Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 401346
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 18 de juliol de 2022 per la qual es dicten les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2022-2023 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior i cursos d’especialització de formació professional del sistema educatiu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 42 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que el currículum dels ensenyaments de formació professional ha d'incloure una fase pràctica dual de formació en centres de treball, de la qual poden quedar exempts els qui acreditin una experiència laboral que es correspongui amb els estudis professionals cursats. Així mateix, disposa que les administracions educatives han de regular aquesta fase de pràctiques i l'exempció esmentada.

2. L'article 25 del Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu, regula el mòdul de Formació en Centres de Treball, que es troba en tots els cicles formatius de formació professional, ja siguin de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior. Així mateix, l'article 27 del Reial decret esmentat preveu que els cursos d'especialització puguin incorporar un mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT) quan s'estimi necessari, el qual s'ha d'ajustar al que s'estableix per al mòdul d'FCT per als cicles formatius de formació professional.

3. Mitjançant l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears (BOIB núm. 95, de 24 de juny de 2010), s'estableixen l'organització i els procediments per dur a terme el mòdul esmentat.

4. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, estableix que tots els cicles formatius es desenvoluparan, amb caràcter dual, entre el centre de formació i l'empresa, incloent una fase de formació en empresa, d'acord amb el que s'estableix en el títol III de la Llei esmentada. Així mateix, la disposició transitòria sisena d'aquesta Llei preveu un període transitori fins al 31 de desembre de 2024 per a l'adequació de la durada actual del període de formació en empresa al que es preveu en la Llei per a cadascuna de les ofertes de formació professional.

5. El Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària, com a normativa bàsica que és, ofereix pautes perquè les administracions educatives puguin flexibilitzar diversos aspectes dels ensenyaments oficials del sistema educatiu. Aquest Reial decret és vigent fins que les autoritats competents determinin que han deixat de concórrer les circumstàncies extraordinàries derivades de la pandèmia generada per la COVID-19.

6. Durant els darrers cursos, s'ha viscut una situació extraordinària com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. Per atendre aquesta situació, s'ha dictat nombrosa normativa en l'àmbit docent amb la finalitat de flexibilitzar, en la mesura del possible, les condicions per impartir els ensenyaments i per fer efectiu el dret de l'alumnat a rebre una formació de qualitat en aquesta situació excepcional. Algunes d'aquestes normes flexibilitzen les condicions de realització del mòdul professional de Formació en Centres de Treball els cursos 2019-2020, 2020-2021 i 2021-2022.

7. Les mesures de flexibilització adoptades han resultat un instrument adient per permetre un augment d'alumnes que han titulat dels estudis de formació professional i per incrementar el nombre d'alumnes que han pogut dur a terme una part de formació pràctica en centres de treball, tot i les dificultats derivades de les limitacions imposades per la complexa situació sanitària i econòmica ocasionada per la pandèmia. És per això que s'ha estimat convenient mantenir aquesta flexibilització que facilita el desenvolupament del mòdul esmentat.

8. La disposició final primera de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears (BOIB núm. 95, de 24 de juny de 2010), autoritza el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per desplegar l'Ordre esmentada i concretar-la.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, d'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu.

3. L'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball a les Illes Balears (BOIB núm. 95, de 24 de juny de 2010).

4. El Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

5. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar les instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2022-2023 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior de formació professional o cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu, les quals figuren com a annex a aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 18 de juliol de 2022

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

 

ANNEX

Instruccions sobre la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball per als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que durant el curs 2022-2023 imparteixen cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà o de grau superior i cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu

1. Objecte i àmbit d'aplicació

1.1. Aquestes instruccions tenen l'objecte de facilitar i flexibilitzar la realització i l'avaluació del mòdul de Formació en Centres de Treball durant el curs 2022-2023.

1.2. Aquestes instruccions són aplicables als centres de la comunitat autònoma de les Illes Balears que estiguin autoritzats per impartir els ensenyaments corresponents als cicles formatius de formació professional bàsica, de grau mitjà de grau superior o als cursos d'especialització de formació professional del sistema educatiu.

2. Criteri general de realització del mòdul de Formació en Centres de Treball

2.1. Com a criteri general, el mòdul de Formació en Centres de Treball dels cicles formatius s'ha de cursar d'acord amb el que es prescriu en l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears. Pel que fa al mòdul professional de Formació en Centres de Treball (d'ara endavant, FCT) dels cursos d'especialització, en general s'ha d'ajustar al que s'estableix per al mòdul d'FCT per als cicles formatius de formació professional però tenint en compte les especificitats diferencials que es preveuen en aquestes instruccions.

2.2. Per al seguiment del mòdul d'FCT, és possible usar mitjans telemàtics. Es recomana que la sessió de presentació i de conclusió del seguiment siguin presencials.

2.3. Si és possible pel tipus de formació pràctica que s'ha de desenvolupar al centre de treball, es permet que els alumnes dels cicles de grau mitjà i de grau superior i els dels cursos d'especialització que tenguin FCT puguin cursar el mòdul d'FCT de forma telemàtica. Per fer-ho, les empreses o entitats que els acullen han de reunir les condicions següents:

a. Han de permetre el teletreball als treballadors que desenvolupen tasques semblants, o almenys a part d'aquests treballadors.

b. Han de posar a disposició de l'alumne les mateixes eines tecnològiques per al teletreball que posarien a l'abast dels treballadors que desenvolupen tasques semblants, o bé han de permetre que amb les eines tecnològiques de propietat dels alumnes puguin acomplir a distància les tasques pròpies del programa formatiu de l'FCT semblants a les que realitzen els treballadors propis.

c. Han de disposar de les eines tecnològiques per poder fer el seguiment i el control de les tasques assignades a l'alumne que formen part del programa formatiu de l'FCT.

3. Flexibilitzacions

3.1. En els casos en què no sigui possible comptar amb les empreses requerides per a la realització de la formació en centres de treball o en què les circumstàncies particulars d'un alumne justifiquin dur a terme una formació en centres de treball de forma flexibilitzada, les direccions dels centres educatius disposen de les mesures de flexibilització que figuren en els punts següents d'aquestes instruccions.

3.2. L'equip docent de cada ensenyament ha de valorar, decidir i proposar a la direcció del centre educatiu quins alumnes poden accedir al mòdul d'FCT amb les mesures de flexibilització que es preveuen en aquestes instruccions. El tutor d'FCT d'aquests alumnes ha de manifestar la conformitat de dur endavant el seguiment d'aquest mòdul amb les mesures plantejades.

3.3. Els alumnes que facin l'FCT amb alguna de les mesures de flexibilització previstes en els punts següents d'aquestes instruccions han de manifestar la conformitat amb les mesures proposades. Els alumnes menors d'edat han de comptar, a més, amb la conformitat dels seus pares o tutors legals.

3.4. Els centres han de comunicar les mesures de flexibilització adoptades mitjançant l'aplicació GESTIB («Sol·licitud genèrica FP») i hi han d'adjuntar tota la documentació a què es fa referència en els punts 3.1 a 3.3.

4. Autorització de l'avançament de l'inici de l'FCT

4.1. Una de les mesures de flexibilització del mòdul professional d'FCT dels cicles formatius és la possibilitat de cursar-lo de forma anticipada al període habitual, previst a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010. També es permet avançar el període habitual de realització d'FCT en els cicles regulats d'acord amb la LOGSE que tenen una durada inferior a 2.000 hores. En canvi, no es permet avançar el mòdul d'FCT al primer curs dels cicles que es desenvolupen d'acord amb la LOE. Així mateix es recomana que els alumnes que cursin aquest mòdul de forma anticipada hi accedeixin havent assolit els coneixements de nivell bàsic de prevenció de riscs laborals.

4.2. S'autoritza l'inici anticipat de l'FCT, que es regula en l'article 44 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, sense haver de sol·licitar-ho al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

4.3. L'avançament permet que aquest mòdul es faci en un o en diferents períodes temporals, amb anterioritat a l'avaluació final dels mòduls professionals restants, sempre que cadascun dels períodes comporti almenys 100 hores efectives de pràctiques formatives per als cicles de grau mitjà i de grau superior o un mínim de 50 hores per als cicles de formació professional bàsica i per als cursos d'especialització. En tot cas, es recomana que els alumnes cursin un mínim del 25 % del mòdul d'FCT dins el període ordinari establert per a aquest mòdul d'acord amb el desplegament curricular oficial del cicle.

4.4. Si el desenvolupament de l'FCT coincideix amb els períodes lectius en els quals es cursen la resta dels mòduls formatius del currículum, cal tenir en compte que entre la formació al centre educatiu i la formació corresponent al mòdul d'FCT no es poden superar les 55 hores setmanals. Aquesta distribució ha de garantir que l'horari destinat a la formació de l'alumnat al centre, que es fa de forma presencial o a distància, respecta la càrrega horària anual assignada a cadascun dels mòduls distints del d'FCT.

4.5. Quan es cursi una part del mòdul d'FCT de manera avançada i no es puguin completar al centre de treball les hores previstes per al període d'avançament, per causes no imputables a l'alumne, es tendran en compte les hores ja fetes que tenguin una avaluació positiva. En aquest cas, els equips docents proposaran a la direcció del centre les mesures perquè l'alumne pugui completar l'FCT.

4.6. El tutor d'FCT dels alumnes que facin l'FCT avançada ha d'adaptar el programa formatiu del mòdul de manera individualitzada, d'acord amb els resultats d'aprenentatge esperats (cicles i cursos d'especialització LOE) o les capacitats terminals (cicles LOGSE) que hagin d'adquirir en cada període d'avançament amb relació als criteris d'avaluació corresponents. L'avaluació del mòdul s'ha de fer de manera conjunta per a tots els períodes avançats. No obstant això, el tutor d'FCT ha d'elaborar informes parcials, en els quals ha d'indicar les hores, els resultats d'aprenentatge o les competències adquirides i el grau d'aprofitament del programa formatiu duit a terme. Aquests informes han de constar en l'expedient de l'alumne.

4.7. Per a la gestió administrativa d'aquesta FCT avançada cal usar l'aplicació FORCET, de la mateixa forma que es fa servir per a l'FCT que es desenvolupa sense avançament.

5. Mesures de flexibilització relatives al període i a la jornada diària de realització de l'FCT

5.1. S'autoritza que els alumnes puguin cursar l'FCT en el període extraordinari de realització de les pràctiques formatives regulat en l'article 40 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010. Aquest període extraordinari inclou els dissabtes, els diumenges, els dies festius i els dies no lectius dels mesos de setembre a juny i tots els dies del mes de juliol.

5.2. Així mateix, s'autoritza que els alumnes majors d'edat puguin fer jornades superiors a les 8 hores i/o que puguin fer jornades en torn nocturn, si així estan establertes per als treballadors de les empreses on cursen l'FCT, sempre que es respecti el temps mínim de descans entre jornades i setmanes acordats en els respectius convenis laborals. Es manté la prohibició d'horari o durada excepcional de la jornada per als alumnes menors d'edat.

5.3. La direcció dels centres educatius pot acordar l'aplicació d'una de les mesures de flexibilització anteriors o de totes dues per als alumnes que les necessitin sense necessitat de demanar autorització al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

6. Realització de les pràctiques formatives en més d'un centre de treball

6.1. Es permet que els alumnes puguin fer el mòdul d'FCT en més de tres centres de treball sense haver de sol·licitar autorització al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

6.2. El tutor d'FCT dels alumnes que cursin el mòdul de forma distribuïda entre diversos centres de treball ha d'adaptar el programa formatiu del mòdul d'FCT de manera individualitzada, segons els resultats d'aprenentatge esperats (cicles i cursos d'especialització LOE) o les capacitats terminals (cicles LOGSE) que calgui assolir en cada lloc formatiu. El sumatori de les hores cursades als diferents centres és el que correspon al mòdul d'FCT del cicle corresponent.

6.3. L'avaluació del mòdul s'ha de dur a terme de manera conjunta, tenint en compte l'avaluació que es fa de l'estada en cadascun dels llocs formatius. No obstant això, el tutor d'FCT del centre ha d'elaborar informes parcials, en els quals ha d'indicar les hores, els resultats d'aprenentatge o les capacitats terminals amb relació als criteris d'avaluació establerts i el grau d'aprofitament del programa formatiu realitzat en cada lloc. Aquests informes han de constar en l'expedient de l'alumne.

7. Mesures de flexibilització relatives a la idoneïtat dels centres de treball

7.1. En cas que no es pugui realitzar o completar el mòdul d'FCT en centres de treball que compleixen les condicions de l'article 60 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010, s'autoritza de forma excepcional per al curs 2022-2023 que es puguin desenvolupar les activitats pràctiques corresponents al mòdul d'FCT en una empresa de l'entorn familiar de l'alumne, en una empresa vinculada per titularitat amb el centre educatiu on l'alumne està matriculat o bé a la mateixa empresa amb la qual l'alumne té una relació laboral, sense haver de demanar autorització al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Per aplicar aquesta flexibilització, les funcions assignades a l'alumne en el seu contracte no han de coincidir amb les previstes en el programa formatiu d'FCT corresponent.

7.2. Així mateix, si per manca de llocs formatius o per altres causes és necessari efectuar activitats pràctiques corresponents al mòdul d'FCT d'un cicle a les instal·lacions d'un centre educatiu, s'autoritza que es puguin fer tant al mateix centre educatiu on està matriculat l'alumne com en altres centres educatius, sempre que hi hagi una proposta d'activitats associades a l'entorn laboral que s'aproximi tant com sigui possible a la realitat professional. En aquest sentit, es recomana que les activitats pràctiques es facin al centre educatiu que ofereixi el lloc formatiu amb unes característiques més semblants a un centre de treball de l'àmbit professional corresponent al cicle.

7.3. En cas que l'alumne cursi un cicle formatiu en una illa que no sigui la de la seva residència habitual i pugui dur a terme el mòdul FCT a l'illa de la comunitat autònoma de les Illes Balears on resideix, s'autoritza que l'hi faci sense haver de demanar autorització al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article 63.3 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010. El tutor d'FCT del centre en què està matriculat ha de fer servir un sistema que garanteixi la qualitat en el seguiment de la formació de l'alumne sense haver-se de desplaçar d'illa.

7.4. De la mateixa forma, quan l'equip docent estimi que per facilitar la realització de l'FCT o fer-la amb una millora de qualitat, un alumne d'una illa s'ha de desplaçar a una altra que no és la de la seva residència habitual, es permet que ho pugui fer sense haver de demanar autorització al director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, sempre que es compleixin les condicions previstes en l'article 63.3 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 i que l'alumne estigui conforme a fer el desplaçament. El tutor d'FCT del centre en què està matriculat ha de fer servir un sistema que garanteixi la qualitat en el seguiment de la formació de l'alumne sense haver-se de desplaçar d'illa.

8. Implicació de la renúncia del mòdul d'FCT sobre el mòdul de projecte

La renúncia del mòdul d'FCT d'un cicle de grau superior LOE comporta la baixa del mòdul de Projecte, sense que la convocatòria que ja no es durà a terme compti per al nombre màxim de convocatòries dels dos mòduls. Aquesta renúncia s'ha de fer per escrit i s'ha d'adreçar a la direcció del centre educatiu amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de la sessió d'avaluació que determina l'accés a les pràctiques formatives.

9. Renúncia del mòdul de Projecte

9.1. El mòdul de Projecte es cursa durant el darrer període del cicle formatiu i s'ha d'avaluar una vegada cursat el mòdul d'FCT.

9.2. L'alumne pot renunciar al mòdul de Projecte amb una antelació mínima de 21 dies hàbils abans de la sessió d'avaluació final del mòdul. Aquesta renúncia comporta que la convocatòria no compta per al nombre màxim de convocatòries en què es pot realitzar aquest mòdul. La renúncia al mòdul de Projecte no implica la renúncia a seguir cursant el mòdul d'FCT.