Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 400710
Modificació de la plantilla del Consell Insular de Mallorca corresponent a l’any 2022 (2022.2)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en data 14 de juliol de 2022, ha adoptat el següent acord:

“Atesa la necessitat de modificar la vigent plantilla del Consell de Mallorca, aprovada pel Ple, en sessió extraordinària de dia 23  de desembre de 2021, publicada en el BOIB núm. 178, de 28 de desembre de 2021, per tal d'incorporar-hi i adaptar les places corresponents als llocs de treball que s'incorporen com a conseqüència de la tramitació de la modificació de la vigent Relació de Llocs de Treball, les quals no poden ser ajornades a l'exercici pressupostari següent, degut a la necessitat de procedir al proveïment urgent dels llocs de treball.

Atès allò que en relació a la plantilla de personal preveu l'article 90 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 8.1.p) de la Llei 8/2000 de 27 d'octubre, de consells insulars.

Atès que el pressupost vigent compta amb crèdit adequat i suficient per fer front a l'increment de les dotacions conseqüència de l'establiment de serveis de caràcter obligatori que resulten imposats per disposicions legals, principalment pel  Decret 50/2021, de 13 de desembre, de traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que actualment exerceix l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ordenació turística, d'acord amb allò que preveu l'apartat 2,b) de l'article 126 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril, i, també, a la resta de la despesa prevista en la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball durant els mesos de novembre i de desembre de 2022.

Atès allò que en relació al procediment per a l'aprovació de la modificació de la plantilla preveu l'article 112 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en aplicació de l'article 126.3 del Reial decret legislatiu 781/1986 de 18 d'abril.

Atesos els informes favorables a la proposta emesos pel cap del Servei Tècnic de Recursos Humans, pel cap del Servei d'Administració Econòmica de la Direcció Insular de Funció Pública i amb la fiscalització de conformitat del Servei d'Intervenció General 

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública del Consell Insular de Mallorca eleva al Ple la següent proposta d'acord:

Primer. APROVAR inicialment la modificació de la vigent plantilla del Consell de Mallorca per a l'any 2022, amb efectes de dia 1 de setembre de 2022, en els termes que es recullen a continuació.

Modificació Plantilla Consell de Mallorca 2022.2

 

Personal Funcionari

 

GRUP

ALLÀ ON DIU

HA DE DIR

Habilitació Nacional

 

 

 

Subescala Secretaria

 

 

 

 

Classe Primera

 

 

 

 

 

Secretari -ària superior

A1

3

2

Subescala Secretaria-Intervenció

 

 

 

 

 

Secretari -ària interventor -a

A1

1

3

Administració General

 

 

 

Subescala Tècnica

 

 

 

 

 

TAG

A1

71

77

 

 

Tècnic -a gestió AG

A2

1

3

Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

Administratiu -iva  administració general

C1

61

72

Subescala Auxiliar

 

 

 

 

 

Auxiliar administració general

C2

156

171

 

 

 

 

 

 

Administració Especial

 

 

 

Subescala Tècnica

 

 

 

 

Classe Tècnica Superior

 

 

 

 

 

Arquitecte -a superior

A1

25

31

 

 

Enginyer -a de camins canals i ports

A1

18

21

 

 

Enginyer -a industrial

A1

9

11

 

 

Enginyer -a superior agrònom -a

A1

1

2

 

 

Tècnic -a superior

A1

69

85

 

 

Tècnic -a superior economista

A1

27

30

 

 

Tècnic -a superior informàtica

A1

7

6

 

Classe Tècnica Mitja

 

 

 

 

 

Enginyer -a tècnic -a obres públiques

A2

12

11

 

 

Graduat -ada social

A2

5

6

 

 

Professor -a EGB

A2

1

0

 

 

Treballador -a social

A2

6

7

 

 

Tècnic -a ajudant -a  arxiu-biblioteca

A2

20

21

 

 

Tècnic -a de GM de gestió econòmica

A2

14

17

 

 

Tècnic -a de grau mitjà

A2

29

51

 

 

Tècnic -a en comunicació digital

A2

4

5

 

 

Tècnic -a mitjà informàtica

A2

16

17

 

 

Tècnic -a superior en projectes d'obra civil (B)

B

0

4

 

 

Tècnic -a superior en sistemes de telecomunicacions i informàtics (B)

B

0

1

 

Classe Tècnica Auxiliar

 

 

 

 

 

Ajudant -a facultatiu -iva

C1

12

13

 

 

Delineant

C1

7

8

 

 

Tècnic -a auxiliar arxiu biblioteca

C1

6

5

 

 

Tècnic -a auxiliar informàtica

C1

8

10

Subescala Serveis Especials

 

 

0

 

Classe Comeses Especials

 

 

 

 

 

Auxiliar facultatiu -iva

C2

3

1

 

 

Ordenança

E

1

2

 

 

Ordenança - Porter -a

E

17

16

 

Classe Oficis

 

 

 

 

 

Oficial -a d`oficis

C2

3

2

 

 

Oficial -a de manteniment

C2

5

6

 

 

Utiller -a

C2

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Laboral

 

Categoria

GRUP

ALLÀ ON DIU

HA DE DIR

 

Capatàs -assa d'obres L

C1

3

2

 

Operador -a de màquines pesades

C1

4

3

 

Conductor -a  L

C2

6

5

 

Guarda refugi

C2

25

30

 

Oficial -a 2a cuiner -a

C2

10

12

 

Segon. Aquest acord aprovatori serà considerat com a definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini d'exposició pública de 15 dies hàbils comptadors de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 112.3 de la llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i també a l'art. 169 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals”.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (18 de juliol de 2022)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública (Decret de 26-01-2021, BOIB núm. 12, de 28 de gener) Josep Lluís Colom Martínez