Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 402796
Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i per a persones amb discapacitat residents a Formentera per a l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió de caràcter Ordinari de 8 de juliol de 2022, celebrada de forma presencial, va adoptar entre d'altres, el següent acord:

(...)

ACORD

PRIMER.- Aprovar la convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat residents a Formentera per a l'any 2022.

SEGON.- Autoritzar la despesa per un import de 18.000,00 euros (divuit mil euros) amb càrrec a la partida 2022/1/2311/48000/01 del pressupost de l'any 2022 del Consell Insular de Formentera.

TERCER.- Publicar les bases presents al Butlletí Oficial de les Illes Balears, al tauler d'anuncis del Consell Insular de Formentera i a la pàgina web d'aquesta administració als efectes legals oportuns.

QUART.- Obrir un termini per a la presentació de sol·licituds segons el previst a la base vuitena de la present convocatòria.

 

ANNEX. - Es dona per reproduït el text transcrit més amunt de la convocatòria i de les bases corresponents.

Bases per a la convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i/o persones amb discapacitat residents a Formentera per a l'any 2022

1. Objecte

És objecte d'aquesta convocatòria de subvencions, establir i regular les ajudes individuals per a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat reconeguda residents a Formentera. Les subvencions es concediran en règim de concurrència competitiva.

2. Consignació pressupostària

El pressupost per a aquesta convocatòria, és de divuit mil euros (18.000 euros), amb càrrec a la partida pressupostària 2022/1/2311/48000/01 dels pressupostos generals del Consell Insular de Formentera, per a l'any 2022.

3. Requisits generals que han de regir l'atorgament de la subvenció

Podran sol·licitar les subvencions regulades en aquesta convocatòria:

 • Les persones  residents a Formentera, que tinguin 65 anys o més en el moment de realitzar la despesa objecte de l'ajut.
 • Les persones residents a Formentera, menors de 65 anys a la data de presentació de la sol·licitud, amb una discapacitat física, psíquica i/o sensorial reconeguda, igual o superior al 33 %,  o ser beneficiari d'una pensió de la seguretat social d'incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa
 • Seran objecte de subvenció els conceptes, les activitats i els tractaments que es detallen a continuació, i que s'hauran hagut de dur a terme dins el període comprès entre el 1/06/2021 i el 31/05/2022.

4. Tipologia dels ajuts

Els ajuts econòmics objecte d'aquesta convocatòria es destinaran a l'obtenció de prestacions de caràcter tècnic definits com aquells instruments, utensilis, tractaments, dispositius i/o equips de diferents graus de complexitat que faciliten la relació i l'autonomia, augmentant així la qualitat de vida, segons la tipologia següent:

4.1  Pròtesis i ortesis:

S'entén per pròtesis aquells productes sanitaris que requereixen una adaptació personalitzada i adreçats a substituir un òrgan o part de la persona (audiòfons, dentals...).

S'entén per ortesis aquells productes sanitaris d'ús extern i no implantables adreçats a modificar les condicions estructurals o funcionals del sistema neuromuscular, sensorial o de l'esquelet (ulleres, plantilles, faixes lumbars...).

4.2  Ajudes de mobilitat i comunicació:

Aquelles que tenen com a finalitat, facilitar la relació de la persona amb el seu entorn i permetre una millor mobilitat i autonomia (llit hospitalari, matalàs antiescares, grua, arnès, cadira de dutxa, caminador...) així com aquelles que tenen per finalitat suplir o complementar les limitacions de mobilitat funcional (obtenció del permís de conduir per discapacitats físics que precisin adaptació del vehicle, adaptació del vehicle, petites adaptacions a la llar, com les obres que es poden dur a terme en el domicili per eliminar barreres arquitectòniques i donar accessibilitat).

Per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició de vehicle, cal que la persona beneficiària estigui en possessió del permís de conduir i superi el barem de mobilitat que preveu el Reial Decret 1971/1999 de 23 de desembre, que regula el procediment pel reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, la qual cosa ha d'estar acreditada per un dictamen emès per l'equip de valoració i orientació corresponent. En relació a les subvencions per a l'obtenció del carnet de conduir també caldrà que se superi el barem abans esmentat.

En cas que la persona beneficiària no pugui obtenir el permís de conduir a causa de la seva discapacitat o edat, podran sol·licitar les subvencions per a l'adquisició de vehicle, els familiars que tinguin cura de la persona discapacitada, quan aquesta superi el barem de mobilitat que preveu l'esmentat Reial Decret 1971/1999, la qual cosa ha d'estar acreditada per un dictamen emès per l'equip de valoració i orientació corresponent.

Per poder rebre aquestes subvencions caldrà que s'acrediti que han transcorregut cinc anys des de la data d'adquisició de l'últim vehicle subvencionat.

4.3   Tractaments professionals sociosanitaris:

Són aquells tractaments rehabilitadors dirigits a aconseguir la recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna discapacitat, majors o dependents afectades per processos pluripatològics o per processos crònics incapacitadors o amb deteriorament funcional o cognitiu.

Només es valoraran aquests ajuts en el cas que no existeixi un recurs públic que tingui la competència de cobrir el tractament que es sol·licita, o que, en el cas d'existir, aquest servei justifiqui el motiu pel qual no pot donar aquest tractament i/o la necessitat de complementar-la.

5. Conceptes subvencionables

Els ajuts es poden concedir per la quantitat màxima establerta en aquesta convocatòria per a cada concepte o per una part d'aquest, en tot cas, la quantitat màxima individual que es concedirà per a cada concepte serà:

5.1 Pròtesis i ortesis:

- Audiòfon dret: 1.500,00 €

- Audiòfon esquerre: 1.500,00 €

-Implants coclears: 2650 €

- Material audiòfons: 200 €

- Pròtesi dental: 875,00 €

- Pròtesi ocular: 1.000,00 €

- Reparació d'audiòfons: 300,00 €

- Reparació de pròtesi dental: 85,00 €

- Tractament bucodental que no estigui cobert per la seguretat social: 850€

- Ulleres o lentilles: 320,00 €

- Faixa especial: 540,00 €

- Faixes lumbars: 67,00 €

- Fèrula de descàrrega dental/oclusal: 172 €

- Plantilles: 67,00 €

- Sabates ortopèdiques: 67,00 €

- Pròtesi de cabell: 625€

5.2  Mobilitat i Comunicació:

- Adaptació de cadires de rodes: 1.000,00 €

- Adaptació funcional de la llar en funció de la discapacitat i/o dependència (adaptació del bany, rampa d'accés, col·locació de passamans, ampliació de portes per permetre el pas de cadires de rodes, etc..): 2.500€

- Adquisició d'altres vehicles adaptats a la discapacitat i/o dependència (escúter, tricicles, bicicletes): 1.545€

- Adquisició de vehicle adaptat o adaptació d'automòbil: 2.500€

- Arnès per a grua: 225,00 €

- Baranes de llit: 135,00 €

- Barra suport WC: 99,95 €

- Barres de paret: 160,00 €

- Butaca anatòmica: 620,00 €

- Cadira de dutxa: 310,00

- Cadira de rodes de paràlisi cerebral infantil: 1.030€

- Cadira de rodes fixa per a inodor i WC: 220€

- Cadira de rodes: 2.000,00 €

- Caminador postural infantil: 1.830 €

- Caminador: 84,00 €

- Carro de rentat hidràulic: 1.924 €

- Carro elevador: 825,00 €

- Coixins antiescares: 130,00 €

- Dispositius de suport per a la vida diària o la comunicació alternativa: 500 €

- Elevador salva escales amb o sense cadira/eruga salva escales: 2.000,00 €

- Seient elevador banyera: 400€

- Elevador WC: 160,00 €

- Grua bipedestació o sostre: 1.500,00 €

- Grua: 1.500,00€

- Instrumental adaptat per a la ingesta d'aliments: 200,00 €

- Llit hospitalari / adaptat: 1.750,00 €

- Matalàs antiescares: 360,00 €

- Matalàs d'aire amb compressor: 60,00 €

- Material coclear: 1.500 €

- Obtenció del permís de conduir per a persones amb discapacitat física que necessitin adaptació del vehicle: 740€

- Pedalera: 44,95 €

- Post banyera: 110,00 €

- Seient giratori de banyera: 260,00 €

- Somier llit hospitalari: 360,00 €

- Taula de transferències: 60,00 €

- Tauleta auxiliar per a llit hospitalari: 110,00 €

- Trapezi incorporador: 210,00 €

- Reparació de conceptes que es subvenciones: 550€

- Material de conceptes que es subvencionen (piles, bateries, etc): 150€

5.3 Tractaments professionals sociosanitaris:

Inclouen intervencions professionals de psicomotricitat, logopèdia, tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic, fisioteràpia i altres tractaments similars amb la mateixa finalitat: 1.650€.

6.  Finançament i import màxim

6.1 Els ajuts que s'atorguin en el marc d'aquestes bases es faran amb càrrec a la partida i per l'import màxim que s'estableix a la convocatòria. En el cas que les sol·licituds superin el límit pressupostari de la convocatòria, es prioritzaran les sol·licitud amb el nivell de renda més baix.

6.2 Els ajuts no poden superar de forma aïllada i amb concurrència amb altres ajuts, el cost de la necessitat a atendre. Les despeses realitzades han de correspondre al període comprès entre l'1 de juny de 2021 i el 31 de maig de 2022

6.3  L'import individual màxim i per tots els conceptes que es pot concedir per beneficiari és de 2900€.

6.4  L'import dels ajuts, a part del límit total màxim per beneficiari anterior i el límit màxim per concepte del barem de la base cinquena, estarà subjecte a un percentatge màxim sobre el concepte subvencionable en funció de la capacitat de renda de la unitat familiar calculada en base a l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) anual a 14 pagues, segons la taula adjunta:

% ajut segons renda

100%

75%

65%

50%

30%

Nivell renda Unitat familiar (anual)

Menys IPREM anual (14 pagues) *1

Menys IPREM anual (14 pagues)*1'5

Menys IPREM anual (14 pagues) *2

Menys IPREM anual (14 pagues)*2'5

Menys IPREM anual (14 pagues) *3

1 Membre

8.106,28€

12.159,42€

16.212,56€

20.265,70€

24.318,84€

Unitat fliar 2 membres

10.943,48€

16.415,22€

21.886,96€

7.358,70€

32.830,44€

Unitat fliar 3

Members

13.679,35€

20.519,02€

27.358,70€

34.198,37€

41.038,04€

Unitat fliar 4 membres ò més

16.415,22€

24.622,82€

32.830,44€

41.038,04€

49.245,65€

*IPREM regulat a la Llei 11/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat 2022

6.5 Els sol·licitants, els quals, la seva renda de la unitat familiar superi l'IPREM anual (14 pagues) multiplicat per 3, no tindran dret a l'ajut.

6.6. Es consideren membres computables de la unitat familiar:

- En el cas de beneficiaris majors d'edat, seran membres computables el/la beneficiari/a i el/la seu/seva cònjuge o persona lligada per anàloga relació d'afectivitat a la conjugal.

- En el cas de beneficiaris menors d'edat, seran membres computables el menor beneficiari, els responsables legals que convisquin amb ell i els demés fills menors d'edat al seu càrrec.

6.7. Càlcul de la renda per càpita de la unitat familiar

Per als que han presentat la declaració de la renda:

La renda s'obtindrà de la suma de la base imposable general (casella 435 de la declaració de la renda de l'any 2021), amb la base imposable de l'estalvi (casella 460 de la declaració de la renda de l'any 2021) i es resta la quota resultant de la declaració (casella 595 de la declaració de la renda 2021) .

Per als que no han presentat la declaració de la renda, per no estar obligats, però han obtingut ingressos:

Les seves dades econòmiques figuraran a l'Agència Tributària i es tindran en compte per a sumar-los a la renda de la unitat familiar

7. Règim de les subvencions

Les subvencions seran incompatibles amb qualsevol altra sol·licitada pel mateix concepte a una altra institució.

Les subvencions regulades en aquesta convocatòria no seran incompatibles entre si, sempre que estiguin dins el límit de la quantitat subvencionable prevista al punt 6.3 d'aquestes bases.

Aquestes subvencions no generen cap dret a l'obtenció d'altres, en exercicis posteriors.

8. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció es formalitzaran mitjançant escrit dirigit a la Presidència del Consell Insular de Formentera presentat en l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), situada al carrer de Ramon Llull núm. 6 de Sant Francesc, o en qualsevol de les formes establertes a l'art. 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons model que figura com annex I d'aquesta convocatòria).

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria al Butlletí oficial de les Illes Balears (BOIB), d'acord amb l'establert a l'article 30.2 de la llei 39/2018. S'exclouen del còmput els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius.

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

-ANNEX 1

-Identificació de la persona sol·licitant. Si escau, la identificació de la persona representant degudament autoritzada.

- Certificat del grau de discapacitat, igual o superior al 33% emès per l'autoritat competent. I les persones que acreditin la seva discapacitat mitjançant document a on consti que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, cal que presentin fotocòpia del document a on consti la resolució emesa per la Seguretat social i informe tècnic professional dels serveis públics en que s'especifiqui la relació entre l'ajuda sol·licitada i la discapacitat.

-Certificat empadronament

- Certificat de convivència.

- Declaració de la renda dels membres de la unitat familiar majors d'edat corresponent a l'exercici 2021. En cas de no estar obligat a fer-la, s'haurà d'aportar el certificat de renda expedit per l'Agència Tributària.

- Factures originals pagades, emeses entre l'1 de juny de 2021 i el 31 de maig del 2022, a nom de la persona beneficiària justificatives de les despeses originades, objecte de subvenció. En cas que el beneficiari fos un menor, la factura haurà d'anar a nom del sol·licitant (pare, mare o representant legal), indicant el concepte i el nom del menor destinatari de la prestació o servei. En el cas que es concedeixi la subvenció sol·licitada, s'estampillarà sobre l'original de la factura, segell o diligència acreditativa de la quantitat atorgada pel CIF. En cas d'obres, còpia compulsada de la sol·licitud de llicència d'obres corresponent.

- L'imprès TG-002 de sol·licitud de transferència bancària, emplenat i segellat pel director de l'entitat bancària corresponent (podreu trobar aquest document a l'Àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera i a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà), o un altre document acreditatiu de la titularitat del compte bancari, com una fotocòpia de la cartilla o certificat bancari, si escau. Tots aquests documents han d'anar a nom de la persona beneficiària. En cas que el beneficiari fos un menor, els esmentats documents hauran d'anar a nom del sol·licitant (pare, mare o representant legal).

-Certificat de trobar-se al corrent de pagament de les obligacions davant el Consell Insular de Formentera, la delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i la Tresoreria general de la Seguretat Social.

- Declaració responsable (Inclosa a l'annex 2 d'aquestes Bases)

- Qualsevol altre document que considereu oportú aportar.

 • Ajudes tècniques:

En les ajudes tècniques es podrà requerir la presentació de la prescripció tècnica del professional corresponent.

 • Pròtesis i ortesis:

Es podrà requerir la presentació de la prescripció tècnica del professional corresponent.

Si la instància o documentació presentades fossin incorrectes o incompletes, el Consell Insular de Formentera (CIF) en requerirà l'esmena o que acompanyi els documents preceptius que hauran d'aportar-se en el termini de deu dies, a partir del corresponent requeriment. Si en aquest termini les persones interessades no fan la rectificació reclamada o no presenten la documentació requerida, el Consell Insular de Formentera considerarà que desisteixen de la seva petició, prèvia resolució, d'acord amb l'art. 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

9. Comissió tècnica avaluadora

D'acord amb el que estableix l'article 19 del Decret legislatiu 2/2005,de 28 de desembre, text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, es constituirà la Comissió Tècnica Avaluadora. Es tracta d'un òrgan col·legiat format per cinc membres que designarà el conseller/ la consellera responsable de l'àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera.

La Comissió Tècnica Avaluadora estarà integrada pels següents membres:

 • President/a. Treballador/a social de l'àrea de Benestar Social o, si escau, la coordinadora de l'àrea de Benestar Social.
 • Secretari/ària: secretari/ària del Consell Insular de Formentera o, si escau, funcionari/ària en qui delegui.
 • Vocals: tres tècnics de l'Àrea de Benestar Social.

La Comissió Tècnica Avaluadora té atribuïdes les següents funcions:

 • Examinar les sol·licituds.
 • Analitzar i valorar les sol·licituds.
 • Formular l'informe proposta de concessió o denegació dels ajuts, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la resolució.

10. Instrucció

L'òrgan instructor del procediment és l'àrea de Benestar Social del Consell Insular de Formentera, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de dictar resolució, en el marc de l'article 16 Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

Correspon a l'òrgan instructor, entre d'altres aspectes:

1. Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir en relació amb les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

2. Sol·licitar l'informe a la Comissió Avaluadora.

3. Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

4. Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats a les ajudes.

11. Resolució i notificació

Amb fonament en l'informe proposta de la Comissió Avaluadora, el/la conseller/ra de l'àrea de Benestar Social, elevarà proposta a la Comissió de Govern. Aquesta, com a òrgan competent, és l'encarregada de decidir la concessió o denegació de les subvencions, i expressarà la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de subvenció i la quantia, així com de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió. Posteriorment, i una vegada justificat per part dels sol·licitants les despeses realitzades, es dictarà una Resolució de Presidència amb aquesta llista de subvencions atorgades i denegades, la qual es notificarà a tots els interessats, i es publicarà al BOIB.

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des de la data de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

La Resolució de Presidència es farà pública en el tauler d'anuncis de la corporació, a l'efecte previst a l'art.42 del a Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i de conformitat amb l'art. 34.2.c del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, i també a la pàgina web: www.consellinsulardeformentera.cat

12. Obligacions de les persones beneficiàries

Els beneficiaris de les subvencions estaran obligats, entre d'altres aspectes, a:

 • Destinar l'import de la subvenció a l'objecte per al qual s'ha sol·licitat.
 • Facilitar les actuacions de comprovació que efectuï la Conselleria de Benestar Social del Consell Insular de Formentera (CIF).

13. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es tramitarà únicament una vegada realitzades les despeses objecte de subvenció, la qual cosa s'acreditarà mitjançant informe dels tècnics de l'àrea de Benestar Social del CIF.

14. Rescissió de la col·laboració

L'incompliment de les disposicions establertes en aquesta convocatòria per part de les persones beneficiàries, donarà dret al CIF a rescindir la subvenció, amb pèrdua per part de la persona beneficiària de les subvencions corresponents.

15. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es posa de manifest que la informació facilitada pels peticionaris d'aquestes subvencions serà tractada en un fitxer degudament protegit per a la gestió d'aquest programa. Les persones interessades podran sol·licitar a l'administració l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per participar en aquest programa, la persona interessada autoritza el Consell Insular de Formentera a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o organisme sempre que així ho requereixi expressament per al compliment de les seves obligacions específiques i garanteixi, igualment, la confidencialitat de la informació.

16. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment de les obligacions establertes a aquestes bases per part de les persones beneficiaries, pot donar lloc al règim sancionador previst a la normativa vigent.

17. Recursos

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, o bé, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, és a dir, davant la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en el termini d'un mes des de la notificació, o bé, recurs contenciós administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu de Palma (Mallorca), en el termini de dos mesos des de la notificació.

18. Règim jurídic

Aquesta convocatòria es regeix per aquestes bases i, en allò que no hi estigui previst, pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes balears, per la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, pel Pla Estratègic de Subvencions 2020-2021 del Consell Insular de Formentera, aprovat per BOIB número 119, de 7 de juliol de 2020, per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, en tot allò que hi sigui d'aplicació.

19. Publicació i entrada en vigor

Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació al Butlletí oficial de les Illes Balears.

La qual cosa es publica per a generar el coneixement.

 

Formentera, en  data de la signatura electrònica (14 de juliol de 2022)

La presidenta Ana Juan Torres

 

ANNEX 1

Sol·licitud de subvencions públiques individuals a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat

Persona major de 65 anys

Persona amb discapacitat

Subvencions que es sol·liciten

Concepte

Import

 

 

 

 

 

 

Dades de la persona major o persona amb discapacitat

Nom i llinatges

DNI

Data de naixement

Estat civil

Domicili

Codi postal

Localitat

Província

Nacionalitat

Telèfon

Tipus de discapacitat

Grau

Província de reconeixement

Data de certificat

(   ) Per a persones en edat escolar

Centre escolar

Curs

Adreça

Comunicació del Consell Insular de Formentera:

En aplicació dels articles 4, 5 i 6 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals:

 1. Les dades de caràcter personal que tenen que facilitar per obtenció d'aquesta sol·licitud, s'inclouran a la base de dades del Consell Insular de Formentera

 2. Totes les dades són de caràcter obligatori.

 3. La negativa a subministrar les dades indicades a la present sol·licitud comportarà que no sigui acceptada.

Les sol·licituds es poden entregar, amb tots els documents que s'annexen, a l'oficina de l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana). Per qualsevol informació: Àrea de Benestar Social - Telèfon: 971 32 12 71 - benestarsocial@conselldeformentera.cat

Persones que conviuen amb la persona beneficiària

Nom i cognoms

Parentesc

DNI

Data naixement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades de la persona representant

Nom i llinatges

DNI

Data de naixement

Estat civil

Adreça

Codi postal

Localitat

Província

Nacionalitat

Telèfon

Relació amb el sol·licitant

Títol de representació (*)

*Pàtria potestat, tutor/a, guardador/a de fet, etc.

AUTORITZ:

(  ) Al Consell Insular de Formentera que sol·liciti certificat de trobar-me al corrent de pagament de les obligacions davant del Consell Insular de Formentera, la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria i la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com la consulta de les dades fiscals pel sol·licitant, o com en el seu cas, per altres membres de la unitat familiar a l'efecte que la mencionada informació sigui adjuntada a l'expedient de sol·licitud de subvencions individuals per persones majors i persones amb discapacitat.

(   ) Al Consell Insular de Formentera a comprovar les dades de tot el nucli familiar del padró d'habitants del meu domicili.

(  ) Al Consell Insular de Formentera que sol·liciti la declaració de la renda dels membres de la unitat de convivència majors d'edat corresponent al exercici 2021.

 

 

La Hble. Presidenta del Consell Insular de Formentera

 

ANNEX 2

Declaració responsable

Nom i llinatges

DNI

Data de naixement

Telèfon

Adreça

Codi postal

Localitat

Província

Declaro, sota la meva responsabilitat:

(   ) Que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides en aquestes bases per poder sol·licitar la subvenció davant aquesta Corporació.

(   ) Que no incorro en cap de les circumstàncies de prohibicions que preveu l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, per ser persona beneficiària.

La qual cosa, es fa constar per part de la persona interessada, als efectes oportuns.

 

Formentera,            de                               de 2022

 

HBLE. SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA