Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

Núm. 400843
Aprovació de la normativa específica que regula el Preu Públic 0.16, reguladora de la prestació de serveis d’entrades al Museu de Can Saura

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de Junta de Govern de data 13.07.22, es va acordar l'aprovació de la normativa específica que regula el Preu Públic 0.16, reguladora de la prestació de serveis d'entrades al Museu de Can Saura:

PREU PÚBLIC REGULADOR DEL SERVEI DE VENDA D'ENTRADES AL MUSEU DE CAN SAURA DE L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

NORMATIVA ESPECÍFICA

Article 1r. CONCEPTE I FONAMENT

De conformitat amb el que disposa l'article 41 del RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament acorda establir en aquest terme municipal el preu públic per la prestació del servei de venda d'entrades al Museu de Can Saura de l'Ajuntament de Ciutadella.

Serà d'aplicació a aquest preu públic la present normativa, dictada a l'emparament del que disposen els articles 41 a 48 del RD 2/2004 de les Hisendes Locals i la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preu Públics i, en segon lloc, L'Ordenança General reguladora dels Preus Públics, aprovada inicialment pel Ple de l'ajuntament, en sessió celebrada el 20.07.17, amb especial atenció al que disposa l'article 5 de la mateixa, delegant a la Junta de Govern local la fixació dels preus públics per a cadascun dels serveis o activitats que s'ofereixen.

Article 2n. OBLIGACIÓ AL PAGAMENT

Estan obligats al pagament del preu públic les persones interessades en l'adquisició d'entrades per al Museu de Can Saura que es detallen en les tarifes contemplades en l'article 3er d'aquesta normativa.

Article 3er. QUANTIA

La quantia a exigir per la prestació dels serveis, es determinarà en funció de les següents tarifes:

TIPUS ENTRADES

PREU

Entrada general

5,00€

Menors de 18 anys

Gratuït

Majors de 65 anys i pensionistes

Gratuït

Estudiants (amb carnet acreditatiu)

Gratuït

Els dimecres entrada lliure

Gratuït

Article 4rt. LIQUIDACIÓ I INGRÉS

Els rebuts de les vendes efectuades es confeccionaran amb caràcter individual pel personal de l'àrea de Cultura i el seu import s'ingressarà trimestralment a la tresoreria municipal juntament amb la proposta de liquidació que serà aprovada per la Junta de Govern Municipal.

DISPOSICIÓ FINAL

El present preu públic regirà uin cop publicada la seva aprovació en el BOIB i es mantindrà en vigor mentre l'Ajuntament de Ciutadella no n'acordi la modificació o derogació.

Ciutadella de Menorca, 13 de juliol de 2022

L'alcaldessa Joana Gomila LLuch