Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau substitut de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 6187 - Pàgina 29436

  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSECRETARIA DE GOVERN

   • Nomenament jutge de pau titular de Santa Eularia des Riu

    Número de registre 6189 - Pàgina 29437

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 6191 - Pàgina 29438

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Cessament de personal eventual

    Número de registre 6192 - Pàgina 29439

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 6193 - Pàgina 29440

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Delegació Presidència EMSA S.A. Societat Unipersonal

    Número de registre 6162 - Pàgina 29441

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Constitució de la Junta de Govern Local i membres que la integren, Règim de Sessions i competències delegades, i dels nomenaments dels tinents de Batle que ha dut a terme

    Número de registre 6179 - Pàgines 29442-29443

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Nomenament administrativa del servei de personal de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

    Número de registre 6178 - Pàgina 29444

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publiquen la convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, els llocs de treball de secretari/ària general del Ple de l'Ajuntament de Palma [00259] i el de vicesecretari/ària i director/a de la Secretaria de la Junta de Govern [21514], reservats a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior

    Número de registre 6218 - Pàgines 29445-29447

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic o tècnica de suport a la investigació amb titulació de FP2 de grau superior

    Número de registre 6224 - Pàgines 29448-29453

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEIS FERROVIARIS DE MALLORCA (SFM)

   • Resolució del director i gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca per la qual s’aproven la convocatòria i les bases per seleccionar un director o directora de material mòbil i tallers pel procediment de lliure designació

    Número de registre 6180 - Pàgines 29454-29460

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 347/2022, que es segueix en el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears contra la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 12 de maig de 2022 per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de facultatiu/facultativa especialista d’àrea de neurologia per a cada sector corresponent

    Número de registre 6173 - Pàgina 29461

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’adjudica definitivament el lloc de treball de cap de grup del Servei d’Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Can Misses, de l’Àrea de Salut d’Eivissa

    Número de registre 6216 - Pàgines 29462-29463

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aproven les bases especifiques i es convoca un concurs per a constituir una borsa extraordinària única de l’especialitat d’Enginyer/a Tècnic/a Industrial

    Número de registre 6208 - Pàgines 29464-29470

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació bases que regiràn la convocatòria per a la creació d'una borsa d'educador/a social de l'ajuntament d'Alcúdia, mitjançant concurs de mèrits

    Número de registre 6223 - Pàgines 29471-29479

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d’auxiliar de clínica de la Residència Reina Sofia a l’Ajuntament de Muro

    Número de registre 6175 - Pàgina 29480

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de director/a de la Residència Reina Sofia de Muro

    Número de registre 6176 - Pàgines 29481-29488