Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 401813
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova l’ampliació del crèdit assignat en la Resolució de 29 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i de l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres arquitectòniques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 29 de desembre de 2021 es va aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i de l'adaptació dels llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques (BOIB núm. 8, de 13 de gener de 2022).

D'acord amb l'apartat tercer de la Resolució esmentada, el crèdit total assignat als ajuts que estableix la convocatòria és de quatre milions tres-cents mil euros (4.300.000 €).

Els fons assignats a la convocatòria es financen amb càrrec als programes de suport a l'ocupació dels pressuposts generals de l'Estat d'acord amb l'Ordre TES/441/2022, de 17 de maig, per la qual es distribueixen territorialment per a l'exercici econòmic de 2022, per a la gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, crèdits de l'àmbit laboral finançats amb càrrec als pressuposts generals de l'Estat, no finançats amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, incloent aquells destinats a l'execució del Pla Reincorpora-T 2019-2021 (BOE núm. 119, de 19 de maig).

El crèdit total assignat a la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i de l'adaptació dels llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques és insuficient per atendre les sol·licituds presentades.

Per tot això, i atès que hi ha crèdit pressupostari, dict la següent

Resolució

1. Ampliar en tres milions dos-cents mil euros (3.200.000 €) el crèdit assignat inicialment en la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

de 29 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació per mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i de l'adaptació dels llocs de treball i l'eliminació de barreres arquitectòniques amb càrrec a les partides pressupostàries que a continuació s'indiquen dels pressuposts vigents de la Comunitat Autònoma.

— 12401 322A01 47000.00 22021 ................ 2.800.000 €

— 12401 322A01 48000.00 22021 ...................400.000 €

Amb aquesta ampliació, les partides disposen d'un crèdit total assignat de 4.372.500 € per a la partida pressupostària 12401 322A01 47000.00 22021 i 3.127.500 € per a la partida pressupostària 12401 322A01 48000.00 22021.

2. El crèdit d'aquesta ampliació es distribuirà en dos programes i amb càrrec a les partides pressupostàries indicades a continuació dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2022 i pels imports següents:

a) Programa 1: centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social

1.1 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat social.

— 12401 322A01 47000.00 22021................................135.000 €

— 12401 322A01 48000.00 22021................................250.000 €

1.2 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis en centres especials d'ocupació d'imprescindibilitat

— 12401 322A01 47000.00 22021................................165.000 €

— 12401 322A01 48000.00 22021................................150.000 €

b) Programa 2: resta de centres especials d'ocupació (2.155.000 euros)

2.1 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat severa que presten serveis en la resta de centres especials d'ocupació.

— 12401 322A01 47000.00 22021 .........500.000€

2.2 finançament parcial dels costs salarials de les persones amb discapacitat que presten serveis a la resta de centres especials d'ocupació.

— 12401 322A01 47000.00 22021 ........2.000.000 €

3. Fixar que amb aquesta ampliació el crèdit total assignat a la convocatòria és de set milions cinc-cents mil euros (7.500.000 €).

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (15 de juliol de 2022)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela Vázquez