Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 401574
Primera proposta de resolució provisional de la directora general de Serveis Socials d’exclusió, concessió i denegació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 14 de maig de 2022 es publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 9 de maig de 2022 per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023.

2. Dins el termini previst en el punt 7.1 de la convocatòria, les entitats que s'indiquen en els annexos 1 i 2 d'aquesta proposta de resolució han presentat una sol·licitud de subvenció per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques.

3. El personal del Servei de Serveis Socials de la Direcció General de Serveis Socials ha revisat la documentació de les sol·licituds presentades per determinar si s'adapten a l'objecte que disposa el punt 1 de la convocatòria i han comprovat que les entitats compleixen els requisits que estableix el punt 4.

4. En data 11 de juliol de 2022 s'ha reunit la Comissió Avaluadora, prevista en el punt 9 de la convocatòria, i ha aprovat l'informe tècnic que fonamenta la proposta provisional d'exclusió, concessió i denegació de subvencions. Aquest informe inclou els projectes exclosos, amb el motiu d'exclusió, i els projectes aprovats i denegats en aplicació dels criteris de valoració establerts en l'apartat 11 de la convocatòria. L'apartat 12.2 de la convocatòria disposa que la puntuació mínima necessària perquè una sol·licitud pugui accedir a la subvenció és de 50 punts.

5. L'apartat 10.3 de la convocatòria disposa que, d'acord amb l'informe de la Comissió Avaluadora, la directora general de Serveis Socials, òrgan instructor del procediment, iniciarà el tràmit d'audiència amb la formulació d'una primera proposta provisional de resolució perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació, les entitats interessades puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes a la puntuació obtinguda pel projecte presentat.

6. S'ha comprovat, de conformitat amb el que disposa el punt 4.1 de la convocatòria de subvencions, en relació amb l'article 11.f del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 38 del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que les entitats proposades per la concessió de la subvenció es troben al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Fonaments de dret

1. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

2. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. El Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

5. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, que en l'article 3 estableix que els objectius de les polítiques socials són, entre d'altres, prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social. Així mateix, l'article 4 disposa, entre els principis rectors, el d'universalitat i igualtat, pel qual els serveis públics han de garantir a tothom el dret d'accés als serveis socials i l'ús efectiu en condicions d'igualtat, equitat i justícia distributiva.

6. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer). Dins aquesta estructura, i sota la direcció del Govern, s'inclou la Conselleria d'Afers Socials i Esports, de la qual depèn la Direcció General de Serveis Socials i li atribueix les competències, entre d'altres, de gestió dels programes de serveis socials i de foment de programes d'inclusió social.

7. L'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i de joventut (BOIB núm. 34, d'11 de març).

8. La Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports de 9 de maig de 2022 s'aprovà la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d'atenció social, d'orientació, de valoració i d'integració per al foment de la inclusió social i serveis d'atenció social adreçats a persones i famílies en risc d'exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023 (BOIB núm. 63, de 14 de maig de 2022).

Proposta de resolució provisional

Propòs a la consellera d'Afers Socials i Esports que dicti una resolució en els termes següents:

1. Inadmetre i excloure les sol·licituds corresponents als projectes que consten en l'annex 1 d'aquesta proposta de resolució provisional amb especificació del motiu d'inadmissió.

2. Concedir les subvencions sol·licitades a les entitats que consten en l'annex 2 d'aquesta proposta de resolució provisional.

3. Atorgar a les entitats interessades un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta proposta de resolució, per presentar-hi al·legacions mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears aquesta proposta de resolució.

 

Palma, document signat electrònicament (19 de juliol de 2022)

La directora general de Serveis Socials Teresa Vallespir Acosta

 

 

ANNEX 1 Projectes exclosos amb el motiu d'exclusió: 3

Exp.

Entitat

Motiu d'exclusió

9

AFAEF

Delimiten la seva activitat a un col·lectiu concret

12

APFEM

Delimiten la seva activitat a un col·lectiu concret

17

ELA

Delimiten la seva activitat a un col·lectiu concret

 

 

​​​​​​​ANNEX 2 Projectes aprovats i estimació provisional d'adjudicació de subvenció: 16

Exp.

Entitat

Títol Projecte

Punts

Import sol·licitat

Import adjudicat inicial

Import prorratejat

19

JOVENT

Demos 2022-23

96

55.075,18

52.872,17

48.395,90

13

NAÜM-HERMANAS CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL

Programa pel foment de la inclusió social-familiar, educativa i sociolaboral de la població especialment vulnerable i en risc d'exclusió i/ó conflicte social.

94

250.000,00

235.000,00

215.104,42

4

IRES

CASAL EN FAMILIA. Projecte d'atenció integral a famílies amb menors a càrrec en situació de vulnerabilitat

93

250.000,00

232.500,00

212.816,08

11

METGES DEL MÓN

Obrint Portes per a persones sense llar

92

76.643,56

70.512,08

64.542,38

8

CREU ROJA

Atenció Urgent a les necessitats bàsiques

91

250.000,00

227.500,00

208.239,40

20

FUNDACIÓ DEIXALLES

Projecte per a la inclusió 2022-2023

86

250.000,00

215.000,00

196.797,66

3

GREC

Intervenció socioeducativa amb a joves del centre penitenciari

82

49.543,44

40.501,76

37.072,80

7

ESPIRAL

Programa FORO – formació i ocupació

82

116.385,88

95.436,42

87.356,58

16

CÀRITAS DIOCESANA DE MENORCA

Projecte d'inclusió social a Càritas Menorca

81

250.000,00

202.500,00

185.355,94

18

FUNDACIÓN AMARANTA

Prohabitatge

81

35.730,10

28.852,06

26.409,38

5

PROJECTE HOME BALEARS

Centre de dia per a persones amb problemes d'addicció

77

132.540,80

102.056,42

93.416,12

14

CÀRITAS DIOCESANA DE MALLORCA

Acció social al territori

77

250.000,00

192.500,00

176.202,56

1

FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Centres socioeducatius i oberts per a infància vulnerable

75

53.153,68

39.865,26

36.490,18

6

CÀRITAS DIOCESANA D'EIVISSA

URGÈNCIA SOCIAL

74

210.000,00

155.400,00

142.243,52

15

FUNDACIÓ ANAR

Teléfono ANAR de ayuda a niños, niñas y adolescentes en riesgo de las Islas Baleares

56

47.887,00

26.816,72

24.546,36

10

FUNDACIÓ PATRONAT OBRER

Servei d'Atenció Social (SAS)

52

94.565,00

49.173,80

45.010,64