Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 402792
Resolució de dia 18 de juliol de 2022 de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials d’atorgament i denegació de les ajudes econòmiques individuals a persones majors de l’institut Mallorquí d’Afers Socials per l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant, IMAS) de 8 d'octubre de 2021 (Nº 15405), es va aprovar convocatòria extraordinària d'ajudes econòmiques individuals per a persones majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per l'any 2021 (BOIB núm. 142 , 16 d'octubre de 2021).

2. En aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import TOTAL de CINC-CENTS SETANTA-CINC MIL EUROS (575.000,00€) del pressupost de despeses de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) del 2021; i va assolir el caràcter de extraordinària la convocatòria atès que aquest pressupost es va distribuir de la manera següent i va comprendre aquests dos períodes subvencionables:

  • Per la sol·licitud de subvenció per a despeses de l' 01/01/2019 fins al 26/11/2020 es destina un pressupost de 300.000,00€ de l'aportació extraordinària amb càrrec a la partida 10.23129.78901.
  • Per la sol·licitud de subvenció per a despeses del 27/11/2020 a 2021es destina un pressupost de 275.000,00€, del pressupost de despeses de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) de l'anualitat 2021 amb càrrec a la partida pressupostària 10.23129.78901.

3. Així, el 13 de juliol de 2022 va entrar via SEGEX al Servei Juridicoadministratiu de l'IMAS, l'informe proposta signat per la Cap del Servei d'Atenció Sociosanitària amb el vist-i-plau de la Directora insular d'Atenció Sociosanitària, proposant els atorgaments i denegacions de les sol·licituds rebudes i estudiades.

4. Atès que que les persones beneficiàries proposades i que s'adjunten a l'annex I de l'informe proposta han presentat la documentació contemplada a les bases de la convocatòria i s'ha verificat el compliment de la resta de requisits exigits a aquestes i a la normativa específica reguladora de la subvenció, a aquest informe van proposar el següent:

«1. La CONCESSIÓ i RECONEIXEMENT de les subvencions a favor de les persones beneficiàries proposades a l'Annex I, que fa un total de 574.947,79€ (cinc-cents setanta-quatre mil, nou-cents quaranta-set amb setanta-nou cèntims).

2. ENDOSSAR l'obligació de les subvencions reconegudes al punt anterior, relacionades a l'Annex I.

3. ORDENAR EL PAGAMENT de les subvencions a favor de les persones beneficiàries proposades a l'Annex I.»

Consideracions jurídiques

Pel que fa a a la competència, i d'acord amb el tercer punt de la resolució de 8 d'octubre de 2021 (Nº 15405), on es va aprovar convocatòria extraordinària d'ajudes econòmiques individuals per a persones majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per l'any 2021 (BOIB núm. 142 , 16 d'octubre de 2021), l'òrgan competent per aprovar aquesta resolució d'atorgaments i denegacions és la GERÈNCIA de l'IMAS per delegació de la presidenta.

Pel que fa al fons,

L'article 8 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que indica que amb caràcter previ a l'atorgament de les subvencions, s'han d'aprovar les normes que estableixin les bases reguladores de concessió en els termes que preveu la Llei (BOE núm 276, de 18 de novembre de 2003).

L'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca (OGS) aprovada en sessió de 23 de desembre de 2016, i modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juny de 2018 en especial referència a l'establert al seu article 1 que determina que té per objecte regular el règim jurídic general de les subvencions atorgades pel Consell Insular de Mallorca, els organismes autònoms que en depenen i les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents que atorguin subvencions dins l'exercici de potestats administratives. Així com, vist que aquesta OGS dóna compliment al previst al Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions adequant, d'acord amb la Disposició addicional segona d'aquest Decret legislatiu, l'activitat de concessió de subvencions del Consell a l'establert a la mateixa Llei (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017 i BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

El Pla estratègic de subvencions de l'IMAS per l'any de 2021(BOIB NÚM. 180 de 30 de desembre de 2021, modificacions actualitzades 27-12-2021)

Pel que fa al procediment ,

La resolució de la presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant, IMAS), de 8 d'octubre de 2021 (Nº15405), que va aprovar convocatòria extraordinària d'ajudes econòmiques individuals per a persones majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per l'any 2021 (BOIB núm. 142 , 16 d'octubre de 2021).

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

Pel que fa a la fiscalització, els documents comptables s'emeten a càrrec de la partida pressupostària 10.23129.78901 (Referència comptable Q/2022/530 i Q/2022/533), quedant l'aprovació supeditada a l'informe favorable de la Intervenció Delegada.

En virtut de la competència atribuïda legalment,

RESOLC

Primer. ATORGAR les ajudes econòmiques de la convocatòria pública d'ajudes econòmiques individuals per a persones majors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per l'any 2021, per un import TOTAL del 574.947,79€ .

Segon. DISPOSAR i RECONÈIXER a favor dels beneficiaris relacionats a l'annex I, una despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total de 574.947,79€ , càrrec de la partida pressupostària 10.23129.78901 (Referència comptable Q/2022/530 i Q/2022/533), i CANCEL·LAR la corresponent diferència comptable.

Tercer. ORDENAR EL PAGAMENT dels imports relacionats als punt anterior a favor de la relació de beneficiaris, representants legals o endossataris que figuren a l'annex I d'aquesta resolució.

Quart. DENEGAR les ajudes econòmiques a les persones i pels motius que es relacionen a l'annex II que s'adjunta a la present resolució, per els motius indicats.

Cinquè. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com a la Base Nacional de Dades de Subvencions.

Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Direcció Insular d'Atenció Sociosanitària, al Servei de Gestió Econòmica i a la Intervenció Delegada de l'IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 18 de juliol de 2022 La presidenta de l'IMAS Sofía Alonso Bigler

ANNEX I Ajudes econòmiques individuales a persones majors atorgades per a l'any 2021

Ajudes atorgades de les despeses realitzades durant el període comprés entre el dia 01/01/2019 fins al 26/11/2020.

Núm. Expedient

DNI

Concepte sol·licitat

Import definitiu

(en euros)

Import sol·licitat

(en euros)

Endossos

1

41392782G

Audiòfon dret

884

884

 

1

41392782G

Audiòfon esquerre

1105

1105

 

249

78171842V

Ulleres

320

390,01

 

892

43133046L

Ulleres

189

189

 

935

51852107X

Audiòfon dret

1062

1062

 

1550

41275613C

Audiòfon dret

1070

1070

 

1807

78183931P

Audiòfon dret

1750

2064

 

1842

00750466E

Ulleres

236

236

 

2034

78194286J

Audiòfon dret

1750

2000

 

2363

78188472H

Audiòfon dret

1350

1350

 

2802

Y0067578H

Ulleres

275

275

 

2927

41311572F

Coixins antiescares

35

35

 

3339

41146367B

Ulleres

320

1057

 

3470

36251437X

Somier llit hospitalari

370

400

 

3531

73370052Y

Ulleres

212

212

 

3558

41372298J

Ulleres

206,1

206,1

 

3758

41339879R

Reparació d'audiòfons o d'implants coclears (material i mà d' obra)

188

188

 

3853

41295669C

Audiòfon esquerre

1750

2111,99

 

3853

41295669C

Cadira de dutxa/WC

250

250

 

3854

41329386L

Reparació de pròtesi dental

85

900

 

3854

41329386L

Cadira de rodes

245,95

280,95

 

3855

78166624C

Reparació de pròtesi dental

85

1000

 

3855

78166624C

Elevador WC

39,95

39,95

 

3918

41270713L

Audiòfon esquerre

1500

1500

 

3933

41339259W

Ulleres

320

1335

 

4246

25897283L

Audiòfon dret

1445

1445

 

4270

29697919C

Caminadors

74,07

250

 

4362

41308904F

Pròtesis dental

478,57

478,57

 

4455

41387371K

Ulleres

230

230

 

4465

41332564T

Audiòfon esquerre

1750

4959

 

4556

41104959A

Pròtesis dental

724

724

 

4568

41199846S

Matalàs antiescares

191

191

 

4588

41275112W

Ulleres

115

115

 

4632

43013468H

Ulleres

189

189

 

4635

74698537B

Llit hospitalari/adaptat

1630,99

1630,99

 

4637

41373423B

Audiòfon esquerre

1700

1700

 

4639

41310640H

Seient giratori de banyera

140

140

 

4641

41304013S

Llit hospitalari/adaptat

1210

1210

 

4644

41335082B

Audiòfon dret

1450

1450

 

4645

38762553D

Pròtesis dental

800

4700

 

4647

78188960T

Ulleres

320

736

 

4648

12207545L

Audiòfon dret

1750

1900

 

4685

42945850C

Ulleres

320

357

 

4704

05069589K

Matalàs antiescares

250

250

 

4720

41276553V

Pròtesis dental

875

1240

 

4722

78177205K

Matalàs antiescares

250

250

 

4733

23532616M

Audiòfon dret

1569

1569

 

4749

41254721N

Audiòfon dret

1750

1800

 

4751

24994319N

Llit hospitalari/adaptat

1650

1650

Centro Ortopédico Palma, S.A.L

4757

41351503X

Ulleres

320

560

 

4771

41288332C

Llit hospitalari/adaptat

1795

1900

 

4779

X6828270F

Audiòfon dret

1750

2113

 

4780

41257417V

Ulleres

129

129

 

4781

41249436V

Ulleres

129

129

 

4782

41255285R

Audiòfon dret

1750

2350

 

4807

12892884G

Audiòfon dret

1750

3684

 

4813

41148922J

Audiòfon esquerre

1500

1500

 

4818

46311890X

Ulleres

281,75

281,75

 

4832

41401744L

Grua

1309

1309

 

4845

78189203J

Ulleres

320

499

 

4846

41374576Z

Audiòfon esquerre

1750

2611

 

4852

41376492K

Ulleres

320

684

 

4853

X2753752P

Audiòfon dret

1750

3108

 

4855

41357018M

Llit hospitalari/adaptat

1650

1650

Centro Ortopédico Palma, S.A.L

4865

54875436N

Audiòfon dret

1750

1883

 

4873

41350797V

Audiòfon dret

1750

4540

 

4875

41306313S

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

2000

7810

 

4882

41117010W

Audiòfon dret

1750

3969

 

4883

04540176E

Cadira de rodes

785

785

 

4892

19789503G

Audiòfon dret

1750

2112

 

4902

41102818R

Audiòfon dret

1750

1750

 

4907

42959396L

Audiòfon dret

1750

1750

ALTICLAR, C.B.

4931

78165659K

Audiòfon dret

1750

4830

 

4945

41359712P

Ulleres

320

842,1

 

4951

41344760Y

Ulleres

320

599

 

4956

41205886Y

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

2000

2970

 

4958

78192260B

Audiòfon dret

1237,81

2590,92

 

4983

41366195M

Reparació de pròtesi dental

70

290

 

4987

41359893M

Ulleres

146,44

146,44

 

4988

03688202Z

Ulleres

320

450

 

5025

28362054H

Pròtesis dental

500

500

 

5035

41333648A

Pròtesis dental

875

2000

 

5037

74547117T

Llit hospitalari/adaptat

1260

1260

 

5057

41352544Q

Pròtesis dental

500

500

 

5096

41340641G

Audiòfon dret

1548,66

1548,66

 

5099

27042972D

Audiòfon dret

1750

2600

 

5112

45614229P

Audiòfon dret

1250

1250

 

5114

51591949M

Audiòfon esquerre

1750

2066

 

5119

55089102P

Audiòfon dret

1315,37

1315,37

 

5120

41416627K

Audiòfon dret

1750

1927

 

5121

01353171N

Audiòfon dret

1750

1850

 

5122

12119943R

Audiòfon dret

1750

1750

 

5123

22607954N

Audiòfon esquerre

1750

1790,99

 

5130

41395744E

Ulleres

320

320

 

5133

23602081X

Audiòfon dret

1750

2100

 

5134

41190236L

Caminadors

38,32

38,32

 

5163

22898902X

Ulleres

320

320

 

5169

41318931Y

Audiòfon dret

1750

3517,5

 

5171

41373281F

Audiòfon dret

1350

1350

 

5186

74704664C

Audiòfon dret

1750

1776

 

5209

41286193C

Cadira de dutxa/WC

320

350

 

5230

41331830W

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

2000

2750

 

5246

00373983A

Reparació de pròtesi dental

85

320

 

5259

18232375E

Pròtesis dental

540

540

 

5260

41099036Z

Pròtesis dental

275

275

 

5278

22520225M

Pròtesis dental

875

2346

 

5293

42966914Q

Audiòfon dret

1750

6230

 

5297

41390423Z

Grua

563,95

563,95

 

5303

38538109E

Audiòfon dret

1547

1547

 

5307

78172778X

Cadira de rodes

332,95

332,95

 

5312

12092746J

Reparació de pròtesi dental

32

32

 

5315

25539542C

Pròtesis dental

480

480

 

5328

30098793G

Audiòfon dret

900

900

 

5331

41346812B

Pròtesis dental

180

280

 

5344

41353377K

Audiòfon dret

1650

3300

 

5386

X6087459A

Pròtesis dental

350

378

 

5387

41347095H

Audiòfon dret

1750

1770

 

5389

49922568X

Pròtesis dental

450

450

 

5392

41377751S

Ulleres

320

605

 

5398

78173914L

Audiòfon dret

1750

4400

 

5402

30170344W

Audiòfon dret

1750

6046,25

 

5420

41098628C

Audiòfon dret

1750

1965

 

5420

41098628C

Audiòfon esquerre

1750

1965

 

5426

41198138D

Audiòfon dret

1750

2093

 

5427

41231229A

Ulleres

320

320

 

5436

41338368P

Audiòfon esquerre

1750

2835,91

 

5436

41338368P

Audiòfon dret

1750

2835,91

 

5444

78168526J

Audiòfon dret

1100

1100

 

5449

42963627H

Ulleres

320

737,5

 

5458

42958487F

Plantilles

67

300

 

5481

16218281S

Scooter/Cadira elèctrica

1275,04

1275,04

 

5498

41372440V

Audiòfon dret

1750

2676,5

 

5508

41123124K

Cadira de rodes fixa per a inodor i WC

146,88

146,88

 

5513

78184576D

Pròtesis dental

875

2425,9

 

5516

41376954T

Llit hospitalari/adaptat

850

850

 

5516

41376954T

Pròtesis dental

450

450

 

5519

41384756M

Pròtesis dental

325

325

 

5520

78195516R

Audiòfon dret

1750

3725

 

 

 

TOTAL:

133.319,80 €

 

 

Ajudes atorgades de les despeses realitzades entre el dia 27/11/2020 i fins al 15/11/2021.

Núm. Expedient

DNI

Concepte sol·licitat

Import sol·licitat

(en euros)

Import definitiu

(en euros)

Endossatari

211

24092759Y

Audiòfon dret

2950

1458,62

 

246

41301653R

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

249

78171842V

Lentilles

360,01

258,38

 

366

22876262W

Audiòfon dret

1400

1166,9

 

387

04983703V

Audiòfon dret

3000

1458,62

 

406

41331527K

Audiòfon dret

2374

1458,62

 

406

41331527K

Audiòfon esquerre

2374,04

1458,62

 

482

41351805J

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

487

41357866W

Ulleres

439

266,72

 

650

09657083G

Audiòfon esquerre

1760

1458,62

 

659

25237103P

Audiòfon dret

3912

1458,62

 

764

41104866W

Audiòfon esquerre

1350

1125,22

 

936

41301310A

Audiòfon dret

750

625,12

 

940

23633469A

Pròtesis dental

350

291,72

 

966

41373615L

Audiòfon dret

4721,5

1458,62

 

976

41242738N

Audiòfon dret

1400

1166,9

 

1060

78173515B

Ulleres

550

266,72

 

1269

43033051M

Ulleres

240,4

200,37

 

1340

41399244A

Audiòfon esquerre

1818

1458,62

 

1340

41399244A

Ulleres

283

235,88

 

1428

00404148S

Ulleres

400

266,72

 

1842

00750466E

Ulleres

196

163,37

 

1886

41305078E

Reparació d'audiòfons o d'implants coclears (material i mà d'obra)

400

333,4

 

1963

41362699M

Audiòfon dret

2223

1458,62

 

1969

26395906W

Pròtesis dental

1045

729,31

 

2034

78194286J

Audiòfon esquerre

2000

1458,62

 

2038

41341869J

Ulleres

350

266,72

PALMA OPTICOS S.L

2061

06159235L

Audiòfon dret

1800

1458,62

 

2081

41204643M

Cadira de dutxa/WC

398

266,72

 

2196

41385034F

Ulleres

250

208,37

 

2363

78188472H

Audiòfon esquerre

1350

1125,22

 

2610

41346775C

Audiòfon dret

1600

1333,6

 

2610

41346775C

Ulleres

196

163,37

 

2646

41384468Q

Pròtesis dental

1100

729,31

 

2674

49776455Q

Pròtesis dental

300

250,05

 

2675

X7518379R

Pròtesis dental

650

541,77

 

2681

X0378119E

Reparació de pròtesi dental

165

70,85

 

2751

78190352N

Ulleres

360

266,72

 

2759

41394874A

Pròtesis dental

5067

729,31

 

2802

Y0067578H

Ulleres

350

266,72

 

2895

45257667S

Pròtesis dental

2520

729,31

 

3014

78179914Q

Audiòfon esquerre

1800

1458,62

 

3044

41277943G

Audiòfon dret

1476,75

1230,87

 

3044

41277943G

Ulleres

380

266,72

 

3114

41394840S

Ulleres

491

266,72

 

3135

41340971N

Audiòfon dret

 

1458,62

ALTICLAR, C.B.

3171

X5495208W

Ulleres

360

266,72

 

3201

42950071D

Pròtesis dental

4405

729,31

 

3244

41374380W

Audiòfon dret

1224

1020,2

 

3295

41328727G

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

3339

41146367B

Ulleres

690

266,72

 

3388

02059766R

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

3391

41309286K

Audiòfon dret

2500

1458,62

 

3404

36959997D

Ulleres

525

266,72

 

3415

41401917P

Ulleres

119

99,19

 

3439

29410943S

Audiòfon dret

1200

1000,2

 

3502

41301514T

Audiòfon esquerre

2200

1458,62

 

3506

41280876Q

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

3514

78187664S

Audiòfon esquerre

2114

1458,62

 

3580

05442033A

Ulleres

896

266,72

 

3743

28312351H

Reparació d'audiòfons o d'implants coclears (material i mà d'obra)

365

304,23

 

3750

23143637W

Audiòfon dret

2200

1458,62

 

3750

23143637W

Audiòfon esquerre

2200

1458,62

 

3758

41339879R

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

3765

41177011L

Audiòfon esquerre

2034,5

1458,62

 

3765

41177011L

Llit hospitalari/adaptat

873

727,65

 

3770

41372582K

Plantilles

150

55,84

 

3806

23580667D

Reparació d'audiòfons o d'implants coclears (material i mà d'obra)

195

162,53

 

3816

22374716V

Reparació d'audiòfons o d'implants coclears (material i mà d'obra)

445

370,91

 

3826

01359013N

Pròtesis dental

520

433,42

 

3853

41295669C

Audiòfon dret

2111,99

1458,62

 

3854

41329386L

Cadira de dutxa/WC

120

100,02

 

3855

78166624C

Cadira de dutxa/WC

120

100,02

 

3868

41357240C

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

 

3891

41164805A

Audiòfon esquerre

1700

1416,95

 

3899

78191408X

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

3916

25271325Y

Reparació de pròtesi dental

350

70,85

 

3933

41339259W

Ulleres

590

266,72

 

3984

04973359T

Pròtesis dental

90

75,01

 

3996

25534750N

Ulleres

389

266,72

 

4267

70707865T

Audiòfon dret

1870

1458,62

 

4271

23734116W

Audiòfon esquerre

2100

1458,62

 

4273

78186209D

Audiòfon esquerre

2300

1458,62

 

4276

78168154D

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4288

41313156G

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4289

41327818S

Audiòfon dret

1300

1083,55

 

4292

41370504J

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4294

28389139D

Audiòfon esquerre

1500

1250,25

 

4296

17826385M

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4302

01768459N

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4308

24030261E

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4327

41284360G

Ulleres

200

166,7

 

4362

41308904F

Audiòfon esquerre

1965

1458,62

 

4367

41337985Q

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4383

41348511P

Audiòfon esquerre

1500

1250,25

 

4386

78169508Y

Audiòfon esquerre

1800

1458,62

 

4388

41384487N

Audiòfon esquerre

1800

1458,62

 

4402

24112068H

Pròtesis dental

950

729,31

 

4408

78190846T

Audiòfon esquerre

1500

1250,25

 

4413

41314114L

Matalàs d'aire amb compressor

145,01

50,01

 

4440

42948337T

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4467

75355479G

Ulleres

808

266,72

 

4467

75355479G

Llit hospitalari/adaptat

495

412,58

 

4501

41351589G

Ulleres

670

266,72

 

4501

41351589G

Pròtesis dental

1500

729,31

 

4541

41247294Z

Pròtesis dental

1100

416,75

 

4542

41264769D

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

 

4543

41282623S

Audiòfon esquerre

1800

1458,62

 

4544

X6555045E

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4545

41199187T

Audiòfon dret

3282

1458,62

 

4568

41199846S

Coixins antiescares

61,95

51,64

 

4617

06765809Z

Audiòfon esquerre

1800

1458,62

 

4643

78179666K

Pròtesis dental

3650

729,31

 

4647

78188960T

Pròtesis dental

1140

729,31

 

4656

41184826Z

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

6853

1667

 

4722

78177205K

Llit hospitalari/adaptat

1930

1458,62

 

4722

78177205K

Grua

1016

846,84

 

4749

41254721N

Audiòfon esquerre

1800

1458,62

 

4761

41286861K

Ulleres

230

191,7

 

4773

72564701T

Pròtesis dental

1680

729,31

 

4782

41255285R

Ulleres

420

266,72

 

4815

78169696X

Audiòfon dret

2598,25

1458,62

 

4818

46311890X

Reparació d?`audiòfons o d?`implants coclears (material i mà d?`obra)

65

54,18

 

4852

41376492K

Ulleres

646

266,72

 

4859

41192543A

Llit hospitalari/adaptat

1957,6

1496,13

 

4896

42959681M

Ulleres

130

108,35

 

4901

42951126Y

Ulleres

279

232,55

 

4902

41102818R

Audiòfon esquerre

1700

1416,95

 

4907

42959396L

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

4945

41359712P

Audiòfon esquerre

2275

1458,62

 

4981

43179906M

Audiòfon dret

2261,5

1458,62

 

4981

43179906M

Audiòfon esquerre

2261,5

1458,62

 

4983

41366195M

Ulleres

650

266,72

 

4990

41372820Y

Pròtesis dental

1070

729,31

 

4997

41332665D

Pròtesis dental

500

416,75

 

5025

28362054H

Audiòfon dret

4422,5

1458,62

 

5077

28415989H

Grua

1395

1162,73

 

5098

41214990W

Llit hospitalari/adaptat

1950

1496,13

 

5099

27042972D

Ulleres

496

266,72

 

5100

41302286J

Scooter/Cadira elèctrica

2290

1667

 

5101

38698930G

Plantilles

58

48,34

 

5103

41344404H

Audiòfon dret

1280

1066,88

 

5103

41344404H

Audiòfon esquerre

1024

853,5

 

5105

14241298C

Audiòfon dret

3000

1458,62

 

5106

04464134H

Audiòfon dret

6052,5

1458,62

 

5107

75383196Y

Audiòfon dret

1812

1458,62

 

5109

43130252P

Pròtesis dental

670

558,44

 

5110

41279049Y

Llit hospitalari/adaptat

1527

1272,75

 

5111

41340950Z

Llit hospitalari/adaptat

1200

1000,2

 

5113

78169977S

Matalàs antiescares

850

308,39

 

5116

08692366E

Audiòfon dret

1875

1458,62

 

5117

54630512S

Ulleres

305,05

254,26

 

5118

41335709V

Audiòfon dret

1200

1000,2

 

5121

01353171N

Pròtesis dental

407

339,23

 

5124

50260912R

Pròtesis dental

2200

729,31

 

5126

41230218G

Audiòfon dret

2980

1458,62

 

5127

41230865F

Pròtesis dental

7700

729,31

 

5128

41129572Y

Llit hospitalari/adaptat

1475

1229,41

 

5129

50818914T

Pròtesis dental

1300

729,31

 

5131

23570160J

Ulleres

999

266,72

 

5132

39100818J

Audiòfon dret

3564,58

1458,62

 

5133

23602081X

Audiòfon esquerre

2100

1458,62

 

5134

41190236L

Post banyera

35,51

29,6

 

5135

41385346C

Audiòfon dret

4300

1458,62

 

5136

78187131B

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5137

74406720H

Audiòfon dret

3500

1458,62

 

5138

40554323X

Audiòfon esquerre

2158

1458,62

 

5139

78182810Z

Audiòfon dret

4300

1458,62

 

5140

41386750K

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

6600

1667

 

5141

41350502K

Audiòfon dret

3624

1458,62

 

5142

Y4691686E

Audiòfon dret

575

479,26

 

5143

16213500H

Llit hospitalari/adaptat

957,04

797,69

 

5144

78184261Q

Scooter/Cadira elèctrica

1150

958,52

 

5145

42944857Q

Audiòfon dret

3240

1458,62

 

5146

75305159P

Ulleres

195

162,53

 

5147

78168421T

Pròtesis dental

3040

729,31

 

5148

41272945C

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

8119,4

1667

 

5149

78172128G

Ulleres

260

216,71

 

5150

41377261P

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

6219,99

1667

 

5151

78191122T

Audiòfon esquerre

2400

1458,62

 

5152

41261553J

Llit hospitalari/adaptat

784

653,46

 

5154

41371786F

Audiòfon dret

2095

1458,62

 

5156

28574577K

Audiòfon esquerre

1900

1458,62

 

5157

42978800B

Audiòfon esquerre

1400

1166,9

 

5158

75472925N

Audiòfon dret

3390

1458,62

 

5159

05866982G

Audiòfon esquerre

1507,5

1256,5

 

5159

05866982G

Audiòfon dret

2010

1458,62

 

5160

41330707Y

Audiòfon dret

1950

1458,62

 

5161

41355345B

Audiòfon dret

1950

1458,62

 

5162

41200953H

Pròtesis dental

1121

729,31

 

5164

41397934G

Audiòfon dret

1700

1416,95

 

5165

41314764W

Ulleres

613,94

266,72

 

5167

X5296981N

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

 

5168

41259518W

Audiòfon dret

1850

1458,62

 

5171

41373281F

Audiòfon esquerre

1400

1166,9

 

5172

41329007P

Pròtesis dental

500

416,75

 

5173

37335203Q

Adquisició de vehicle adaptat o adaptació d?`automòvil

24580,73

1667

 

5174

41349159N

Audiòfon dret

4346,94

1458,62

 

5175

42963586T

Audiòfon esquerre

2250

1458,62

 

5177

41335589N

Audiòfon dret

2400

1458,62

 

5178

41360611X

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5179

42954297A

Audiòfon dret

2100

1458,62

 

5180

78180741S

Barres de paret

175

133,36

 

5181

41195211A

Llit hospitalari/adaptat

1304,37

1087,19

 

5182

41379556A

Audiòfon dret

3420

1458,62

 

5183

78182472K

Audiòfon dret

2800

1166,9

 

5184

41363846W

Audiòfon dret

1965

1458,62

 

5185

78192800E

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5187

78184951Q

Audiòfon dret

5100

1458,62

 

5188

18317308Q

Audiòfon esquerre

1670

1391,94

 

5189

78172090N

Audiòfon dret

1965

1458,62

 

5191

41329718Y

Audiòfon esquerre

2000

1458,62

 

5192

Y5429956S

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5193

54873958Y

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

 

5195

41333886B

Audiòfon esquerre

995,01

829,34

 

5196

41388809X

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5197

41391626K

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5198

78181258A

Audiòfon esquerre

1760

1458,62

 

5199

41298523E

Audiòfon dret

1800

1458,62

 

5201

78191695K

Audiòfon esquerre

1005

837,67

 

5202

05068277C

Grua

1714,53

1230,25

 

5203

41237791X

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

2860

1667

 

5204

41313942P

Audiòfon esquerre

1471,86

1226,8

 

5204

41313942P

Audiòfon dret

1471,86

1226,8

 

5205

41298725V

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5206

06078659N

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5207

X4292543F

Pròtesis dental

3036

729,31

 

5210

78177364L

Audiòfon dret

2110

1458,62

 

5211

78185872V

Audiòfon dret

1965

1458,62

 

5212

36740695N

Audiòfon dret

1600

1333,6

 

5213

78187773D

Seient giratori de banyera

125

104,19

 

5214

41346689A

Audiòfon esquerre

2310

1458,62

 

5215

41325862Z

Audiòfon dret

1800

1458,62

 

5216

41399733D

Audiòfon dret

1500

1250,25

 

5220

41225813S

Audiòfon dret

1350

1125,22

 

5221

38204625S

Audiòfon dret

1979

1458,62

 

5223

41357429W

Pròtesis dental

1430

729,31

 

5225

41175984G

Audiòfon esquerre

1740

1450,29

 

5227

41332469C

Audiòfon dret

1850

1458,62

 

5228

41387667H

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5229

41238865A

Elevador WC

39,9

33,26

 

5234

03378627L

Audiòfon dret

2300

1458,62

 

5235

41337481H

Audiòfon dret

2250

1458,62

 

5236

78185713L

Audiòfon esquerre

2250

1458,62

 

5237

78166884G

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5238

42984186S

Audiòfon esquerre

2400

1458,62

 

5239

41357202M

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5240

78183679D

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5241

42952470Q

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5242

30052289Y

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5243

78180028S

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5244

78194676N

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5245

23561334L

Cadira de rodes

265

220,88

 

5246

00373983A

Reparació de pròtesi dental

200

70,85

 

5247

42957152Y

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5248

42993034P

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5249

41338978C

Ulleres

275

229,21

 

5250

42967577N

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5251

41321799E

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5252

41281847K

Llit hospitalari/adaptat

575

479,26

 

5254

41381234W

Llit hospitalari/adaptat

2200

1496,13

 

5255

X0522259K

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5256

41237824C

Llit hospitalari/adaptat

575

479,26

 

5257

78168082Y

Pròtesis dental

1400

729,31

 

5258

36816557C

Audiòfon dret

2394

1458,62

 

5260

41099036Z

Audiòfon dret

2355,2

1458,62

 

5261

41392997N

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

9680

1667

 

5263

41391651T

Audiòfon dret

1700

1416,95

 

5264

74453690E

Llit hospitalari/adaptat

1000

833,5

 

5266

41393706P

Audiòfon dret

3600

1458,62

 

5267

06895344J

Audiòfon dret

1650

1375,27

 

5268

41350348M

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5271

23756835C

Audiòfon dret

1600

1333,6

 

5272

78186483F

Ulleres

342,7

266,72

 

5273

49484053J

Pròtesis dental

420

350,07

 

5273

49484053J

Ulleres

543

266,72

 

5274

36467383D

Cadira de rodes fixa per a inodor i WC

117,95

98,31

 

5274

36467383D

Cadira de dutxa/WC

29,95

24,96

 

5274

36467383D

Coixins antiescares

23,99

20

 

5275

42960642T

Audiòfon esquerre

1034,99

862,66

 

5276

41332964D

Pròtesis dental

840

700,14

 

5277

74572541D

Ulleres

155

129,19

 

5280

41284130G

Ulleres

80

66,68

 

5281

41214959V

Audiòfon esquerre

2500

1458,62

 

5282

38769332A

Audiòfon esquerre

2327

1458,62

 

5282

38769332A

Audiòfon dret

2327

1458,62

 

5283

41342466N

Pròtesis dental

1800

729,31

 

5284

30011280Y

Audiòfon dret

4888

1458,62

 

5285

78186308Q

Pròtesis dental

935

729,31

 

5286

31507140S

Llit hospitalari/adaptat

1795

1496,13

 

5287

42715667K

Pròtesis dental

1000

729,31

 

5288

41200606Q

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

6000

1667

 

5289

41355815K

Llit hospitalari/adaptat

743

619,29

 

5290

41275508F

Matalàs antiescares

145

120,86

 

5291

78166902E

Llit hospitalari/adaptat

1398

1165,23

 

5292

41282346Z

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

8400

1667

 

5295

41380678K

Pròtesis dental

1600

729,31

 

5296

41220910B

Pròtesis dental

860

716,81

 

5296

41220910B

Ulleres

410

266,72

 

5298

41212651D

Cadira de dutxa/WC

443

266,72

 

5299

31298249X

Audiòfon dret

2400

1458,62

 

5300

35372905D

Cadira de rodes

250

208,37

 

5300

35372905D

Matalàs antiescares

90,75

75,64

 

5300

35372905D

Coixins antiescares

60,5

50,43

 

5301

78174591Y

Audiòfon dret

2110

1458,62

 

5302

42976089Z

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

8534,9

1667

 

5305

41123672V

Ulleres

388

266,72

 

5306

41105278T

Audiòfon dret

2010

1458,62

 

5307

78172778X

Llit hospitalari/adaptat

1600

1333,6

 

5309

41376856V

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5311

30160816L

Audiòfon esquerre

1900

1458,62

 

5312

12092746J

Pròtesis dental

275

229,21

 

5313

41346787D

Audiòfon dret

4488

1458,62

 

5314

X0009350N

Cadira de rodes

2426

1667

 

5317

41403924Z

Pròtesis dental

2000

729,31

 

5321

42974807C

Ulleres

562

266,72

 

5323

78171940T

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5324

X3379357J

Audiòfon dret

1607

1339,43

 

5324

X3379357J

Audiòfon esquerre

1607

1339,43

 

5325

41189434E

Llit hospitalari/adaptat

1145

916,85

 

5326

37585078L

Pròtesis dental

1330

729,31

 

5327

43151029Q

Audiòfon esquerre

1550

1291,92

 

5329

41359814H

Pròtesis dental

550

458,42

 

5333

41370970L

Audiòfon dret

3400

1416,95

 

5336

08755551A

Audiòfon dret

1873,5

731,19

 

5337

41316134S

Audiòfon esquerre

2361,25

1458,62

 

5339

78185287F

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

8245

1667

 

5340

31162408F

Audiòfon dret

4250

1458,62

 

5341

24697433X

Audiòfon dret

3747

1458,62

 

5343

25292250R

Pròtesis dental

510

368,41

 

5345

78197687X

Pròtesis dental

1135

729,31

 

5347

27248634M

Ulleres

199

165,87

 

5348

Y4393444K

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B.

5349

41344796L

Audiòfon esquerre

2300

1458,62

 

5350

41376338M

Audiòfon dret

1898

1458,62

 

5350

41376338M

Audiòfon esquerre

1898

1458,62

 

5350

41376338M

Ulleres

360,03

266,72

 

5352

43219009P

Audiòfon dret

2992

1246,92

 

5353

41352575R

Llit hospitalari/adaptat

1795

1496,13

 

5354

24103149T

Audiòfon dret

3636

1458,62

 

5355

49864009D

Audiòfon dret

1323

1102,72

 

5356

41377070R

Audiòfon esquerre

2400

1458,62

 

5357

41185743B

Audiòfon dret

1462,5

1218,99

 

5357

41185743B

Audiòfon esquerre

1462,5

1218,99

 

5358

70226284Q

Llit hospitalari/adaptat

1795

1496,13

CENTRO ORTOPÉDICO PALMA S.A.L

5358

70226284Q

Cadira de dutxa/WC

70

58,34

 

5359

78166899L

Audiòfon dret

3882

1458,62

 

5360

41285955N

Seient giratori de banyera

130

108,35

 

5361

41365499E

Audiòfon dret

3270

1458,62

 

5362

78170143C

Audiòfon dret

4550

1458,62

 

5363

41271726C

Llit hospitalari/adaptat

1762

1468,63

 

5363

41271726C

Caminadors

163,76

61,74

 

5363

41271726C

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

3426,5

1667

 

5364

06121773R

Audiòfon dret

2000

1458,62

 

5365

41311730G

Llit hospitalari/adaptat

1650

1375,27

 

5366

41286583L

Caminadors

116,19

61,74

 

5368

42945050W

Ulleres

633

266,72

 

5368

42945050W

Audiòfon dret

5600

1458,62

 

5369

26372998W

Audiòfon dret

3406

1419,45

 

5372

41259552J

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

2277,55

1667

 

5374

41377067K

Audiòfon esquerre

1175

979,36

 

5375

42953910F

Ulleres

846

266,72

 

5376

24103285K

Audiòfon dret

1480

1233,58

 

5377

41377844Q

Audiòfon dret

3190

1458,62

 

5378

78178308C

Elevador WC

45

37,51

 

5378

78178308C

Llit hospitalari/adaptat

1300

1083,55

 

5379

X9201172E

Ulleres

159

132,53

 

5381

41328196W

Audiòfon dret

4400

1458,62

 

5382

 

Audiòfon esquerre

2200

1458,62

 

5383

41380972Q

Cadira de dutxa/WC

65

54,18

 

5383

41380972Q

Barres de paret

52

43,34

 

5384

41320657F

Llit hospitalari/adaptat

1470

1225,24

 

5385

78176106A

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

2860

1667

 

5386

X6087459A

Ulleres

448

266,72

 

5388

22283062H

Llit hospitalari/adaptat

1345

1121,06

 

5389

49922568X

Pròtesis dental

500

416,75

 

5390

41380375V

Scooter/Cadira elèctrica

1759,88

1466,86

 

5392

41377751S

Plantilles

115

55,84

 

5396

41375937H

Ulleres

590

266,72

 

5397

42963936M

Ulleres

342,15

266,72

 

5398

78173914L

Ulleres

729

266,72

 

5399

46392329H

Ulleres

162

135,03

 

5400

41365194Q

Audiòfon dret

2350

1458,62

 

5400

41365194Q

Audiòfon esquerre

2350

1458,62

 

5404

24089961Z

Plantilles

210

55,84

 

5405

41240029V

Llit hospitalari/adaptat

1866

1496,13

 

5407

42978476D

Audiòfon dret

1229,09

1024,45

 

5410

41269241L

Audiòfon dret

1760

1458,62

 

5411

15344952L

Caminadors

140

61,74

 

5412

78183877T

Audiòfon dret

1760

1458,62

 

5413

41340311L

Audiòfon dret

3255

1458,62

 

5414

41376986D

Audiòfon dret

2300

1458,62

 

5415

41329754L

Audiòfon dret

2170

1458,62

 

5416

41344896G

Audiòfon dret

2275

1458,62

 

5419

45848100S

Audiòfon esquerre

2187,5

1041,87

 

5421

78175083S

Llit hospitalari/adaptat

1725,12

1437,89

 

5424

41321480W

Ulleres

468

266,72

 

5425

78182584H

Audiòfon dret

3341,62

1392,62

 

5425

78182584H

Audiòfon esquerre

3341,62

1392,62

 

5428

78198570L

Ulleres

744,35

266,72

SOMOS DE OTRA PASTA, S.L

5429

X3471969G

Ulleres

389

240,88

 

5430

41156850Y

Cadira de dutxa/WC

177,3

147,78

 

5432

41303702A

Llit hospitalari/adaptat

915

762,65

 

5432

41303702A

Coixins antiescares

115,97

96,66

 

5435

41203144R

Llit hospitalari/adaptat

700,59

583,94

 

5437

41307584K

Seient giratori de banyera

120

100,02

 

5439

05079232G

Audiòfon dret

1450

1208,57

 

5440

42954931Q

Audiòfon esquerre

1200

1000,2

 

5442

78166250Z

Audiòfon esquerre

1200

1000,2

 

5446

78169030B

Ulleres

710

266,72

 

5448

41343535T

Pròtesis dental

875

729,31

 

5450

41399984F

Pròtesis dental

295

229,21

 

5451

41150667X

Audiòfon dret

1850

1458,62

 

5452

36197425W

Matalàs antiescares

92,93

77,46

 

5453

11583463L

Audiòfon dret

2925

1125,22

 

5454

41349251N

Audiòfon dret

4786,25

1458,62

 

5457

41376117Z

Cadira de dutxa/WC

69,5

57,93

 

5460

78173864S

Ulleres

240

200,04

 

5462

41389277H

Grua

1390

1158,56

 

5464

41234576S

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B

5466

78165439P

Barres de paret

145

120,86

 

5468

41267273Y

Pròtesis dental

230

150,03

 

5469

42940942B

Audiòfon dret

1200

1458,62

 

5469

42940942B

Audiòfon esquerre

1200

1458,62

 

5470

41346994D

Pròtesis dental

1336,5

729,31

 

5471

42944299X

Pròtesis dental

900

729,31

 

5473

41243726B

Ulleres

393,25

266,72

 

5474

41268320H

Ulleres

189

157,53

 

5475

70707786J

Ulleres

450

266,72

 

5476

41297758Q

Ulleres

149

124,19

 

5477

41320558T

Audiòfon dret

1187,5

989,78

 

5478

41328668Z

Audiòfon dret

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B

5479

41311554N

Pròtesis dental

160

133,36

 

5480

30005972B

Audiòfon esquerre

1750

1458,62

ALTICLAR, C.B

5482

78173674D

Ulleres

920

266,72

 

5483

78185028R

Audiòfon dret

1500

1250,25

 

5484

78189341J

Pròtesis dental

2610

729,31

 

5485

08739290A

Audiòfon dret

1000

833,5

 

5487

78172402W

Ulleres

590

266,72

 

5488

41375080N

Pròtesis dental

150

41,67

 

5489

78172449A

Ulleres

499

266,72

 

5490

41321623F

Ulleres

105

87,52

 

5491

36318229X

Audiòfon dret

2300

1458,62

 

5493

78189498D

Grua

1230

1025,2

 

5494

36905302P

Baranes de llit

42,14

35,12

 

5495

41297469A

Audiòfon esquerre

1100

916,85

 

5499

05442032W

Ulleres

890

266,72

 

5500

41209602L

Llit hospitalari/adaptat

786,5

655,55

 

5503

73937423J

Cadira de rodes fixa per a inodor i WC

180

150,03

 

5510

41335749B

Elevador WC

225,01

133,36

 

5513

78184576D

Pròtesis dental

1599

729,31

 

5514

41211464H

Llit hospitalari/adaptat

1450

1208,57

 

5515

78174139Z

Audiòfon dret

1149,5

958,11

 

5516

41376954T

Coixins antiescares

81,5

67,93

 

5517

78186951S

Ulleres

409

266,72

 

5518

78176368N

Ulleres

900

266,72

 

5521

78170381M

Pròtesis dental

600

500,1

 

5523

41153507K

Audiòfon dret

1750

1458,62

 

5527

78168601L

Ulleres

520

266,72

 

5529

32452178Y

Scooter/Cadira elèctrica

1104

920,18

 

5531

78185744G

Faixa especial

160

133,36

 

5533

49775812V

Ulleres

180

150,03

 

5534

41303252J

Audiòfon dret

1250

1041,87

 

 

 

TOTAL:

 

441.627,99 €

 

 

ANNEX II Ajudes econòmiques individuals a persones majors denegades per a la convocatòria de l'any 2021

Ajudes denegades de les despeses realitzades durant el període comprés entre el dia 01/01/2019 fins al 26/11/2020.

Núm. Expedient

DNI

Concepte sol·licitat

Motiu denegació

1780

19515981K

Pròtesis dental

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

2102

43073546C

Ulleres

LA DESPESA NO CORRESPON A LA CONVOCATÒRIA SOL·LICITADA.

2229

78168936D

Pròtesis dental

Per no haver esmenat la documentació requerida

2610

41346775C

Audiòfon esquerre

La factura presentada és la mateixa que l'anterior convocatòria i ja es va concedir.

3442

78173958V

REHABILITACIÓ BUCAL

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

3470

36251437X

MATALÀS

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

4460

05859254G

Pròtesis dental

No justificar adequadament el pagament de la despesa efectuada d'acord amb el punt 14

4486

78182179G

Adquisició de vehicle adaptat o adaptació d'automòvil

Per no haver esmenat la documentació requerida

4596

41262888Z

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4761

41286861K

Caminadors

No justificar adequadament el pagament de la despesa efectuada d'acord amb el punt 14

4796

42954992P

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4815

78169696X

Audiòfon esquerre

Per no haver esmenat la documentació requerida

4877

42976356M

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4877

42976356M

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4911

41396245V

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4915

41211300S

Tostador i microones

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

4918

42943893H

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4922

41348110K

Ulleres

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat//Per no haver esmenat la documentació requerida

4923

42964714R

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4951

41344760Y

Caminadors

Per estar cobertes per l`Ib-salut les ajudes sol·licitades

4997

41332665D

Pròtesis dental

Presenta la mateixa factura que la sol·licitud corresponent a l'expedient 821875T.

5002

41224968K

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5011

43048473V

Pròtesis dental

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5036

41390538Z

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5058

78169698N

Reparació de pròtesi dental

Per no haver esmenat la documentació requerida

5059

41264322E

Ulleres

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat

5062

41253756J

Ulleres

Per no haver esmenat la documentació requerida

5153

42940763Q

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5153

42940763Q

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5200

41350237D

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5226

41320152P

Llit hospitalari/adaptat

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5279

74593477S

Ulleres

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat

5332

41259502D

Audiòfon dret

NO DUR MÉS DE 2 ANYS A MALLORCA A DATA DE LA CONVOCATÒRIA.

5346

06931372T

Fèrula de descàrrega dental/oclusal

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5406

42965606L

Pròtesis dental

Per no haver esmenat la documentació requerida

5431

78198723B

Llit hospitalari/adaptat

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5434

41101039Q

Scooter/Cadira elèctrica

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5445

41351234V

Lentilles

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5445

41351234V

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5467

24697851Z

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5486

41359131W

Pròtesis dental

Per no haver esmenat la documentació requerida

5496

41392596W

Cadira de rodes

Per no haver esmenat la documentació requerida

5501

09708060J

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5525

42964974P

Pròtesis dental

Per no haver esmenat la documentació requerida

5532

41328102T

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

Ajudes denegades de les despeses realitzades entre el dia 27/11/2020 i fins al 15/11/2021.

Núm. Expedient

DNI

Concepte sol·licitat

Motiu denegació

1004

41239127N

Ulleres

Per no haver esmenat la documentació requerida

1780

19515981K

Pròtesis dental

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

1794

78168364N

LLENÇOL ANTIFUGA

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

1852

78189061D

Cadira de dutxa/WC

Per no haver esmenat la documentació requerida

1928

41328586R

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

1963

41362699M

AURICULARS TV

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

2865

41308222S

REHABILITACIÓ BUCAL

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

2978

41216854A

NO ESTÀ COMTEMPLAT A LES BASES DE LES AJUDES

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

3480

41284052H

Seient giratori de banyera

Per no haver esmenat la documentació requerida

3725

50525959L

Reparació de pròtesi dental

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

3829

41191311J

RECONSTRUCCIONS ENDODÒNCIES

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

3894

41351067B

Elevador WC

Per no haver esmenat la documentació requerida

4303

41328620N

Audiòfon dret

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat//Per no haver esmenat la documentació requerida

4369

41353663P

Audiòfon esquerre

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat//Per no haver esmenat la documentació requerida

4382

78191779J

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4424

41343370L

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4424

41343370L

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4505

38405062F

Ulleres

Per no haver esmenat la documentació requerida

4586

78175754L

Matalàs antiescares

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

4608

41245740R

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5002

41224968K

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5047

41383964H

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5102

41401425E

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5104

23537414L

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5108

42944469L

Caminadors

Per estar cobertes per l`Ib-salut les ajudes sol·licitades

5125

41399328H

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5143

16213500H

DENTISTA

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5155

43229651R

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5166

41403728W

Pròtesis dental

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5170

45019526Q

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5176

25274873N

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5186

74704664C

Audiòfon esquerre

Per no haver esmenat la documentació requerida

5190

78171673D

Audiòfon dret

No justificar adequadament el pagament de la despesa efectuada d'acord amb el punt 14

5194

41294899D

BUTACA ANATÒMICA

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5200

41350237D

Audiòfon esquerre

Per no haver esmenat la documentació requerida

5208

41331450J

Audiòfon dret

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat//Per no haver esmenat la documentació requerida

5217

41098676E

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5218

78186806P

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5219

78187303E

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5222

41299416H

Caminadors

Per estar cobertes per l`Ib-salut les ajudes sol·licitades

5224

41319318W

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5231

41258663K

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5232

41380196E

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5233

41256357S

Audiòfon dret

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat//Per no haver esmenat la documentació requerida

5262

41237758T

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5265

41398634Z

Cadira de dutxa/WC

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5270

78166760H

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5294

25270955G

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5294

25270955G

Audiòfon esquerre

Per no haver esmenat la documentació requerida

5304

41388608Q

Grua

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5308

74403880F

MATALÀS VISCO

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5310

41197393T

Matalàs antiescares

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat//Per no haver esmenat la documentació requerida

5316

26423415A

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5316

26423415A

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5316

26423415A

Pròtesis dental

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5318

18226461L

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5318

18226461L

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5319

39032103E

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5320

78048021M

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5322

41338592W

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5330

78176359A

Audiòfon dret

No esmenar la informació tributària i estar en condició d?`obligatorietat

5334

78186264H

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5335

78165381L

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5338

41115709N

Cadira de rodes

Per no haver esmenat la documentació requerida

5342

42941190Y

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5346

06931372T

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5346

06931372T

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5351

41318482V

Llit hospitalari/adaptat

Per no haver esmenat la documentació requerida

5367

41340350N

Pròtesis dental

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5370

41369552G

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5371

78166243F

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5373

71540470M

Audiòfon dret

NO DUR MÉS DE 2 A MALLORCA.

5380

78188652Z

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5391

41274170A

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5393

21613768R

Pròtesis dental

Per no haver esmenat la documentació requerida

5394

41357447C

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5394

41357447C

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5395

41335061J

Llit hospitalari/adaptat

Per no haver esmenat la documentació requerida

5401

00751077N

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5401

00751077N

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5401

00751077N

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5403

24084923J

Fèrula de descàrrega dental/oclusal

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5408

78188244C

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5409

41315005J

Llit hospitalari/adaptat

Per no haver esmenat la documentació requerida

5417

00177225X

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5418

01752606Y

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5422

05079683H

Pròtesis dental

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5423

42949067V

Ulleres

Per no haver esmenat la documentació requerida

5431

78198723B

Grua

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5432

41303702A

CINTURÓ LLIT

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5433

41357208B

Llit hospitalari/adaptat

FACTURA NO ESTÀ A NOM DE LA PERSONA SOL·LICITANT

5438

36254658B

Audiòfon dret

EMPADRONAMENT MENYS DE 2 ANYS

5438

36254658B

Ulleres

EMPADRONAMENT MENYS DE 2 ANYS

5441

41341462C

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5443

41219351Q

Llit hospitalari/adaptat

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5443

41219351Q

BUTACA ERGONOMICA

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5443

41219351Q

Cadira de dutxa/WC

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5445

41351234V

Cadira de dutxa/WC

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5445

41351234V

Coixins antiescares

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5445

41351234V

Lentilles

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5447

41384788Z

Cadira de rodes

Per no haver esmenat la documentació requerida

5455

78169660C

Matalàs d?`aire amb compressor

Per defunció del sol·licitant

5456

41392432E

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5456

41392432E

Audiòfon esquerre

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5459

41153433Q

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5461

41242723C

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5463

06446385Z

Ulleres

Per no haver esmenat la documentació requerida

5465

23641420L

Llit hospitalari/adaptat

Per no haver esmenat la documentació requerida

5466

78165439P

BANQUETA

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5472

37630146F

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5486

41359131W

Pròtesis dental

Per no haver esmenat la documentació requerida

5492

39073358S

MATALÀS

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5497

41234353E

Audiòfon dret

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5502

41341368H

Caminadors

Per no haver esmenat la documentació requerida

5504

24127815X

Ulleres

Per no haver esmenat la documentació requerida

5505

41242796R

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5506

29983491R

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

NO S'ACREDITA QUE EL BENEFICIARI DEL COMPTE SIGUI EL CREDITOR

5507

78177532A

BUTACA ERGONOMICA

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5508

41123124K

Pròtesis dental

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5509

78172161Z

Pròtesis dental

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5511

41481817Y

Molde Duro

Per sol·licitar conceptes que no es contemplen a la convocatoria ni han estat acceptats per la Comissió Avaluadora d`acord amb el punt 4

5512

41254417F

Ulleres

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5522

41154699V

Cadira de dutxa/WC

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència

5524

41283457K

Pròtesis dental

Per no haver esmenat la documentació requerida

5526

43465437Z

Audiòfon esquerre

Per no haver esmenat la documentació requerida

5526

43465437Z

Audiòfon dret

Per no haver esmenat la documentació requerida

5528

43199451T

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

Per no haver esmenat la documentació requerida

5530

41384905Q

Elevador salvaescales amb cadira o sense cadira/origa salvaescales

Per superar el barem de renda per càpita de la unitat de convivència