Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DES MIGJORN GRAN

Núm. 400584
Designació de batlessa accidental

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Resolució de l'Alcalde-President núm. 396, de data 19.7.2022 d'acord amb allò previst a l'article 47 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,

RESOLC

PRIMER.- DELEGAR en la 1era tinenta de batlessa Francisca Adriana Moll Sales, tots els assumptes i facultats atribuïts a aquesta Alcaldia el dia 21 de juliol de 2022, designat-la batlessa accidental.

SEGON.- NOTIFICAR aquesta resolució a l'interessat i fer-ho públic mitjançant anunci en el tauler de l'Ajuntantament i en el BOIB.

 

Es Migjorn Gran en la data de la signatura electrònica (19 de juliol de 2022)

La batlessa Antonia Camps Florit