la llista de candidatures, quines compleixen els criteris per ser acceptades, quines haurien de ser denegades, etc. Aquest informe proposta no és en cap cas vinculant pel Jurat, però sí li pot ser de gran ajuda.

 

CAPÍTOL III. DE LA COMPOSICIÓ DEL JURAT

Article 5è

El jurat per a l'elecció dels guardonats serà constituït per les següents persones:

· Presidenta: la Consellera d'Esports, Recursos Humans i Serveis Insulars.

· Secretari/ària: El/La secretari/ària del Consell Insular de Formentera o funcionari en qui delegui.

· Vocals:

- 1 representant de cada partit polític amb representació al Ple de la Corporació.

- 1 representant de cada club o associació esportiva de Formentera que estigui en actiu.

- 1 representant tècnic del Àrea d'Esports del Consell Insular de Formentera.

Article 6è

El Jurat s'haurà de constituir, com a màxim, dins el termini de  deu dies a comptar des de la finalització dels 20 dies atorgats per a la presentació de candidatures des de la publicació de les bases al BOIB.

Perquè el Jurat es constitueixi, serà necessària l'assistència de les dues terceres parts dels membres que l'han d'integrar, i sempre ha d'haver-hi la presidenta i el secretari/ària.

Una vegada constituït, la Presidenta del jurat, en la mateixa sessió, assenyalarà el dia i l'hora per a l'elecció dels guardonats.

Article 7è

· Els acords del Jurat s'adoptaran per majoria simple.

· El secretari tindrà veu però no vot.

· En cas d'empat, el president del Jurat tindrà vot de qualitat per dirimir.

· Els premis es podran declarar deserts.

· La decisió del Jurat no es farà pública fins al moment del lliurament dels Premis a la Gala de l´Esport

· La decisió del Jurat serà inapel·lable.

 

CAPÍTOL IV. DE L'ELECCIÓ DELS MILLORS ESPORTISTES DE LA TEMPORADA 2020/2021 I D'ALTRES GUARDONATS

Article 8è

Funcions del jurat i presa d'acords.

  1. Les deliberacions del jurat són secretes i tots els acords s'han de prendre per majoria dels assistents.
  2. Per a la vàlida constitució del jurat es requereix l'assistència del president/a i del secretari/a o, si escau, de les persones que els substitueixin,  de la meitat, almenys, dels seus membres.
  3. El jurat pot requerir informació complementària a l'Àrea d'Esport del Consell Insular de Formentera quan ho estimi pertinent.
  4. El Jurat haurà de proposar una persona o entitat candidata a rebre el premi d'entre les candidatures presentades per els clubs esportius o associacions esportives, per a cada una de les modalitats de premis convocats.

Article 9è

Per l'elecció dels millors esportistes i la de la resta de guardonats, es tindran en compte els resultats i la trajectòria esportiva dels candidats que es presentin referits a les dues temporades esportives anteriors al de la convocatòria en qüestió.

Un candidat no podrà ser elegit més de dues vegades en quatre anys consecutius.

El secretari del Jurat, una vegada el Jurat hagi votat, recomptarà en veu alta els vots i aixecarà acta dels resultats de les votacions.

Article 10è

Amb caràcter excepcional, el Consell Insular de Formentera, els clubs esportius, associacions esportives o qualsevol altra institució o entitat podran proposar al Jurat la concessió de distincions especials a les persones que per la seva trajectòria siguin mereixedors d'aquesta distinció.

Aquestes concessions de distincions especials, hauran de ser aprovades per majoria absoluta del Jurat, perquè puguin ser atorgades.

 

Formentera, amb data de signatura electrònica

 

La consellera d'Esports, Recursos Humans i Serveis InsularsPaula Ferrer Magaña

 

 

GUARDONS ESPORTIUS FORMENTERA 2020/2021

CANDIDATURA

CATEGORIA: MODALITAT DE MENCIÓ……………………………..

MODALITAT DE GUARDO:

DADES DEL CANDIDAT/A

NOM I COGNOMS O NOM DE L'ENTITAT:

DOMICILI: MUNICIPI:

PROVINCIA: TLF CONTACTE:

CP:

EMAIL: DATA DE NAIXEMENT:

HISTORIA I/O CURRÍCULUM

DADES DE LA ENTITAT QUE REALITZA LA PROPOSTA

NOM: DNI/NIF:

DOMICILI: MUNICIPI:

PROVINCIA. CP:

EMAIL: TLF CONTACTE:

Certifica:

Que totes les dades que figuren en l'anterior currículum esportiu son totalment certes.

La qual cosa signo a

Fdo.

 

​​​​​​​La qual cosa es fa públic per coneixement general

 

Formentera a data de la signatura electrònica (19 de juliol de 2022)

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres